Juan 11

1Hinnian/Asan tolay nga mangngahan kan Lazaro nga maddian kan ya poblasion ya Betania. Matakit iggina. Yan pay ya paddianan y Maria en y Marta nga wawwahi na. 2Nay nga Maria ya nangivurud kan pabangug kan ya taka y Afu Jesus en finunatan na kan ya ahuk na. Iggina ya wahi y Lazaro nga matakit. 3Nabbon ya babbay nga mawwahi kan makkahi kan y Jesus nga kunda, "Afu, matakit ya ideddukan mu nga kofun." 4Kannia nepakagina y Jesus kan yan, kunna nga nakkahi, "Yan nga takit na, mari marresulta kan patay, nu azzi nesimmu kan iggina tase medayaw y Afu Dios, en tase medayaw pay ya Anak y Afu Dios megafu kan yan nga takit na." 5Iddukan y Jesus ya maggurwahi nga ira Marta, Maria, en y Lazaro. 6Kattu nammuan y Jesus nga matakit y Lazaro, pinappasa na peba kan dua nga algaw kan ya dian na. 7Kabalin na, kunna nga nakkahi kan ya disipulo na ira, "Manoli teran kan ya probinsia ya Judea." 8Ya disipulo na ira, kunda nga nakkahi, "Mestru, ya Judio ira kannay, bahu laman nga ikayat da ka nga barabaraddan kan batu. Ikayat mu kazze/pano ya manoli kannay manin?" 9Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Mari kazze/pano nga mafulu se dua ya orat kan algaw? Ya innia laman nga manalan kan algaw, mari na mesikadul gafu ta masingan na ya nawag kan ya utun lusak. 10Ngam ya innia laman nga manalan kan gabi, mesikadul gafu ta awan nga nawag kan iggina." 11Kunna peba nga nakkahi, "Nakakaturug ngin y Lazaro nga kofun tera, ngam antera gafu ta lukahan ku iggina." 12Ya disipulo na ira, kunda nga nakkahi, "Nu nakakaturug igginan, mammapia iggina." 13Ya ikayat y Jesus nga kayan, natay ngin y Lazaro, ngam abbattan da nga negagangay nga akkaturug ya kayan na. 14Sangaw, nepakanawag y Jesus, "Natay ngin y Lazaro, 15ngam para laman kan ikayu, mayayat nak gafu ta awan nak kannay kattu natay, tase mangurug kayu kan yakan. Anteran kan iggina." 16Y Tomas nga ne-amawan/nengahanan kan Ziping/Singin, kunna nga nakkahi kan ya kagitta na nga disipulo ira, "Antera mevulun kan igginan tase makipappatay tera pay." 17Kannia umara-aranni ngin da Jesus kan Betania, nammuan na nga appat nga algaw ngin y Lazaro kan ya netanamman na. 18Mattallu kilometro ya karayyu ya Betania kan ya siudad ya Jerusalem. 19Napakaru ya Judio ira nga minang namanabannay kan y Marta en y Maria megafu kan ya nepappatay ya wahi ra. 20Kattu nammuan y Marta nga umara-aranni ngin y Jesus, minang na zinafung. Nattalan/Nabbattang y Maria kan ya balay ra. 21Y Marta, kunna nga nakkahi kan y Jesus, "Afu, nu hinnian ka zinan kanniaw, mari zinan natay tu wahik. 22Ngam ammuk nga maski kan sangaw, iddan y Afu Dios kan ikaw ya hanna laman nga ikiddom kan iggina." 23Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Magginnolay ya wahim." 24Y Marta, kunna nga siminabbag, "Ammuk nga magginnolay iggina nattaruk nu mapaginnolay ngammin ya totolay kan ya pangultimuan nga algaw." 25Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Yakan ya paginnolay en ya angat. Ya innia laman nga mangurug kan yakan, maski matay, matolay nattaruk. 26Ya innia laman nga matolay en mangurug kan yakan, mari na vulvua/pulus matay. Kurruan mu kazze yaw?" 27Kunna nga siminabbag, "On, Afu. Kurruan ku nga ikaw ya Cristo, ya Anak y Afu Dios nga minang kan ya utun lusak." 28Kattu kinahi na yan, luminabbet en ne-ananabid na nga kunna nga nakkahi kan y Maria nga wahi na, "Hinnian ngin ya Mestru, en nepakkul na ka." 29Kattu nagina y Maria yan, nerame na nanadag, en minang na zinafung y Jesus. 30Mari peba siminallung y Jesus kan ya poblasion, ngam hinnian peba iggina kan ya lugar nga nanafungan y Marta kan iggina. 31Ya Judio ira nga hinnian kan ya unag ya balay nga mamanabannay kan y Maria, kattu nasingan da nga nerame na nanadag en nallawan, siminunud da kan iggina, gafu ta inabbat da nga umang iggina kan ya netanamman y Lazaro tase mattangit kannay. 