Juan 16

1"Kinahik ira yan kan ikayu tase mari nu likuran ya angngurug nu kan yakan. 2Papanawan da kayu nattaruk kan ya sinagoga ira. En mari na kan yan laman, ngam lumabbet nattaruk ya tiempo nga, ya innia laman nga mamatay kan ikayu, abbattan na nga kannia angngua na kan yan, serbian na y Afu Dios. 3Kanakanayun nga kuan ya totolay ya kunna tian kan ikayu, gafu ta mari ra ammu iggina onu yakan. 4Ngam kinahik ira yan kan ikayu, tase nattaruk nu lumabbet ya tiempo nga angngua ra kan ira yan kan ikayu, merandamman nu nga dana kinahik ira yan kan ikayu." "Marik kinahi ira yan kan ikayu kattu gafagafu nga nevulun kayu kan yakan gafu ta hinnian/asan nak peba kan ikayu. 5Ngam sangaw, annak kan ya nabbon kan yakan, en awan mamba kan ikayu nga namovut kan yakan nu kanna be tiaw ya angayan ku. 6Ngam gafu ta kinahik ira yan kan ikayu, nelot/nafulotan ya dandam ya giffutuan nu. 7Ngam kurug ya kayan ku kan ikayu, pammakapianan nu ya appanok, gafu ta, nu marik mapanaw, mari umang kan ikayu ya Minangnguffun. Ngam nu mapanaw nak, bonan ku iggina kan ikayu. 8So nu lumabbet iggina, ipakapakammu na kan ya totolay nga mari mangurug nga mari fustu ya ammu nga me-annung kan liwat, kan kinatunung, en kan ya ammanunut. 9Kuan na yan nga me-annung kan liwat gafu ta mari rak kurruan. 10Kuan na yan nga me-annung kan kinatunung gafu ta annak kun kan ya Ama, en mari rak masingan ngin. 11Kuan na yan nga me-annung kan ammanunut gafu ta napanunutan ngin ya mammoray kan ya totolay nga mari mangurug. 12"Aru peba zinan ya kayan ku kan ikayu, ngam maziyatan kayu nga mangalawat kan sangaw. 13Ngam so nu lumabbet ya Espiritu nga kakurruan, igiya na kayu kan ngammin nga kurug, gafu ta mari na mergo nga uru-uray na pe laman, nu azzi kayan na ya magina na, en ipakammu na kan ikayu ya mappanget nga mesimmu. 14Dayawan nak gafu ta ipakammu na kan ikayu ya me-annung kan yakan. 15Ngammin ya kua ya Ama, kuak pay. Yan ya gafu na kan kinahik nga ipakammu na kan ikayu ya me-annung kan yakan." 16"Mari mabbayag, mari rak masingan ngin. Kabalin na, mari mabbayag, uli masingan dak." 17Hinnian dudduma/karruan kan ya disipulo na nga kunda nga nakkaporovut, "Hanna pano ya kebalinan ya kinahi na kan ittera nga mari mabbayag, mari tera masingan igginan, en kabalin na, mari mabbayag, uli masingan tera iggina? En ya kinahi na peba nga mesimmu yan gafu ta umang iggina kan ya Ama? 18Hanna ya ikayat na nga kayan, mari mabbayag? Mari tera mamba mantindian ya kinahi na." 19Ammu y Jesus nga hinnian ikayat da nga povutan kan iggina, en kunna gafen nga nakkahi, "Bahu kinahik kan ikayu nga mari mabbayag, mari rak masingan ngin, en kabalin na, mari mabbayag, uli masingan dak. Makkaporovut kayu kazze/pano kan ya kebalinan na? 20Kurug ya kayan ku kan ikayu, mattangatangit en mabbinibinunga/gumuggunggul kayu mamba kan sangaw, en mayayat ya totolay nga mari mangurug. Marandam kayu kan sangaw, ngam matallian ya dandam nu kan payayat. 21Kannia attuliwan/appasikal ya innia laman nga babay kallie ya agganak na, marandam iggina gafu ta lumabbet ngin ya orat na nga manak. Ngam kabalin ya agganak na, kalippanan nan ya ziyat na megafu kan ya payayat na gafu ta ne-anak na ya isa nga abbing kan ya utun lusak. 22Kunna tian pay kan ikayu, marandam kayu kan sangaw, ngam uli masingan ta kayu nattaruk, en mayayat kayu, en awan nga makalak kan ya payayat nu. 23Kan yan nga algaw, awan nga ikiddaw nu kan yakan ngin. Kurug ya kayan ku kan ikayu, ya hanna laman nga ikiddaw nu kan y Amak megafu kan ya ngahan ku, iddan na kan ikayu. 24Addet kan sangaw, awan peba nekiddaw nu kan y Amak megafu kan ya ngahan ku. Makkiddaw kayu, en meddannan kayu, en megafu kan yan, makompleto ya payayat nu." 25"Kinahik ira yan nga ganagannud kan ikayu kan pangngarrian. Lumabbet nattaruk ya tiempo nga marik makiergo ngin kan ikayu kan pangngarrian, nu azzi kayan ku kan ikayu kan manamanawag ya me-annung kan y Amak. 26Kan yan nga algaw, makkiddaw kayu kan iggina megafu kan ya ngahan ku. Marik kayan nga idasal ta kayu kan ya Ama, 27gafu ta ayatan ya Ama mismu ikayu, en yan gafu ta ayatan dak en gafu ta kurruan nu nga naggafu nak kan iggina. 28Kakurruan na, naggafu nak kan ya Ama, en minang nak kan ya utun lusak. Sangaw, mapanaw nak kan ya utun lusak, en manoli nak kan ya Ama." 29Ya disipulo na ira, kunda nga nakkahi, "Sangaw, manamanawag ya inergo mun, en mari mun nga nergo kan pangngarrian. 30Nammuan min nga ammum ngammin ya ganagannud, en mari mawag kan mamovut ya innia laman kan ikaw. Megafu kan yan, mangurug kami nga naggafu ka kan y Afu Dios." 31Y Jesus, kunna nga namovut, "Mangurug kayun kazze? 32O, lumabbet ya orat, en luminabbet ngin, nga mawarawarak kayu, en umang ya kada isa kan ikayu kan ya mismu paddianan na, en pakkapanawan dak nga mesissa, ngam kakurruan na, marik mesissa gafu ta hinnian y Amak kan yakan. 33Kinahik ira yan kan ikayu tase hinnian imamak nu kannia ketadday nu kan yakan. Mapazapaziyat kayu kan ya utun lusak, ngam pasikannan nu ya ginnonotan nu gafu ta inaffut ku ya mamazapaziyat kan ikayu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\