Juan 5

1Kabalin na yan, minang da Jesus kan ya siudad ya Jerusalem kan ya isa nga fiesta ya Judio ira. 2Kan ya lahuman na yan nga siudad, hinnian/asan danum nga nangahanan kan Betsata kan ya perergo Hebreo nga aranni kan ya trangka nga kepatallungan ya karneru ira. Hinnian lima nga alliruman kan ya pallehut ya danum. 3Aru ya mattulag, vulaw, pilay, en paralitiko nga agga-idda kan ira yan nga alliruman. 4Talattaronan da ya agguyu ya danum gafu ta, nu dudduma/karruan, hinnian anghel y Afu Dios nga mazzittag nga mangguyu kan ya danum. Ya unna nga nassappung kan ya danum kabalin ya nepagguyu na, nammapia, maski hanna ya tulahan na. 5Hinnian pay isa nga tolay kannay nga mattulag kan tallufulu se walu kan dahun ngin. 6Nasingan y Jesus iggina nga agga-idda kannay, en ammu na nga nabayag ngin ya nepattulag na. Sangaw, kunna nga namovut kan iggina, "Ikayat mu kazze/pano ya mammapia?" 7Ya mattulag, kunna nga nakkahi, "Mestru, awan nga mangikkua/mangippay kan yakan kan ya danum nu magguyu, ngam kannia assappung ku, magunnan nak." 8Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Manadag ka, akkatan mu ya aggiddan mu, en manalan kan." 9Insigida nammapia, inakkat na ya aggiddan na, en nanalan ngin. Nesimmu yan kan ya algaw nga angngilinan ya Judio ira. 10Sangaw, ya panakallan ira kan ya Judio ira, kunda nga nakkahi kan ya tolay nga napammapia, "Angngilinan tera yaw nga algaw, en megamma nga akkatan mu ya aggiddan mu kan yaw nga algaw." 11Kunna nga siminabbag, "Ya nappammapia kan yakan, iggina ya nakkahi kan akkatan ku ya aggiddan ku en manalan nak kun." 12Kunda nga namovut, "Innia yan nga tolay nga nakkahi kan ikaw nga kuan mu yan?" 13Ngam ya tolay nga napammapia, mari na ammu nu innia ya nappammapia kan iggina, gafu ta aru ya totolay kannay, en awan kannay y Jesus ngin. 14Mari nabbayag, nasimmuan y Jesus iggina kan ya lalantaran ya templo. Kunna nga nakkahi, "Innan mu, nammapia kan. Marim malliwat ngin tase awan nga mas narakat/napot nga mesimmu kan ikaw." 15Sangaw, minang nepadumug ya tolay kan ya panakallan ira kan ya Judio ira nga y Jesus ya nappammapia kan iggina. 16Yaw ya gafu na kan pinaraparakat ya panakallan ira kan ya Judio ira y Jesus, gafu ta kiningngua na yan kan ya algaw nga angngilinan da. 17Ngam y Jesus, kunna nga siminabbag, "Addet kan sangaw, makataratrabahu peba y Amak, en yakan pay." 18Megafu kan yan nga kinahi y Jesus, mas negatak/negatab ya panakallan ira kan ya Judio ira iggina nga nanafataful da kan kegafanan ya ammatay ra kan iggina, mari laman kan megafu kan ya zi na nepammulun kan ya reglamento ra nga me-annung kan ya angngilinan da, nu azzi megafu pay kannia nepakkahi na nga Ama na mismu y Afu Dios, en kannia nepakkahi na kan yan, kuenta negitta na iggina pe laman kan y Afu Dios. 19Sangaw, kunna nga nakkahi manin y Jesus kan ira, "Kurukurug ya kayan ku kan ikayu, awan vulvua/pulus makua ya Anak nga maggafu kan iggina pe laman, nu azzi kuan na laman ya nasingan na nga kuan ya Ama na. On, gafu ta, ya hanna laman nga kukukuan ya Ama, kunna tian pay ya kukukuan ya Anak. 20On, gafu ta ayatan ya Ama ya Anak, en ipasingan na kan iggina ngammin ya kuan na, en mas peba kan ira yaw ya ipasingan na kan iggina, tase makkapalat kayu. 21On, gafu ta, nu annianna/kunnasi/manna ya ammaginnolay ya Ama kan ya nakkakatay ira, en ya angngiddan na kan ira kan angat, kunna tian pay ya angngiddan ya Anak kan angat kan ya ikayat na nga iddannan. 22Awan nga panunutan ya Ama, gafu ta neddan nan kan ya Anak ngammin ya paka-awayya na nga mamanunut, 23tase ikakua ngammin ya totolay ya Anak kan kagitta ya angngikakua ra kan ya Ama. Ya innia laman nga mari mangikakua kan ya Anak, mari na pay ikakua ya Ama nga nabbon kan iggina. 