Santiago 4

1Hanna ya kegafanan ya akkillaban nu en ya akkiggungut nu? Mari ra kazze/pano maggafu kan ya akkelug ya parte ira kan ya gibbaggian nu nga makkaratutturiya? 2Hinnian/Asan keluhan nu nga awan kan ikayu, en sangaw, mamatay kayu tase malak nu. Hinnian ikayat nu nga mari nu malak, en sangaw, makiggungut en makillaban kayu. Mari nu malak ya ikayat nu, gafu ta mari nu kiddawan kan y Afu Dios. 3Maski makakikkiddaw kayu kan iggina, mari na mangiddan gafu ta narakat/napot ya gakkad nu, en gafu ta, ya kiddawan nu, pamagustu nu kan ikayu kan ya akkelug nu. 4Ikayu nga mari mapammakatalakkan, mari nu kazze ammu nga kontran nu y Afu Dios nu vulunan nu ya aggangngua ya totolay nga mari mangurug? Ya innia laman nga mayat nga mamulun kan ira yan, pabbalinan na iggina pe laman kan kontra y Afu Dios. 5Mari nu abbattan kan awan nga kebalinan ya hinnian kan ya Sagrado nga Turak nga kunna, "Nelot/Nafulotan ya ayat na nga mangavuvu kan ya espiritu nga pinaddian na kan ittera." 6Ngam mas dakal ya allak nga iddan y Afu Dios. Ammu tera yan gafu ta kunna kan ya Sagrado nga Turak, "Turiyan y Afu Dios ya mappangas ira, ngam ikallak na ya mappakalinak ira." 7Gaggafen, tumuluk kayu kan y Afu Dios. Turiyan nu ya diablo, en nu kuan nu yan, panawan na kayu. 8Arannian nu y Afu Dios, en nu kuan nu yan, arannian na kayu pay. Ikayu nga minalliwat, baggawan nu ya gi-iman nu. Ikayu nga totolay nga dua ya appanonot nu, pakarennuan nu ya giffutuan nu. 9Marandarandam, mattangatangit en mabbinibinunga/gumuggunggul kayu. Itali nu ya aggalagalak nu kan attangatangit en ya payayat nu kan dandam. 10Mappakalinak kayu kan ya atubang y Afu Dios, en iyatanang na kayu nattaruk. 11Wawwahik ira, mari nu makkaraparaparakat. Ya innia laman nga mamaraparakat onu mamanunut kan isa nga wahi na kan pangurug, parakattan en panunutan na ya dorob. Ngam nu panunutan mu ya dorob, marim isa ngin nga minammarulot kan ya dorob, nu azzi isa ka nga minammanunut. 12Isissa laman ya namottad kan ya dorob en ya mamanunut, iggina y Afu Dios. Iggina laman ya makapalliad en ya makakastigo. Ngam innia ka nga mamanunut kan ya ikattolem? 13Maggina kayu, ikayu nga makkahi kan kunna tiaw, "Kan yaw nga algaw onu so nu mataruk, angkami kan nay nga siudad, en maddian kami kannay kan tangarahun, tase maggatagatang en mallakalaku kami senannu magganansia kami." 14Ngam mari nu ammu mamba ya situasion nu so nu mataruk. Hanna kazze ya gi-angattan nu? Megitta kan assub nga mappasingan kan manganannuan laman, en kabalin na, mapawan. 15Ngam kunnu zinan nga makkahi, "Nu ipamavulun y Afu Dios nga matolay kami, awayya mi nga makua yaw onu yan." 16Ngam ya paddaggunan nu nga kuan, mappalapalagopog kayu megafu kan ya kapangas nu. Ngammin ya kunna tian nga appalagopog, narakat. 17Gaggafen, ya makakammu nga mangngua kan napia, ngam mari na mamba kuan, pakaliwatan na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\