Juan 15

1Nassige y Jesus nga kunna nga nakkahi kan ira, "Yakan ya kurug nga lanut ubas, en y Amak ya minannanggaw. 2Gappangngan na ngammin ya pangapanga nga mari mavvunga. Pakarennuan na ngammin ya mavvunga, tase mas makapavvunga ra peba. 3Napakarennuan kayun megafu kan ya ergo nga kinahik kan ikayu. 4Mannanayun kayu nga makipaddian kan yakan, en mannanayun nak pay nga makipaddian kan ikayu. Awan nga panga nga makapavvunga pe laman nu mari na megafut kan ya fungut na. Kunna tian pay kan ikayu, mari nu makapavvunga nu mari nu megafut kan yakan. 5"Yakan ya lanut, en ikayu ya pangapanga. Ya innia laman nga makipaddian kan yakan, en yakan pay kan iggina, mavvunga kan aru, on, gafu ta awan vulvua/pulus makua nu, nu awan nak kan ikayu. 6Ya innia laman nga mari mannanayun nga makipaddian kan yakan, mewalin kan kagitta panga nga melappak kan liwan nga maggangu, en madumat nga melappak kan afi nga masidug. 7Nu mannanayun kayu nga makipaddian kan yakan, en nu mannanayun ya ergok kan ikayu, ikiddaw nu ya hanna laman nga ikayat nu, en makua yan para kan ikayu. 8Madayarayaw y Amak kannia avvunga nu kan aru, en yan ya mamakurug kan disipulo ta kayu. 9Ayatan nak ya Ama, en kunna tian pay, ayatan ta kayu. Mannanayun kayu kan ya ayat ku. 10Nu paraparulotan nu ya manduk ira, mannanayun kayu kan ya ayat ku kan kagitta ya nepammaraparulot ku kan ya mandu ira y Amak, en mannanayun nak kan ya ayat na. 11"Kinahik ira yan kan ikayu tase awayya na nga hinnian/asan pay kan ikayu ya payayat nga megitta kan ya payayat ku, en awan nga addet ya payayat nu. 12Yaw ya manduk kan ikayu: makkara-aya-ayat kayu kan kagitta ya angngayat ku kan ikayu. 13Awan nga ayat nga mas dakal annek/ngam kan yaw, ya angngipamavulun ya innia laman kan ya kapatay na para kan ya kofun na. 14Kakkofun ta kayu nu paraparulotan nu ya nemanduk ira kan ikayu. 15Mari ta kayu ngahanan kan kohung ngin, gafu ta mari ammu ya isa nga kohung ya kuan ya paki-afuan na. Ngam ngahanan ta kayu kan kakkofun ngin, gafu ta nepakammuk kan ikayu ngammin ya kinahi y Amak kan yakan. 16Mari na kan ikayu ya namili kan yakan, nu azzi yakan ya namili kan ikayu, en sinunnak ta kayu tase angkayu mavvunga, en mannanayun ya vunga nu, tase iddan ya Ama kan ikayu ya hanna laman nga ikiddaw nu kan iggina megafu kan ya ngahan ku. 17Yaw ya manduk kan ikayu gafen, makkara-aya-ayat kayu." 18"Nu ikalussaw ra kayu ya totolay nga mari mangurug kan yakan, dandamman nu nga yakan ya unna nga nekalussaw ra. 19Nu metadday kayu zinan kan ya totolay nga mari mangurug, ayatan da kayu zinan nga megitta kan ira. Ngam gafu ta mari nu metadday kan ya totolay nga mari mangurug, ngam pinili ta kayu nga mesinna kan ira, yan ya gafu na kan ikalussaw ra kayu. 20Dandamman nu tu kinahik kan ikayu, awan nga kohung nga mas atanang ya kekuentan na annek kan ya paki-afuan na; nu pazapaziyatan dak, pazapaziyatan da kayu pay. Nu paraparulotan da ya ergok, paraparulotan da pay ya ergo nu. 21Ngam kukukuan da ngammin ira yan kan ikayu megafu kan ya ketadday nu kan yakan, en megafu pay ta mari ra ammu ya nabbon kan yakan. 22Nu marik zinan minang kanniaw en nakiergo kan ira, awan zinan nga liwat da. Ngam kakurruan na, mari ra merasonan ya liwaliwat da. 23Ya innia laman nga mangikalussaw kan yakan, ikalussaw na pay y Amak. 24Awan zinan nga liwat da nu marik zinan kinikkingngua kan ya paratubangan da ya ganagannud nga awan nga tanakkuan nga makakua. Ngam nasingan da ira yan nga kinikkingnguak, en ikalussaw ra yakan en y Amak. 25Ngam nesimmu yan tase matumpal ya neturak kan ya dorob da, 'Nekalussaw rak nga awan na nga gafu.' 26"Ya Minangnguffun nga maggafu kan ya Ama, iggina ya Espiritu nga kakurruan, bonan ku iggina kan ikayu. So nu lumabbet iggina, kayan na ya kakurruan nga me-annung kan yakan. 27En ikayu peba sangaw ya mangikahi kan ya kakurruan nga me-annung kan yakan gafu ta ne-evulun kayu kan yakan namegafu peba kattu gafagafu na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\