Galacia 6

1Wawwahik ira, nu hinnian/asan wahi nu kan pangurug nga magafutan kannia alliwat na, ikayu nga nasikan ya angngurug nu ya manabarang kan iggina nga nasimpat kayu nga mangngua kan yan. En memmuhud kayu tase mari nu tumuluk kannia katentasion nu. 2Makkara-uffu-uffun kayu kan ya ziyariyat nu, en nu kunna tian ya kukukuan nu, maparulot nu ya dorob y Cristo. 3Nu hinnian mangabbat kan atanang ya kekuentan na maski awan mamba, illokowan na iggina pe laman. 4Mawag kan purban ya kada tolay ya kukukuan na pe laman. Nu mammuan na nga napia ra, awayya na nga mayayat megafu kan ya kukukuan na pe laman, en mari megafu kan ya angngiparig na kan yan kan ya kukukuan ya tanakkuan. 5On, gafu ta tabbahan ya kada tolay ya kukukuan na pe laman. 6Ikayu nga matulduan kan ya ergo y Afu Dios, kanakanayun nga ibillayan nu zinan ya mattuldu kan ikayu kan ngammin nga napia nga hinnian kan ikayu. 7Mari nu ilohot ikayu pe laman nga abbattan nu kan mari ammu y Afu Dios ya kukukuan nu, gafu ta mari awayya melloko y Afu Dios. On, gafu ta, ya hanna laman nga nemula ya innia laman, yan pe laman ya apitan na. 8On, gafu ta, ya innia laman nga nammula para kan ya payayatan ya baggi na pe laman, ya ke-infiernu na ya apitan na kan yan. Ngam ya innia laman nga nammula para kan ya payayatan ya espiritu na, angat nga awan na nga panda ya apitan na kan ya Espiritu Santo. 9Mari tera gafen molang nga maka-angngua kan napia, gafu ta mangapit tera nattaruk kan napia nga balat kan ya fustu nga tiempo nu mari tera molang nga maka-angngua kan napia. 10Gaggafen, nu hinnian tiansa tera, maka-angngua tera kan napia kan ngammin nga totolay, diebit kan ya wawwahi tera kan pangurug. 11Innan nu ya kadaddakal ya lettra ira kan yaw nga paddaggunan ku mismu nga iturak kan ikayu. 12Ira nay nga mayat nga mamagustu kan ya kagitta ra nga Judio ira megafu kan ya makua kan ya baggi ya tolay, ira ya mangifersa kan makugit kayu, en kuan da yan laman tase mari ra mapazapaziyat megafu kan ya kurut y Cristo. 13Maski ira nay nga nakugit, mari ra paraparulotan ya interu dorob, ngam ikayat da nga mappakugit kayu tase hinnian ilagaw ra kan ya kagitta ra nga Judio megafu kan ya kiningngua ra kan ya gibbaggian nu. 14Ngam yakan, awan nga tanakkuan nga ilagok nu azzi ya nepappatay y Afu tera nga Jesu Cristo kan kurut. Megafu kan yan, kuenta nepatak ya mundo kan kurut nga nesinna kan yakan, en kunna tian pay, kuenta nepatak nak kan kurut nga nesinna kan ya mundo. 15Mari importante nu nakugit ya innia laman nga lalaki onu mari na nakugit, nu azzi ya abbalin na kan bahu nga naparatu. 16Pare zinan ta hinnian imamak en allak kan ngammin nga tumuluk ira kan yan nga prinsipio, gafu ta ittera ya Israelita ira nga totolay y Afu Dios. 17Mamegafu kan sangaw, awan zinan ngin nga tolay nga mamaziyat kan yakan, gafu ta hinnian ngin kan ya baggik ya pilat ira nga mangipasingan kan kurug nga serbidor nak y Jesus. 18Wawwahik ira, pare zinan ta hinnian ya allak y Afu tera nga Jesu Cristo kan ya gi-espirituan nu. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\