Santiago 5

1Ikayu nga ririku, maggina kayu. Mattangatangit en mabbinibinunga/gumuggunggul kayu megafu kan ya ziyariyat nga mappanget nga lumabbet kan ikayu. 2Nakkadaral ngin ya kariku nu, en inangit/inangngat ya gissinnunan nu iran. 3Natatay ya vulawan en pirak nun, en ya nepaggatatay ra, pattestigu nga mekontra kan ikayu, en megitta yan kan afi nga mangufut kan ya gibbaggian nu. Nangunonud kayu kan kukua nu para kan ya panguzzanan nga algaw ira. 4Ya nattrabahu ira nga nangapit kan ya gikkomanan nu, zinaradarogat nu ira kan ya gittandanan da, en alale makkarakarriaw ya gittandanan da. Ya akkakkarriaw ya nangapit ira, nakakaddet kan ya daranggang/talinga y Afu Dios nga makapangngua kan ngammin. 5Mappalappagustu kayu mamba kannia attolay nu kan ya utun lusak. Pinataba nu ya gibbaggian nu para kan ya kalgawan ya kakastigo nu. 6Pinanunutan en nepapatay nu peba ya natunung nga tolay. Mari na nabbalat kan ikayu. 7Wawwahik ira, mappasensia kayu addet kan ya annoli y Afu Jesus. Panonotan nu ya kusettieru nga mattalattaron kan ya nangina nga vunga ya mulumula na kan ya koman na. Pasensian na nga taronan ya monna en mapozzan nga uran. 8Mappasensia kayu gafen pay. Pasikannan nu ya ginnonotan nu, gafu ta aranni ngin ya annoli y Afu Jesus. 9Wawwahik ira, mari nu makkararerreklamo, tase mari nu mapanunutan. Aggatadag ngin ya mamanunut kan ya atubang ya puerta. 10Wawwahik ira, panonotan nu ya profeta ira nga nappalapalappat megafu kan ya paka-awayya y Afu Dios kattun. Parrian nu ya nepappasensia ra nga natattam kan ziyariyat. 11Kayan tera nga mapalad ya nakakattam ira. Nagina nu ya nepaggatattam y Job, en ammu nu nga napia ya kinikkingngua y Afu Dios kan iggina kabalin ya nepazziyariyat na, gafu ta minangngikallak en minakkipattenap y Afu Dios. 12Wawwahik ira, unna kan ngammin, mari nu mangihuramento kan langit, kan lusak, onu kan hanna laman. "On," kunnu nu on, en "Awan," kunnu nu awan, tase mari nu makondena. 13Hinnian kazze/pano tolay kan ikayu nga mazziyariyat? Maddasal iggina zinan. Hinnian kazze tolay nga mayayat? Makkansion iggina zinan kan paddayarayaw. 14Hinnian kazze tolay kan ikayu nga matakit? Ipakkul na zinan ya lalakay ira nga panakallan kan ya iglesia, tase idasal da iggina, en dennuan da iggina, en ivuyat da ya ngahan y Afu Jesus. 15En ya dasal ya mangurug ira, yan ya mappammapia kan ya matakit, en itoli y Afu ya pia ya gawagawayan na, en nu nalliwat iggina, pakoman na iggina. 16Gaggafen, makkarakokkompable kayu kan ya liwaliwat nu, en makkaradasadasal kayu tase mapammapia kayu. Nelot/Nafulotan ya pakapangngua ya dasal ya natunung nga tolay kan ya kuan na. 17Y Elias kattun, tolay nga megitta kan ittera. Napafutu ya nepangngidasal na kan mari moran. Sangaw, mari noran kan tallu rahun se annam nga vulan. 18Uli nedasal na kan moran, en sangaw, noran, en namatuhu ya lusak kan mulumula nga navvunga. 19Wawwahik ira, nu hinnian isa kan ikayu nga nallikud kan ya kurug, en nu hinnian pay isa nga mamatoli kan iggina, 20dandamman nu nga, ya mamatoli kan ya isa nga nalliwat tase likuran na ya liwat na, palliaran na iggina kan patay, en pabbalinan na nga mapakoma ya napakaru nga liwaliwat na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\