Efeso 1

1Yakan y Pablo nga nabbalin kan apostol y Jesu Cristo megafu kan ya uray y Afu Dios. Iturak ku yaw kan ikayu nga totolay y Afu Dios kan ya siudad ya Efeso nga mapammakatalakkan kan ya neketadday nu kan y Jesu Cristo. 2Pare zinan ta hinnian/asan kan ikayu ya allak en imamak nga maggafu kan y Afu Dios nga Ama tera en y Afu tera nga Jesu Cristo. 3Madayarayaw y Afu Dios nga Ama y Afu tera nga Jesu Cristo. Binendisionan na ittera kan ngammin nga bendision ira nga na-espirituan nga maggafu kan langit megafu kan ya neketadday tera kan y Cristo. 4Kallie ya nepammaratu na kan ya mundo, megafu kan y Cristo, pinili na ittera tase mabbalin tera kan nasantuan en awan nga kapaliwatan kan ya atubang na. Megafu kan ya ayat na, 5dana zinisidi na nga pabbalinan na ittera kan anak na ira megafu kan y Jesu Cristo segun kan ya napia nga ginakkad na nga uru-uray na, 6tase madayarayaw iggina megafu kan ya mekapakkapalat nga allak na nga bustante nga iddi-iddan na kan ittera megafu kan ya ideddukan na nga Anak na. 7Megafu kan iggina, natavvut tera megafu kan ya daha na, ikayat ku nga kayan, napakoma ya liwaliwat tera segun kan ya dakadakal nga allak na 8nga mari magukugukud nga neddan na kan ittera kan ngammin nga kinasirib en pakantindi. 9Nepakammu na kan ittera ya uray na nga mari nammuan kattun segun kan ya napia nga payayatan na nga zinisidi na kattun nga nepatumpal nan kan y Cristo. 10Yaw ya plano y Afu Dios, nattaruk nu lumabbet ya mepangngat nga tiempo, pakesan na ngammin ya hinnian ira kan langit en kan ya utun lusak, en y Cristo ya pangulu ra. 11Kuan y Afu Dios ngammin ya ganagannud segun kan ya ginakkad na nga uru-uray na pe laman. Pinili na ittera kattun segun kan ya zinisidi na nga palliaran na ittera megafu kan y Cristo. 12Kiningngua na yan tase ikami nga nennanama kattun kan ya allabbet ya makahi kan Cristo, natunnak kami nga nabbalin kan kegafanan ya kedayarayaw ya kekapalat na. 13Megafu kan y Cristo, ikayu pay nga nakagina kan ya kurug nga tuldu, yan ya napia nga dumug nga pamalliad na kan ikayu, kinurug nu, en nalawat nu pay ya Espiritu Santo nga netabba na nga sennial ya pakakkua na kan ittera. 14Ya kasan na kan ittera, kuenta pamakurug y Afu Dios kan ya angngalawat tera nattaruk kan ya erensia nga netabba na addet zi matumpal ya annavvut na kan ittera nga kukua na, en ya resulta na, madayarayaw y Afu Dios nga mekapakkapalat. 15Megafu kan ira yan, namegafu kattu nadumug ku ya angngurug nu kan y Afu Jesus en ya ayat nu kan ngammin nga totolay y Afu Dios, 16marik memmang nga mappabalat kan y Afu Dios megafu kan ikayu. Ke-erandamman ta kayu kan ya dasadasal ku, 17tase ya Dios y Afu tera nga Jesu Cristo, iggina ya Ama nga mekapakkapalat, ipesimmu na kan mas pasiriban ya Espiritu Santo ikayu, en ipakapakammu na kan ikayu ya kurug nga me-annung kan iggina senannu mas mammuan nu iggina. 18Idasadasal ku nga pannawahan na ya ginnonotan nu, tase mammuan nu ya innanama nga nangakkulan na kan ikayu, ya mekapakkapalat en napakaru nga bendision nga iddan na kan ya totolay na nattaruk, 19en mammuan nu pay ya mari magukugukud nga kadakal ya pakapangngua na nga manguffun kan ittera nga mangurug kan iggina segun kan ya attrabahu ya nelot/nafulotan nga pakapangngua na. 20Megafu kan yan nga pakapangngua na, pinagginnolay na y Cristo, en pinattuttud na iggina kan ya ziwanan na kan langit. 21Mas atanang sangaw ya paka-awayya y Cristo annek/ngam kan ngammin nga mammoray, maka-awayya, makapangngua en afu ira, en kan ngammin nga tanakkuan, nu hanna laman ya ngahan onu titulo ra, mari laman kan yaw nga maddaggun nga mundo nu azzi maski peba kan ya mappanget nga mundo. 22Pinammoray y Afu Dios iggina kan ngammin nga arig nekkua/neppay na ira kan ya gukaban ya taka na, en neddan na iggina kan ittera nga iglesia na tase mabbalin iggina kan pangulu kan ngammin. 23En ittera nga iglesia na, kuenta baggi na nga mangompleto kan iggina nga hinnian kan ngammin nga ganagannud kan ngammin nga lugulugar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\