Juan 21

1Kabalin na yan, nappasingan manin y Jesus kan kunna tiaw kan ya dudduma/karruan nga disipulo na kan ya dappit ya dakal nga danum ya Tiberias. 2Ira Simon Pedro, Tomas nga ne-ammawan/nengahanan pay kan Ziping/Singin, Natanael nga taga babalay ya Cana kan ya probinsia ya Galilea, ya dua nga anak y Zebedeo, en ya dua peba nga disipulo y Jesus, narammung da kan isa nga lugar. 3Y Simon Pedro, kunna nga nakkahi, "Annak memmanangat/mesesira." Kunda nga nakkahi, "Mevulun kami pay kan ikaw." Minang da gafen, en nattakay ra kan barangay. Paddamblag da nga nemmanangat, ngam awan da nga nakanna. 4Kan albasu, aggatadag y Jesus kan ya dappit ya danum, ngam mari nakata/namukatan ya disipulo na ira iggina. 5Sangaw, kunna nga namovut kan ira, "Anak ku ira, hinnian/asan kazze/pano nakanna nu nga manangat?" Kunda nga siminabbag, "Awan." 6Kunna nga nakkahi, "Iwayat nu ya sonsoru nu kan ya ziwanan ya barangay nu, en makakanna kayu." Newayat da gafen, en mari ra napippiddang ya sonsoru megafu kan ya karu ya manangat nga nakanna ra. 7Sangaw, ya disipulo nga ideddukan y Jesus, kunna nga nakkahi kan y Pedro, "Iggina y Afu Jesus." Sangaw, kattu nagina y Simon Pedro nga iggina y Afu Jesus, negalut na ya lutud ya sinnun na gafu ta lolloy, en nattuvvu/nattabbraw kan ya danum. 8Nattalan/Nabbattang ya dudduma nga disipulo na kan ya barangay tase umang da kan ya dappit nga mappiddang kan ya sonsoru nga napannu kan manangat gafu ta mari na kuru arayyu, massiammafulu metro ya karayyu na. 9Kattu nakkazzat da kan ya dappit, nasingan da nga hinnian umafa-afi nga bagang, en hinnian manangat nga maddaggun nga matunu, en hinnian peba pan kannay. 10Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Mangiyangay kayu kanniaw kan ya manangat nga bahu nakanna nu." 11Sangaw, nattakay y Simon Pedro kan ya barangay, en piniddang na ya sonsoru nga napannu kan daddakal nga manangat kan ya dappit. Matut se limafulu se tallu ya karu ra. Maski nu kunna tian ya karu ra, mari napissang ya sonsoru. 12Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Angkayu kanniaw ngin gafu ta malmuesu/maddadan teran." Awan kan ya disipulo na ira nga naketaggat nga mamovut nu innia iggina, gafu ta ammu ran nga iggina y Afu Jesus. 13Sangaw, minang inalak y Jesus ya pan, netaned/ne-antet na kan ira, en kunna tian pay ya kiningngua na kan ya manangat. 14Yaw ya mekatallu nga nepappasingan y Jesus kan ya disipulo na ira kabalin ya nepagginnolay na. 15Kabalin da nga nalmuesu, y Jesus, kunna nga namovut kan y Simon Pedro, "Simon nga anak y Juan, mas ayatan nak kazze annek/ngam kan ira yaw?" Y Pedro, kunna nga siminabbag, "On, Afu, on. Ammum nga ayatan ta ka." Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Pakanan mu ya mabbing nga karneruk ira." 16Kunna manin nga namovut kan iggina, "Simon nga anak y Juan, ayatan nak kazze?" Kunna nga siminabbag manin, "On, Afu, on. Ammum nga ayatan ta ka." Kunna nga nakkahi, "Tanggawan mu ya karneruk ira." 17Kan ya mekatallu nga nepammovut na, pinovutan na kan iggina "Simon nga anak y Juan, ayatan nak kazze?" Sangaw, narandam y Pedro gafu ta, kan ya mekatallu nga nepammovut y Jesus, pinovutan na nu ayatan na iggina, en kunna nga nakkahi, "Afu, ammum ngammin; ammum nga ayatan ta ka." Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Pakanan mu ya karneruk ira. 18Kurukurug ya kayan ku kan ikaw, kattu kabbing mu, naggannagannukat ka pe laman, en minang ka kan ya maddumuruma nga lugar nga nekayat mu. Ngam so nu mallalakay ka, idawawam mamba ya imam, en tanakkuan ya mamagannukat kan ikaw, en iyangay na ka kan lugar nga marim ikayat nga angayan." 19Kannia nepakkahi na kan yan, nepakammu na nu annianna/kunnasi/manna ya appatay y Pedro nga makapadayaw kan y Afu Dios. Kabalin ya nepakkahi na kan yan, kunna peba nga nakkahi, "Massige ka nga mevulun kan yakan." 20Sangaw, nallipay y Pedro, en nekanna kan nasingan na ya disipulo y Jesus nga ideddukan na nga tumunutunud kan ira nga dua. Iggina ya nangizikkat kan ya baggi na kan y Jesus kattu nangan da kan ya Fiesta ya Nepattalebad en namovut kan iggina nu innia ya mangiyalawat kan iggina kan ya mangontra ira kan iggina. 21Kannia nepakasingan y Pedro kan iggina, kunna nga namovut kan y Jesus, "Afu, hanna pay ya mesimmu kan yan nga tolay?" 22Y Jesus, kunna nga siminabbag, "Nu ikayat ku nga matolay iggina addet so nu manoli nak, hanna kazze yan kan ikaw? Massige ka nga mevulun kan yakan." 23Megafu kan yan, nakahi kan ya mangurug ira nga mari matay yan nga disipulo. Ngam mari kinahi y Jesus kan iggina nga mari na matay, nu azzi kunna, "Nu ikayat ku nga matolay iggina addet so nu manoli nak, hanna kazze yan kan ikaw?" 24Yan nga disipulo y Jesus ya nangipakammu en nangiturak kan ira yaw, en ammu mi nga kurug ya nepakammu na. 25Napakaru peba ya kinikkingngua y Jesus. Nu meturak da ngammin zinan, abbattan ku nga makkurang ya mundo nga kekkuayan ngammin ya meturak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\