Hebreo 10

1Ya dorob, alinaw laman ya napia nga ganagannud nga mappanget nga meddan, mari eksakto megitta kan ira yan. Megafu kan yan, ya paraparehu nga aya-ayam nga itotoli ya totolay nga iyofresi/idedika kan kada dahun segun kan yan nga dorob, mari ra vulvua/pulus mapabbalin ira nay nga umaranni kan y Afu Dios kan awan nga pakkurangan da. 2On, gafu ta, nu mari zinan kurug yan, mari ra kazze/pano zinan nga nemmang nga nangiyofresi kan ira nay? On, gafu ta, nu napakarennuan zinan ngin ya gikkonsensian ya maddayarayaw ira megafu kan ya nepangngiyofresi ra kan ira yan, nazza zinan ngin kan ya ginnonotan da ya pakerandam da kan ya liwaliwat da. 3Ngam ira yaw nga angngiyofo-ofresi ra kan aya-ayam kan kada dahun, mangiparandam laman kan ira kan ya liwaliwat da, 4gafu ta, ya daha baka en ya daha kazzing, mari ra vulvua/pulus mazza ya liwaliwat ya totolay. 5Megafu kan yan, kallie y Jesus nga minang kan ya utun lusak, kinahi na yaw kan y Afu Dios nga neturak kan ya Sagrado nga Turak, "Mari na kan aya-ayam nga mapatay en regeregalu nga me-ofresi ya ikayat mu, nu azzi namaran ka kan baggi para kan yakan. 6Aya-ayam nga me-ofresi nga masidug addet zi mabbalin kan avu en aya-ayam nga me-ofresi megafu kan ya liwaliwat, marim mapayayat kan ira yan. 7Megafu kan yan, kinahik, 'O Afu Dios, die nak kun; minang nak kanniaw tase kuan ku ya urem, yan ya neturak nga me-annung kan yakan kan ya nalukut nga pabbibbiran.' " 8Unna nga kinahi na yaw, "Marim ikayat onu mapayayat kan aya-ayam nga mapatay, kan regeregalu nga me-ofresi, kan aya-ayam nga me-ofresi nga masidug addet zi mabbalin kan avu, en kan aya-ayam nga me-ofresi megafu kan ya liwaliwat," maski neturak kan ya dorob nga me-ofresi ra. 9Kunna peba nga nakkahi, "O Afu Dios, die nak kun; minang nak kanniaw tase kuan ku ya urem." Ya ikayat na nga kayan, pangultimuan y Afu Dios ya unna, tase itali na ya mekaddua. 10Megafu kan yan nga uray y Afu Dios, napabbalin tera kan nasantuan kannia neke-ofresi ya baggi y Jesu Cristo kan missa laman, en mari uli mesimmu ngin. 11Kagalgaw hinnian/asan papari nga umang masserbi, en manotoli ra nga mangiyofresi kan paraparehu nga ofresi ira nga mari vulvua makakazza mamba kan ya liwaliwat ya totolay. 12Ngam missa laman nga ne-ofresi y Cristo ya baggi na pe laman megafu kan ya liwaliwat ya totolay, en makalannat ngin ya kiningngua na addet nattaruk, en kabalin na yan, nanuttud iggina kan ya ziwanan y Afu Dios. 13Namegafu kan ya nepangngua na kan yan, mattalattaron iggina addet zi mapatuluk ya mangontra ira kan iggina nga alale mekkua/meppay ra kan ya gukaban ya taka na. 14Megafu kan ya missa nga nepangngiyofresi na kan ya baggi na pe laman, pinabbalin na kan awan nga pakkurangan tera nga napabbalin kan nasantuan addet nattaruk. 15En ya Espiritu Santo pay ya mamakapakurug kan ittera kan yan. Unna nga nepeturak na, 16"Kunna y Afu Dios nga nakkahi, 'Yaw ya klase ya taratuk kan ira kan ya mappanget nga algaw ira, Ipintak ku ya dorob ku ira kan ya giffutuan da, en iturak ku ira yan kan ya ginnonotan da.' " 17Netunud na nga nepeturak, "Ya liwaliwat da en ya nepannuriya ra ira kan ya dorob ku, marik vulvua dandamman ngin." 18Gafu ta napakoma ira yan ngin, mari mawag ngin kan hinnian me-ofresi megafu kan ya liwaliwat. 19Wawwahik ira, megafu kan ira yan, hinnian ammallad tera nga tumallung kan ya Kasantuan nga Kuarto kan langit megafu kan ya daha y Jesus. 