Hebreo 11

1Ya angngurug, yan ya ammakatalak kan ya ganagannud nga mennanaman en ya pakasiguraduan kan ya ganagannud nga mari peba masingan. 2Nepakammu y Afu Dios nga hinnian/asan dudduma/karruan kan ya ginafu tera ira nga nakapagustu kan iggina megafu kan ya angngurug da. 3Megafu kan angngurug, mammuan tera nga pinaratu y Afu Dios ya mundo megafu kan ya ergo na, en ya ganagannud nga masingan, naparatu nga nangiyusa kan ganagannud nga mari masingan. 4Megafu kan angngurug, ne-ofresi/nededika y Abel kan y Afu Dios kattun ya mas nakapagustu kan iggina annek/ngam kan ya ne-ofresi y Cain nga wahi na, en megafu kan yan, nebilang y Afu Dios kan natunung y Abel, en nepakammu na yan kannia nepangngalawat na kan ya regalu na. En megafu kan ya angngurug na, maski natay iggina kattun, kuenta mergo peba iggina. 5Megafu kan angngurug, mari natay y Enoc, nu azzi inalak y Afu Dios iggina kan langit, en mari ra nasingan igginan. Kallie ya nekalak na, nepakammu kan iggina nga napagustuan y Afu Dios kan iggina. 6Nu awan nga angngurug, mari awayya nga mapagustuan y Afu Dios, gafu ta, ya innia laman nga umang kan iggina, mawag kan kurruan na nga hinnian iggina en kurruan na pay nga balabalattan na ira nay nga mayat nga mangammu kan iggina. 7Megafu kan angngurug, pinarulot y Noe ya appapalan/appemuhud y Afu Dios kan iggina kan me-annung kan ganagannud nga mari na peba nasingan, en namanday iggina kan dakadakal nga barangay nga nakapalliad kan iggina en ya kabbalay na ira pay. Megafu kan yan nga nepammarulot na, kuenta sinentensian na ya ikattolay na kan ya mundo, en nebilang y Afu Dios kan natunung iggina megafu kan ya angngurug na. 8Megafu kan angngurug, pinarulot y Abraham y Afu Dios kattu kinahi na kan iggina nga umang iggina en ya famillia na nga maddian kan ya lugar nga pappangetan da nga alawatan nga kuenta erensian da. Pinanawan da gafen ya dian da, maski mari ra ammu ya angayan da. 9Megafu kan angngurug, nakipaddian da nga kuenta dayu kan yaw nga lugar nga netabba y Afu Dios kan iggina. Naddian da kan tolda ira, en kunna tian pay ya nepaddian y Isaac nga anak na en y Jacob nga afuku na nga nangitabban pay y Afu Dios kan kunna tian. 10Naddian da kan tolda ira gafu ta ininnanama ra nga umang da maddian nattaruk kan ya siudad nga naladda ya fundasion na, en y Afu Dios ya napplano en namatadag kan yan. 11Megafu kan angngurug, napabbalin y Sara mismu nga atawa y Abraham kan awayya na nga mabussit, maski lupat en babakat ngin, gafu ta nekuenta na nga mapammakatalakkan y Afu Dios nga mangngua kan ya netabba na nga manak iggina. 12Gaggafen, maski kuenta natay ngin y Abraham gafu ta lalakay ngin, naggafu kan iggina nga isissa nga tolay ya gakagaka na nga megitta ya karu ra kan ya karu ya bittuan ira kan langit en ya ginat kan ya dappit ya bebay nga mari mabilibilang. 13Ngammin ira nay nga totolay, hinnian peba angngurug da kattu nakkakatay ra. Mari ra nalawat ya netabba ira y Afu Dios, ngam nelahib da ira nay en kuenta inalawat dan kan arayyu. Minanahut da nga dayu ra en nakipaddian da laman kan ya utun lusak. 14Ya totolay nga makkahi kan kunna tian, ipakammu ra nga, ya tafatafulan da, lugar nga awayya ra kayan kan kua ra pe laman. 15En nu yan zinan ya pinalappanonot da Abraham, ya lugar nga pinanawan da, hinnian tiansa ra zinan nga nanoli. 16Imbes kan nanoli ra zinan, mas napia ya kineluhan da annek kan yan, yan ya nelangitan nga paddianan da. Gaggafen, mari mapasiranan y Afu Dios nga makahi kan Dios da, en mammuan yan gafu ta namaran iggina kan siudad nga para kan ira. 17Megafu kan angngurug, kattu pinurba y Afu Dios y Abraham nga iyofresi na y Isaac nga anak na kan iggina nga mapatay en masidug, y Abraham nga nangitabban y Afu Dios, siggaparan iggina nga mangiyofresi kan ya isissa nga anak na, 18maski dana kinahi y Afu Dios kan iggina nga kunna, "Y Isaac ya maggaka kan ya gakagakam." 19Pinanonot na nga hinnian pakapangngua y Afu Dios nga mamaginnolay kan natay, en ya nesimmu, kuenta inalawat na iggina nga napaginnolay. 