Hebreo 1

1Kattun, naming aru nga nakiergo y Afu Dios kan ya ginafu tera ira nga ne-usa na ya profeta ira, en maddumuruma ya nepangngipakammu na kan ya kinahi ra. 2Ngam kan ira yaw nga panguzzanan nga algaw, ya Anak na ya nangipakammu kan ittera kan ya ergo na. Pinaratu y Afu Dios ya mundo megafu kan ya Anak na, en sinunnak na iggina nga nabbalin kan makakkua kan ngammin. 3Iggina ya kasinnan ya nelot/nafulotan nga kekapalat y Afu Dios, en iggina ya kurug nga kegittan ya gagangay nga Kinadios y Afu Dios. Iggina ya manangngal kan ngammin nga ganagannud megafu kan ya makapangngua nga ergo na. Kattu binalin na ngammin ya mawag kan kuan na tase awayya na nga mapakarennuan ya totolay kan ya liwaliwat da, nanuttud iggina kan ya ziwanan y Afu Dios nga Katanangan kan langit. 4Nabbalin kan mas atanang ya kekuentan na annek/ngam kan ya anghel ira, en kunna tian pay, mas me-ekakua ya ngahan nga neddan kan iggina annek kan ya gingngahanan da. 5Kan ya anghel ira y Afu Dios, awan vulvua/pulus nakkayanan na kan kunna tiaw nga hinnian/asan kan ya Sagrado nga Turak, "Ikaw ya Anak ku; kan yaw nga algaw, nabbalin nak kan Amam." En kunna manin, "Yakan ya Ama na nattaruk, en iggina ya Anak ku." 6En kattu pappangetan y Afu Dios nga bonan ya isissa nga Anak na kan ya mundo, nepeturak na yaw nga me-annung kan yan, "Ngammin ya anghel ira y Afu Dios, mawag kan dayarayawan da iggina." 7Nu me-annung kan ya anghel na ira, yaw ya kinahi na, "Ya anghel ku ira, nu dudduma/karruan, pabbalinan ku ira kan kagitta angin en nu dudduma kan kagitta gumatagatang nga afi." 8Ngam nu me-annung kan ya Anak na, yaw ya kinahi na, "O Dios, ya tronom, mannanayun kan awan na nga panda, en natunung ya ammorem kan ya totolem. 9Inayat mu ya kinatunung en nekalussom ya kinamarakat. Megafu kan yan, y Afu Dios nga Dios mu, mas nepekakua na ka annek kan ya kakavulun mu, en mas dakal ya payayat nga neddan na kan ikaw annek kan ya neddan na kan ira." 10En yaw pay ya nepeturak na, "Afu, ikaw ya namaratu kan ya mundo kattu gafagafu, en pinaratu ya imam ya langit. 11Mapawan da nattaruk, ngam mannanayun ka. Ngammin ira yan, megitta kan sinnun nga maddana. 12Kappilan mu ira kan kagitta ulolat, en matallian da kan kagitta ya katali ya sinnun. Ngam marim vulvua manguli, en awan nga pangultimuan ya dahun mu ira." 13Kan ya anghel ira y Afu Dios, awan vulvua nakkayanan na kan kunna tiaw, "Manuttud ka kan ya ziwanan ku addet zi patulukan ku ya kontram ira kan ikaw." 14Ngam ya anghel ira, mari ra kazze/pano espiritu nga minasserbi kan y Afu Dios? Kanakanayun nga bonan na ira nga umang manguffun kan ittera nga mapalliad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\