Hebreo 5

1Ya kada pari nga katanangan ya kekuentan na, mapili nga maggafu kan ya totolay, en matunnak nga mangibaggi/mangitadag kan ira kan ya atubang y Afu Dios, en mangiyofresi/mangidedika kan ya regeregalu ra kan y Afu Dios en kan ya aya-ayam nga mapatay megafu kan ya liwaliwat ya totolay. 2Awayya na nga pasensian ira nay nga makkurang kan pakakammu en nalohon nga melohot, gafu ta maski iggina mismu, hinnian pakkafiyan na pay. 3Gafu ta hinnian/asan pakkafiyan na, mawag kan mangiyofresi iggina kan y Afu Dios kan aya-ayam nga mapatay megafu kan ya mismu liwaliwat na en megafu kan ya liwaliwat ya ikattolay na pay. 4Awan nga tolay nga awayya na nga ipekakua iggina pe laman nga mabbalin kan pari nga katanangan ya kekuentan na, nu azzi y Afu Dios laman ya maka-awayya nga manunnak kan kagitta ya nepannunnak na kan y Aaron. 5Kunna tian pay kan y Cristo, mari na ne-atanang iggina pe laman nga mabbalin kan pari nga katanangan ya kekuentan na, nu azzi y Afu Dios nga nanunnak kan iggina en nakkahi pay kan iggina kan yaw nga nepeturak na kattun kan ya Sagrado nga Turak nga kunna, "Ikaw ya Anak ku, kan sangaw nga algaw, nabbalin nak kan Amam." 6Nepeturak na pay yaw kan tanakkuan nga lugar kan ya Sagrado nga Turak nga kunna, "Pari ka kan awan na nga panda kan kagitta ya kapari y Melkisedec." 7Kattu nepattolay y Cristo kan ya utun lusak, kan nasikan nga ngaral nga napavulunan kan aru nga lullua, nakimemallak iggina nga naddasal kan y Afu Dios nga makelisi kan iggina kan patay, en ginina y Afu Dios iggina megafu kan ya nepakkimoray na kan y Afu Dios. 8Maski Anak y Afu Dios iggina, napazapaziyat iggina, en nagilammu na nga makimoray iggina megafu kan yan. 9Kattu napabbalin kan awan nga pakkurangan na, nabbalin pay iggina kan kegafanan ya awan nga panda nga kapalliad ngammin ya mamaraparulot ira kan iggina. 10Iggina ya sinunnak y Afu Dios kan pari nga katanangan ya kekuentan na kan kagitta ya kapari y Melkisedec. 11Aru peba ya ikayat mi nga kayan kan ikayu nga me-annung kan ya kapari y Melkisedec, ngam nararriat nga mepakanawag, gafu ta nabbalin kan mabayabayag kayu nga makagilammu. 12Gafu ta nabayag ngin ya nepangngurug nu kan y Jesus, minattuldu kayu zinan ngin, ngam mawag nu balattan peba kan hinnian uli mangituldu kan ikayu kan ya unna nga tuldu ira kan ya ergo y Afu Dios. Ya mepangngat zinan kan ikayun, nataggat nga makan ngin, ngam mawag nu peba balattan ya gattak. 13Ya innia laman nga matolay kan gattak, kuenta abbing iggina peba, en mari na kuru ammu ya tuldu nga me-annung kan ya kinatunung. 14Ngam ya nataggat nga makan, para kan ya totolay nga manakam ya appanapanonot dan, para kan ya totolay nga pinenam da ya ginnonotan da nga mangammu kan ya padduman ya napia en ya narakat/napot, en kuan da yan megafu kan ya nepangngiyusu-usa ra kan ya ginnonotan da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\