20Nangivukat iggina kan bahu en matolay nga dalan nga madderettio kan ya likud ya kurtina, yan ya mismu baggi na nga ne-ofresi. 21En hinnian pay pari tera nga atanang ya kekuentan na nga ingkargadu kan ya balay y Afu Dios. 22Megafu kan ira yan, umaranni tera zinan ngin kan y Afu Dios nga napia ya giffutuan tera en napasingkal/italakkurug ya gi-angnguruhan tera, nga napakarennuan ngin ya giffutuan tera tase mazza ya narakat/napot kan ya gikkonsensian tera, en nabaggawan ngin ya gibbaggian tera kan narenu nga danum. 23Gaggafen, pasikannan tera ya gi-angnguruhan teran nga ikahi tera nga nebaseyan ya innanama tera nga awan nga akkunud tera, gafu ta y Afu Dios, mapammakatalakkan nga mangngua kan ya netabba na nga innanaman tera. 24En panonotan tera zinan pay nu annianna/kunnasi/manna ya akkarapasapasikan tera kan ya ginnonotan tera nga mangayat en maka-angngua kan napia. 25En mari tera zinan porrian ya aggarammung tera kan kagitta ya aggamari ya dudduma/karruan nga makiparammung, nu azzi makkarapasapasikan tera kan ya ginnonotan tera, nepatalluaring gafu ta masingan tera nga umaranni ngin ya algaw y Afu. 26Nu igakkad tera nga maka-angngua kan liwat kabalin ya nepakakammu en nepangngalawat tera kan ya kurug, awan ngin nga me-ofresi megafu kan ya liwaliwat tera. 27Yaw laman ngin ya matalan/mabattang, ya makatantalaw nga angngekspekta kan ya mappanget nga ammanunut en ya makatantalaw nga gumatagatang nga afi nga pangastigo kan ya manuriya ira kan y Afu Dios. 28Ya innia laman nga nanuriya kan ya dorob y Moises, nu hinnian dua onu tallu nga nattestigu nga namakurug kan yan, napatay iggina nga awan nga kekallak na. 29Avva/Hanna ma gafen ya dammat ya kakastigo nga mepangngat kan ya innia laman nga manispresio kan ya Anak y Afu Dios, en ibilang na kan mari nasantuan ya daha y Jesus nga namabbalin kan iggina kan nasantuan segun kan ya bahu nga taratu y Afu Dios, en insultowan na ya Espiritu Santo nga minangngikallak. 30Ammu tera nu innia ya nakkahi kan yaw, "Kuak ya abbalat; yakan ya mangitoli." En nepeturak na peba, "Panunutan y Afu Dios ya totolay na." 31Kuru makatantalaw ya angngastigo y Afu Dios. 32Dandamman nu ya nesimmu kan ikayu kan ya nappasa ira nga algaw. Kabalin nu nga napakanawahan kan ya pakakammu nu kan y Jesus, nelot/nafulotan ya nekaturiya en nekapazapaziyat nu nga inattamman nu, ngam mari nu linikuran ya angngurug nu kan iggina. 33Nu dudduma, no-oyaw en napazapaziyat kayu kan ya paratubangan ya maru, en nu dudduma, nakipazziyat kayu kan ya wawwahi nu kan pangurug nga napasan da pay ya kunna tian. 34Ikayat ku nga kayan, nekallak nu ya nekarsel ira, en kattu ginarut ya totolay ya kukua nu, nassige kayu nga nayayat gafu ta ammu nu nga hinnian mas nangina en mannanayun nga kukua nu ira nga mari awayya nga magarut. 35Gafu ta ammu nu yan, mari nu pawanan ya ammakatalak nu, gafu ta dakal nattaruk ya tali na. 36Mawag kan mattam kayu, tase makua nu ya uray y Afu Dios, en malawat nu nattaruk ya netabba na. 37On, gafu ta nepeturak y Afu Dios kattun kan ya Sagrado nga Turak nga kunna, "Kan manganannuan laman, ya mappanget nga umang, lumabbet ngin kan mari mabayag. 38Ya natunung nga tolek, matolay megafu kan ya angngurug na. Ngam nu mallikud iggina, marik mapayayat kan iggina." 39Ngam ittera, kurug nga mari tera mesipat kan ira nay nga mallikud kan y Afu Dios en me-infiernu, nu azzi mesipat tera kan ira nay nga hinnian angngurug da, en mapalliad gafen ya gikkaralluan da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\