32Nakakaddet y Maria kan ya dian y Jesus, en kattu nasingan na, nappalentud iggina kan ya atubang na, en kunna nga nakkahi, "Afu, nu hinnian ka zinan kanniaw, mari zinan natay tu wahik." 33Kannia nepakasingan y Jesus kan ya attangatangit y Maria en ya kakavulun na nga Judio nga makipattangatangit kan iggina, natukkal ya futu na, en nasidduk ya nonot na. 34Kunna nga namovut, "Kanna be tiaw ya nangitanamman nu kan iggina?" Kunda nga siminabbag, "Afu, angka innan." 35Nakalua y Jesus. 36Ya Judio ira, kunda nga nerergo, "O, innan nu ya kadakal ya ayat na kan iggina." 37Hinnian dudduma/karruan kan ira nga kunda nga nakkahi, "Yan nga tolay nga nappammapia kan ya mata tunay nga vulaw, mari na kazze pay awayya nga nekani zinan y Lazaro kan patay?" 38Sangaw, natukkal manin ya futu y Jesus kannia aggangay ra kan ya netanamman y Lazaro nga kueba nga naserran kan dakal nga batu. 39Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Azzan nu ya batu." Y Marta nga wahi ya natay, kunna nga siminabbag, "Afu, hinnian dagu nan, gafu ta yaw ya mekappat nga algaw nan." 40Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Marik kazze kinahi kan ikaw nga nu mangurug ka, masingan mu ya pakapangngua y Afu Dios?" 41Inazzan da gafen ya batu. Siminangug y Jesus, en kunna nga naddasal, "Ama, mappabalat nak kan ikaw gafu ta ginan nak. 42Ammuk nga kanakanayun nga ginan nak, ngam kinahik yan para kan ya totolay nga gitadaggan kan ya pallehut ku, tase awayya ra mangurug nga ikaw ya nabbon kan yakan." 43Kabalin na nga naddasal, kunna nga nangikullet, "Lazaro, mallawan kan." 44Nallawan iggina nga nababbaddan ya taka en ima na kan tela en ya muyung/mukat na kan panniuk. Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Babbaran nu iggina tase makalabbet ngin." 45Aru gafen kan ya Judio ira nga minang kan y Maria, kattu nasingan da ya kiningngua y Jesus, nangurug da kan iggina. 46Ngam hinnian dudduma kan ira nga minang nakkahi kan ya Fariseo ira kan ya kiningngua y Jesus. 47Sangaw, ya panakallan ira kan ya papari en ya Fariseo ira, inammung da ya Konseho, en kunda nga nakkaporovut, "Aru ya milagro nga kinikkingngua nay nga tolay ngin. Hanna gafen ya kuan tera? 48Nu popporrian tera laman iggina, mangurug sangaw ngammin ya totolay kan igginan, en umang gafen ya suddalu ira nga taga Roma nga darallan da yaw nga templo, en patapatayan da ya totolay tera." 49Isa kan ira, y Caifas nga pari nga katanangan ya kekuentan na kan nay nga dahun, kunna nga nakkahi, "Awan vulvua ammu nu. 50Mari nu mantindian yaw: napia nu hinnian isa nga tolay nga matay para kan ya totolay tase mari ra ngammin mapatay." 51Yaw nga kinahi na, mari naggafu kan iggina pe laman, ngam gafu ta iggina ya pari nga katanangan ya kekuentan na kan nay nga dahun, neprofesiya na nga mappanget y Jesus nga matay para kan ya nasion da. 52Matay iggina, mari para kan ya nasion da laman, nu azzi tase mapattaradday na ya anak ira y Afu Dios nga hinnian kan maddumuruma nga lugar. 53Namegafu kan nay nga algaw gafen, pinalano ra nu annianna/kunnasi/manna ya ammatay ra kan iggina. 54Megafu kan yan, mari nanalan y Jesus ngin kan ya lugar nga pakasingannan ya Judio ira kan iggina, nu azzi napanaw ra kannay en minang da kan ya babalay ya Efraim nga aranni kan ya disierto, en naddian iggina en ya disipulo na ira kannay. 55Mappanget ya fiesta ya Judio ira nga nangahanan kan Nepattalebad, en napakaru ya totolay nga taga probinsia nga minang kan Jerusalem kallie ya fiesta tase kuan da ya mepangngat nga pamakarenu kan ya gibbaggian da. 56Sinafataful da y Jesus, en kannia aggatadag da kan ya lalantaran ya templo, kunda nga nakkaporovut, "Hanna ya abbattan nu? Mari na pano umang makifiesta?" 57Sangaw, ya panakallan ira kan ya papari en ya Fariseo ira, nemandu ra nga, nu hinnian makakammu kan ya dian y Jesus, ipakammu na zinan tase awayya ra nga arestan iggina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\