Juan 2

1Kan ya mekatallu nga algaw, hinnian/asan boda kan ya poblasion ya Cana kan ya probinsia ya Galilea. Hinnian ya ina y Jesus kannay. 2Nembitan pay y Jesus en ya disipulo na ira. 3Kattu nofutan da kan daggat vunga ubas nga naporay, kunna ya ina y Jesus nga nakkahi kan iggina, "Nofutan dan kan daggat vunga ubas nga naporay." 4Kunna y Jesus nga nakkahi, "Babay, hanna ya partek kan ya pavvuruvurungan mu?" 5Kunna ya ina na nga nakkahi kan ya serbidor ira, "Kuan nu ya hanna laman nga kayan na kan ikayu." 6Hinnian annam nga batu nga angang kannian tase kuan da ya ugali ra kan ya relihion ya Judio ira kannia abbaggu ra kan ya gi-iman da kallie ra nga mangan. Ya kada isa, malluwan kan appat addet kan annam nga lata. 7Kunna y Jesus nga nakkahi kan ya serbidor ira, "Pannuan nu ya angang ira kan danum." Sangaw, pinannapannu ra. 8Kunna manin nga nakkahi kan ira, "Sangaw, mangalak kayun, en iyangay nu kan ya panakallan kan ya boda." Sangaw, nangiyangay ra. 9Nabbalin ya danum kan daggat vunga ubas nga naporay. Sininsiman ya panakallan nga mari na ammu ya naggafanan na, ngam ammu ya serbidor ira nga nangalak kan ya danum. Sangaw, nepakkul na ya nobio, 10en kunna nga nakkahi, "Kustumbre ya innia laman nga ponnan da nga itunnad ya napia nga daggat, en so nu aru ya nenum ya totolay ngin, itunnad da ya mari kuru napia. Ngam ikaw, nereserbam ya napia addet kan sangaw." 11Yan nga kiningngua y Jesus kan ya babalay ya Cana kan ya probinsia ya Galilea, yan ya unu-unna nga milagro nga nangipasingannan na kan ya pakapangngua na, en nangurug ya disipulo na ira kan iggina. 12Kabalin na yan, minang y Jesus, ya wawwahi na nga lallaki, ya ina na en ya disipulo na ira kan ya poblasion ya Capernaum, en naddian da kannay kan pia nga algaw. 13Aranni ngin ya fiesta ya Judio ira nga nangahanan kan Fiesta ya Nepattalebad. Sangaw, minang da Jesus kan ya siudad ya Jerusalem. 14Kan ya lalantaran ya templo, nadatangngan na ya minallaku ira kan baka, karneru en paloma, en ya minannali ira kan kuartu nga aggatuttud kannay. 15Kattu nasingan na ira yan, nangngua iggina kan latigu nga lubid, en pinatavvar/pinatabbraw na ngammin ira yan nga totolay en ya karneru en baka ira. Kinubalig na ya gillamesan ya minannali ira kan kuartu, en newartak na ya kuartu ra. 16Kunna nga nakkahi kan ya minallaku ira kan paloma, "Ipanaw nu ira yaw kanniaw. Mari nu pabbalinan ya balay y Amak kan pallakuan!" 17Nerandamman ya disipulo na ira ya neturak kan ya Sagrado nga Turak, "O Dios, ya angngidduk ku kan ya balem, kuenta ufutan nak." 18Sangaw, ya panakallan ira kan ya Judio ira, kunda nga namovut, "Hanna ya milagro nga mepasingan mu nga hinnian paka-awayyam nga nangngua kan ira yan?" 19Y Jesus, kunna nga siminabbag, "Darallan nu yaw nga Templo, en uli patadaggan ku kan tallu algaw." 20Ya Judio ira, kunda nga nakkahi, "Appattafulu se annam nga rahun ya nekapatadag na yaw nga templo, en ikaw sangaw, patadaggan mu kazze/pano kan tallu algaw laman?" 21Ngam mismu ya baggi na, yan ya Templo nga ikayat na nga kayan kanniaw. 22Gaggafen, kattu nagginnolay iggina, nerandamman ya disipulo na ira nga kinahi na yan, en kinurug da ya Sagrado nga Turak en ya kinahi na. 23Kannia kasan y Jesus kan Jerusalem kan ya tiempo ya fiesta nga nangahanan kan Nepattalebad, napakaru ya nangurug kan iggina kannia nepakasingan da kan ya milagro ira nga kinikkingngua na. 24Ngam mari nammakatalak y Jesus kan ira, gafu ta ammu na ya katakatolay ra ngammin, 25en mari na mawag kan hinnian mangipakammu kan ya me-annung kan totolay gafu ta iggina mismu, ammu na ya hinnian kan ya ginnonotan ya totolay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\