Juan 12

1Annam nga algaw kallie ya Fiesta ya Nepattalebad, minang da Jesus kan ya poblasion ya Betania nga paddianan y Lazaro nga pinagginnolay na. 2Nangiparan da kan panggiram da Jesus kannay. Nattunnad y Marta, en isa y Lazaro kan ya minatubang kan ya lamesa. 3Nangalak y Maria kan gaddua litro nga pabangug nga purupuro nga nardo nga nanginingina, nevurud na kan ya taka y Jesus, en finunatan na kan ya ahuk na, en dumagadagu ya bangug na kan ya interu unag ya balay. 4Y Judas Iscariote, isa nga disipulo na nga mappanget nga mangiyalawat kan iggina kan ya kontra na ira, kunna nga nakkahi, 5"Ka-am ta mari nalaku yan nga pabangug kan presio nga megitta kan tandan ya isa nga tolay kan talluwatut nga algaw, en meddan ya presio na kan ya pobre ira?" 6Kinahi na yan, mari megafu ta ikallak na ya popobre, nu azzi gafu ta akkokot iggina, en iggina ya ingkargadu kan ya kuartu ra, en nangala-alak iggina kan kuartu kan ya kargo na. 7Y Jesus, kunna nga nakkahi kan y Judas, "Porrian mu laman iggina. Kiningngua na yan tase dana maparan ya baggik kan ya mappanget nga ketanam ku. 8Kanakanayun nga hinnian/asan mamba ya pobre ira kan ikayu, ngam mari kanakanayun ya kasan ku kan ikayu." 9Napakaru ya Judio ira nga nakagina nga hinnian y Jesus kan ya poblasion ya Betania. Minang da kannay, mari megafu laman kan y Jesus, nu azzi megafu pay ta ikayat da nga innan y Lazaro nga pinagginnolay na. 10Negatak/Negatab ya panakallan ira kan ya papari nga ipapatay ra y Lazaro pay, 11gafu ta napakaru ya Judio ira nga nallikud kan ya panakallan ira kan ira en nangurug dan kan y Jesus megafu kan iggina. 12Kan kamatarukan na, napakaru ya totolay nga kalalabbet nga makifiesta, en nadumug da nga mappanget y Jesus kan Jerusalem. 13Nangalak ya totolay kan don palmera ira, en minang da zinafung iggina kan ya liwan ya siudad, en kunda nga nangikukkullet, "Madayarayaw y Afu Dios! Mabendisionan ya lumabbet kan ittera nga hinnian kan iggina ya paka-awayya y Afu Dios, Iggina ya Patul ya nasion ya Israel." 14Kallie na yan, nappalak y Jesus kan mabbing nga asno, en yan ya nattakayan na. Nesimmu yan segun kan ya neturak kan ya Sagrado nga Turak nga kunna, 15"Totolay kan Jerusalem, mari nu mattalaw. Innan nu, mallabbet ngin ya Patul nu nga aggatakay kan mabbing nga asno." 16Kattu kiningngua ya totolay yan, mari nantindian ya disipulo na ira nga natumpal yan nga nepeturak y Afu Dios kattun kan yan nga kiningngua ra. Ngam kabalin ya neke-utun y Jesus kan langit, nerandamman da nga nepeturak y Afu Dios yan nga me-annung kan iggina, en kiningngua ya totolay yan kan iggina. 17Ya maru nga totolay nga hinnian kan y Jesus kannia nepangngakkul na kan y Lazaro nga mallawan kan ya netanamman na, en pinagginnolay na iggina, dana nepakapakammu ra ya kiningngua na. 18Yan ya gafu na kan napakaru ya totolay nga minang nanafung kan iggina, gafu ta nadumug da nga kiningngua na yan nga milagro. 19Ya Fariseo ira, kunda gafen nga nerergo, "O, innan nu. Ngammin ya totolay kan ya mundo, mevulun da kan iggina. Awan nga makua teran." 20Hinnian dudduma/karruan nga Griego nga minang kan Jerusalem nga nakipaddayarayaw kan ya Judio ira kan y Afu Dios kan ya fiesta. 21Minang da kan y Felipe nga taga babalay ya Betsaida kan ya probinsia ya Galilea, en kunda nga nangikiddaw kan iggina, "Mestru, ikayat mi ya makiergo kan y Jesus." 22Minang y Felipe en kinahi na yan kan y Andres, en navvulun da nga dua nga minang nakkahi kan y Jesus. 23Y Jesus, kunna nga siminabbag, "Luminabbet ngin ya orat nga kedayok nga Anak Tolay. 24Kurukurug ya kayan ku kan ikayu, ya tangaggat nga trigu, nu mari na matanag/makabok kan ya lusak en matay, aggatangaggat pe laman. Ngam nu matay, mattuhu en mavvunga kan aru. 25Ya innia laman nga makkakenga kan ya angat na, mapawan na. Ngam ya innia laman nga mari na kengan ya angat na kan ya utun lusak, italak na kan awan na nga panda. 