24"Kurukurug ya kayan ku kan ikayu, ya innia laman nga maggina kan ya kayan ku en mangurug kan ya nabbon kan yakan, hinnian angat na nga awan na nga panda. Awan ngin nga kapanunut na, gafu ta awan nga paka-awayya ya patay kan igginan, ngam hinnian kan iggina ya angat nga awan na nga panda. 25Kurukurug ya kayan ku kan ikayu, lumabbet ya tiempo, en hinnian ngin, nga magina ya nakkakatay ira ya ngaral ya Anak y Afu Dios, en ya maggina ira, matolay ra. 26Kayan ku yaw gafu ta, ya Ama ya paggafanan ya angat, en iniddannan na ya Anak pay nga iggina pay ya paggafanan ya angat. 27Iniddannan na iggina peba kan paka-awayya nga mamanunut gafu ta Anak Tolay iggina. 28Mari nu pakkapalat yaw: lumabbet nattaruk ya tiempo nga magina ngammin ya hinnian kan ya gillivunan da ya ngaral na, 29en mallalawan da. Ira nay nga naka-angngua kan napia, magginnolay ra tase matolay ra kan awan na nga panda, ngam ira nay nga naka-angngua kan narakat, magginnolay ra tase makastigo ra. 30Awan vulvua makuak nga uru-urek pe laman. Mamanunut nak segun kan ya kayan y Afu Dios kan yakan, en natunung ya ammanunut ku gafu ta marik vulunan ya urek pe laman nu azzi ya uray ya nabbon kan yakan." nu Innia y Jesus 31"Nu yakan laman ya mamakurug kan me-annung kan yakan, mari nu mamba ikuenta kan kurug ya pamakurug nga kayan ku. 32Hinnian tanakkuan nga mamakurug kan me-annung kan yakan, en ammuk nga kurug ya pamakurug na kan me-annung kan yakan. 33Nabbon kayu kan totolay nga namovut kan y Juan nga Minabbawtiso, en nepakammu na ya kurug. 34Kinahik yan tase mapalliad kayu, mari megafu ta mawag ku kan hinnian tolay nga mamakurug nu innia nak. 35Negitta y Juan kan allamparan nga gumangagangat en mangnawag, en ikayat nu ya mayayat kan ya nawag na kan ababba nga tiempo. 36Ngam hinnian pamakurug nga me-annung kan yakan nga mas nasikan annek/ngam kan ya pamakurug na. Ya kukukuan ku nga ipakapakua ya Ama nga balinan ku, ira yan ya pamakurug nga iggina ya nabbon kan yakan. 37Ya Ama nga nabbon kan yakan, iggina ya mamakurug pe laman kan me-annung kan yakan. Mari nu vulvua nagina ya ngaral na onu nasingan ya ittiura na. 38Mari maddian ya ergo na kan ya ginnonotan nu, gafu ta mari nu mamba kurruan ya binon na. 39Giligilammuan nu mamba ya Sagrado nga Turak gafu ta abbattan nu nga iggina yan ya pakatafulan nu kan angat nga awan na nga panda, en iggina yan balalaman ya mamakurug kan me-annung kan yakan. 40Ngam ne-ammari nu ya umang kan yakan. Nu angkayu, meddannan kayu kan yan nga angat. 41"Marik mataful ya angngikakua ya totolay kan yakan. 42Ngam ammuk ya katakatolay nu, en ammuk peba nga awan kan ya giffutuan nu ya ayat nu kan y Afu Dios. 43Minang nak kan ya utun lusak megafu kan ya paka-awayya ya Ama, en mari rak mamba alawatan. Nu hinnian tanakkuan nga umang kan ikayu megafu kan ya paka-awayya na pe laman, alawatan nu iggina mamba. 44Ikayat nu ya angngikakua ya kakavulun nu kan ikayu, ngam mari nu mamba tafulan ya kekakua nga maggafu kan ya isissa nga Afu Dios. Annianna ya angngurug nu kan yakan gafen? 45Mari nu abbattan nga yakan nattaruk ya mangakusa kan ikayu kan ya atubang ya Ama. Y Moises nga innanaman nu, iggina ya mangakusa kan ikayu nattaruk. 46Nu firmi nga nangurug kayu kan y Moises, nangurug kayu pay zinan kan yakan, gafu ta natturak iggina kan me-annung kan yakan. 47Ngam gafu ta mari nu nangurug kan ya neturak na, annianna gafen ya angngurug nu kan ya kayan ku?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\