20Megafu kan angngurug, kinahi y Isaac nga mabendisionan y Jacob en y Esau nga anak na kan me-annung kan ya mappanget. 21Megafu kan angngurug, kattu mappanget y Jacob nga matay, kinahi na nga mabendisionan ya kada isa kan ya dua nga anak y Jose nga anak na. Nattalmad iggina kan ya baston na, en nakkumad nga naddayarayaw kan y Afu Dios. 22Megafu kan angngurug, kattu mappanget y Jose nga matay, kinahi na ya me-annung kan ya appanaw ya Israelita ira kan ya nasion ya Egipto, en netaddan na kan ira ya makua kan me-annung kan ya ketanam ya baggi na. 23Megafu kan angngurug, ya manak y Moises, kattu ne-anak iggina, en nasingan da nga guapo iggina, mari ra nattalaw nga nanuriya kan ya mandu ya patul kannia nepangngisussuk da kan iggina kan tallu nga vulan. 24Megafu kan angngurug, kattu ziminakal y Moises, ne-ammari na ya kebilang na kan anak ya prinsesa nga anak y Faraon nga patul ya Egipto. 25Mas pinili na ya akkipazziyariyat na kan ya totolay y Afu Dios annek kan ya appalappagustu na nga maka-angngua kan liwat kan manganannuan. 26Nebilang na nga mas nangina ya kapazapaziyat na megafu kan ya Cristo annek kan ngammin nga kariku ya Egipto, gafu ta pinanonot na ya mappanget nga premio. 27Megafu kan angngurug, mari na netalaw ya lussaw ya patul kan iggina, nu azzi napanaw iggina kan Egipto, en natattam iggina nga alale nasingan na y Afu Dios nga mari masingan. 28Megafu kan angngurug, pinegafanan na ya Fiesta ya Nepattalebad en ya kefulagged ya daha, tase ya minammatapatay kan ya paluntarad ira nga lallaki kan ya nasion ya Egipto, mari na tukkallan ya Israelita ira. 29Megafu kan angngurug, nanalan ya Israelita ira nga minang kan ya tangapingit ya Raggang nga Bebay kan kagitta annalan kan namaha nga lusak. Ngam kattu kinakkapan ya Egipcio ira nga kuan ya kunna tian, nakkalimat da. 30Megafu kan angngurug, natomba ya pader kan ya pallehut ya poblasion ya Jerico kabalin ya nepallelehut ya Israelita ira kan yan kan pitu nga algaw. 31Megafu kan angngurug, mari nesipat y Rahab nga minakkipaga kan ya nekapatapatay ira nay nga kalugaran na nga mari namarulot, gafu ta inalaba en nesussuk na ya dua nga ispiya nga Israelita. 32En hanna peba ya kayan ku? Kurang ya tiempok nga mangipakoli kan me-annung kan ira Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, en y Samuel en ya kagitta na nga profeta ira pay. 33Megafu kan angngurug, inaffut da ya maddumuruma nga pappatulan; naka-angngua ra kan natunung; nalawat da ya netabba ira y Afu Dios kan ira; pinangngaritam da ya gissimukan ya leon ira; 34inaffut da ya pakapangngua ya afi; nakalisi ra kan ya taram ya ispada; maski nakafi ra, napasikan da; nassikan da nga nakiggerra kan ya kontra ra ira; zinaddag da ya suddalu ira nga naggafu kan tanakkuan nga nasion ira; 35en hinnian babbay nga hinnian minatay ra nga napaginnolay nga nalawat da. Hinnian dudduma kan ira nga napazapaziyat, ngam ne-ammari ra nga masueltan da, tase mapaginnolay ra kan mas napia nga attolay. 36Hinnian dudduma nga no-oyaw en nasissibatan. Hinnian dudduma nga nakadenan en nekarsel. 37Nabarabarad da kan batu addet zi natay ra; naganggal ya gibbaggian da nga nagaddua; napatay ra kan ispada; nappatotoyang da nga nassinnun kan gaddang karneru en kazzing; nakkurukurang da kan ya mawag da kan ya nepakkatolay ra; napazapaziyat da; natattazzian da; 38nappatotoyang da kan disierto en kan kabakuluran, en naddian da kan kueba ira en kan avvut ira kan ya lusak. Ya totolay kan ya mundo, mari ra mepangngat nga makipaddian kan ira nay nga totolay. 39Ngammin ira yan nga totolay, nepakammu nga napagustuan y Afu Dios kan ira megafu kan ya angngurug da, ngam mari ra nalawat ya netabba na, 40gafu ta dana hinnian mas napia nga plano na para kan ittera, yan nga plano, mari ra mapabbalin kan awan nga pakkurangan da nu mari tera mesipat kan ira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\