26Ya innia laman nga mayat nga masserbi kan yakan, mawag kan vuluvulunan nak, tase maski kanna be tiaw ya dian ku, hinnian pay iggina kan yakan kannay. Ipekakua ya Ama ya innia laman nga massesserbi kan yakan." 27"Magulugulu ya nonot ku. Hanna sangaw ya makahik? Kayan ku kazze/pano zinan, 'Amak, ikani nak kan yaw nga orat'? Awan! Ngam yaw ya gafu na kan minang nak kan ya utun lusak, tase addetan ku yaw nga orat. 28Ama, ipasingan mun ya kedayaw ya ngahan mu." Sangaw, hinnian ngaral nga naggafu kan langit nga kunna nga nakkahi, "Nepasingan kun, en ipasingan ku nattaruk manin." 29Nagina ya totolay nga gitadaggan kannay ya ngaral, en kinahi ya dudduma nga naddug. Ya dudduma pay, kunda nga nakkahi, "Hinnian anghel nga nakiergo kan iggina." 30Y Jesus, kunna nga siminabbag, "Nergo yan nga ngaral, mari para kan yakan, nu azzi para kan ikayu. 31Yaw ya tiempo ngin nga kapanunut ya totolay kan yaw nga mundo. Yaw ya tiempo pay ngin nga kaffut y Satanas nga mammoray kan ya totolay kan yaw nga mundo. 32So nu metullu nak kan ya utun ya lusak, parannian ku ngammin ya totolay kan yakan." 33Kinahi na yan kannia angngipakammu na nu annianna/kunnasi/manna ya kapatay na. 34Sangaw, ya totolay, kunda nga nakkahi, "Neturak kan ya dorob y Afu Dios en nagina mi nga mannanayun ya Cristo nga matolay kan awan na nga panda. Ka-am gafen ta kinahim nga mawag kan metullu ya Anak Tolay? Innia yan nga Anak Tolay?" 35Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Hinnian ya nawag kan ikayu kan manganannuan laman ngin. Manalan kayu kannia kasan peba ya zilag kan ikayu, tase mari nu madatangngan kan kokopan/kallap, gafu ta, ya manalan kan ya kokopan, mari na ammu ya angayan na. 36Kurruan nu ya zilag kannia kasan na peba kan ikayu, tase mabbalin kayu kan totolay nga nanawahan." Kattu kinahi y Jesus ira yan, napanaw iggina, en mari na nappasapasingan ngin. 37Maski aru ya milagro nga kinikkingngua na kan ya paratubangan da, mari ra kinurug iggina. 38Nesimmu yan tase matumpal ya neturak y Isaias nga profeta kattun nga kunna, "Afu, innia ya nangurug kan ya nepalappat mi? Innia ya nangipasingannan y Afu Dios kan ya pakapangngua na?" 39En yaw ya gafu na kan mari ra awayya nga mangurug, gafu ta neturak peba y Isaias, 40"Pinavvulaw y Afu Dios ya gimmatan da, en pinataggat na ya giffutuan da, tase mari ra makasingan, en mari ra makantindi, en mari ra manoli kan yakan tase pammapian ku ira." 41Neturak y Isaias yan gafu ta kuenta nasingan na ya kekapalat y Jesus, en kinahi na yan nga me-annung kan iggina. 42Maski peba kunna tian ya neturak y Isaias, aru kan ya panakallan ira kan ya totolay ya nangurug kan iggina, ngam megafu kan ya Fariseo ira, mari ra nepakammu ya angngurug da tase mari ra magamman nga tumallung kan ya sinagoga. 43On, gafu ta mas ikayat da ya angngidayaw ya totolay kan ira annek/ngam kan ya appedayaw y Afu Dios kan ira. 44Y Jesus, kunna nga nangikullet, "Ya innia laman nga mangurug kan yakan, bakkan kan yakan laman ya kurruan na, nu azzi kurruan na pay ya nabbon kan yakan. 45Ya innia laman nga nakasingan kan yakan, nasingan na pay ngin ya nabbon kan yakan. 46Minang nak nga zilag kan ya utun lusak, tase ya innia laman nga mangurug kan yakan, mari na maddian kan kokopan ngin. 47Ya innia laman nga maggina kan ya ergok ngam mari na paraparulotan, marik panunutan iggina, gafu ta minang nak kan ya utun lusak, mari tase panunutan ku ya totolay kanniaw, nu azzi tase palliaran ku ira. 48Ya innia laman nga mammari kan yakan, en mari na vuluvulunan ya ergok, hinnian mamanunut kan iggina. Ya ergo nga kinahik, yan ya mamanunut kan iggina nattaruk kan ya pangultimuan nga algaw. 49On, gafu ta marik nergo kan ya paka-awayyak pe laman, nu azzi ya Ama nga nabbon kan yakan, iggina ya nangimandu kan yakan kan ya kayan ku en ya ergowan ku. 50En ammuk nga ya ergo na, yan ya makakeddan kan angat nga awan na nga panda. Ya hanna laman gafen nga kayan ku, kayan ku gafu ta yan ya ipakahi ya Ama kan yakan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\