Lucas 20

1Kan isa nga algaw, hinnian/asan y Jesus kan ya totolay kan ya lalantaran ya templo nga mattuldu en mangipalappat kan ya napia nga dumug. Minang kan iggina ya panakallan ira kan ya papari, ya mestru ira kan ya dorob, en ya panakallan nga lalakay ira. 2Kunda nga namovut kan iggina, "Kayan mu kan ikami nu hanna ya paka-awayyam nga nangngua kan ira yan nga kinikkingnguam. Innia ya nangiddan kan ikaw kan yan nga paka-awayyam?" 3Kunna nga siminabbag y Jesus nga namovut kan ira, "Hinnian povutan ku pay kan ikayu. Kayan nu kan yakan. 4Y Juan nga Minabbawtiso, kanna be tiaw ya naggafanan ya paka-awayya na nga namawtiso, kan y Afu Dios nga hinnian kan langit onu kan totolay?" 5Sangaw, nerergowan da nga kunda, "Nu kayan tera nga naggafu kan y Afu Dios nga hinnian kan langit, povutan na sangaw kan ittera nu ka-am ta mari tera nangurug kan iggina. 6Ngam nu kayan tera nga naggafu kan totolay, sangaw, ngammin ya totolay, barabaraddan da ittera kan batu, gafu ta nabensi ra nga profeta y Juan." 7Netabbag da gafen nga mari ra ammu ya naggafanan na. 8Y Jesus, kunna gafen nga siminabbag kan ira, "Marik gafen pay kayan kan ikayu nu hanna ya paka-awayyak nga nangngua kan ira yan." 9Kinahi y Jesus yaw nga pangngarrian kan ya totolay nga kunna, "Hinnian tolay nga nammula kan ubas kan ya koman na en nepatanggaw na kan dudduma/karruan nga minakkikoman. Sangaw, napanaw iggina nga minang kan tanakkuan nga nasion, en naddian kannay kan nabayag. 10Kattu luminabbet ya tiempo nga appupusit kan ubas ngin, nabbon iggina kan isa nga kohung na kan ira yan nga minakkikoman tase ipalak na ya billay na. Ngam kattu nakakaddet iggina kan ya koman, binubbubbug da en pinapanaw ra iggina nga awan na nga nelabbet. 11Nabbon manin ya makakkoman kan isa nga kohung na, en binubbubbug da en pinasapasiranan da iggina pay, en pinapanaw ra iggina nga awan na nga nelabbet. 12Nabbon iggina manin kan mekatallu. Biniaran da en nelappak da iggina kan ya liwan. 13Sangaw, kunna ya makakkoman kan ya nonot na, 'Hanna pano ya kuan ku? Bonan ku malappay/mabbit ya ideddukan ku nga anak ku nga lalaki. Maffugab, ikakua ra iggina.' 14"Ngam kannia nepakasingan ya minakkikoman ira kan iggina, kunda nga nerergo, 'Iggina ya mangerensia kan ya koman. Antera patayan iggina, tase kua teran ya erensian na.' 15Sangaw, pinatay ra.en nelappak da iggina kan ya liwan ya ka-ubassan. "Sangaw, hanna ya kuan ya makakkua kan yan nga ka-ubassan kan ira yan nga minakkikoman? 16Umang na sangaw nga patayan ira, en ipatanggaw na malappay ya ka-ubassan na kan tanakkuan ira." Kannia nepakagina ya totolay kan yan, kunda nga nakkahi, "Pare zinan ta mari na mesimmu!" 17Ngam iningan y Jesus ira, en kunna nga nakkahi, "Hanna gafen ya kebalinan na yaw nga neturak kattun kan ya Sagrado nga Turak? 'Ya batu nga nepamammari ya minabbalay ira, nabbalin kan patunak balalaman.' 18Ya innia laman nga meduffu kan yan nga batu, makaltung, en nu metappok yan nga batu kan ya innia laman, madampit." 19Kan yan nga orat, ya mestru ira kan ya dorob en ya panakallan ira kan ya papari, ikayat da nga arestan iggina gafu ta ammu ra nga ira mismu ya nangiderettiowan na kan yan nga pangngarrian, ngam nakatalaw ra kan ya tolay ira. 20Kannia assilissifut da gafen kan iggina, hinnian appen napia/agin pipia ira nga pinagan en binon da nga umang mamovut kan y Jesus, tase iyusa ra ya itabbag na kan pamaliwatan da kan iggina kan ya gubernador nga makapangngua en maka-awayya kan ya nasion da. 21Kunda nga nakkahi, "Mestru, ammu mi nga fustu ya kayakayan mu en ya ituttuldum, en marim mappadumuruma, nu azzi ituttuldum ya fustu nga ikayat y Afu Dios nga kuan ya totolay. 22Kazzen ta kayan mu kan ikami, ipamavulun kazze/pano ya dorob tera nga mappaga tera kan bienes/vuwit kan y Emperador kan Roma, onu awan?" 23Ngam ammu y Jesus ya narakat/napot nga gakkad da, en kunna sangaw nga nakkahi kan ira, 24"Ipasingan nu kan yakan ya isa nga sinsilliu. Innia ya makammuyung/makammukat en makangngahan kan yaw?" Kunda nga siminabbag, "Y Emperador." 25Sangaw, kunna nga nakkahi, "Iddan nu kan y Emperador ya kua na, en iddan nu pay kan y Afu Dios ya kua na." 26Nappabbaw ra kan ya netabbag na, en gafu ta mari ra nakataful kan pamaliwatan da kan iggina kan yan nga kinahi na kan ya paratubangan ya totolay, nemamak dan. 27Hinnian dudduma nga Saduceo nga minang kan y Jesus. Ira ya makkahi nga mari magginnolay ya nakkakatay ira. Kunda nga nakkahi, 28"Mestru, neturak y Moises kan ya dorob tera, 'nu hinnian lalaki nga matay nga awan na nga anak, mawag kan atawan ya wahi na ya nabalu, tase manak da kan kuenta anak ya wahi na nga natay.' 29"Hinnian kattun pitu nga maggurwahi nga lallaki. Nangatawa ya kaka, ngam natay iggina nga awan da nga anak. 30Inatawa ya uzzan na yan nga balu, 31en kunna tian pay kan ya mekatallu. Kunna tiaw ya nesimmu kan ya pitu nga maggurwahi, natay ra ngammin nga awan da nga anak. 32Kan panguzzanan, natay pay ya babay. 33Nattaruk kan ya algaw nga kapaginnolay ngammin ya nakkakatay ira, innia gafen kan ira nay nga maggurwahi ya maka-atawa kan yan nga babay? On, gafu ta ngammin ya pitu nga lallaki ya nappasa nga atawa na." 34Kunna nga siminabbag y Jesus, "Ya totolay nga maddian kan ya utun lusak, maratawa en maparatawa ra. 35Ngam ya totolay nga mekuenta kan mepangngat nga mapaginnolay en matolay kan ya mappanget, mari ra maratawa onu me-atawa. 36On, gafu ta mari ra matay ngin, gafu ta megitta ran kan anghel ira, en anak y Afu Dios iran, en nagginnolay ra pay ngin. 37Maski y Moises, nepakammu na nga mapaginnolay ya nakkakatay ira. Kan ya isa nga parte ya Sagrado nga Turak nga neturakan ya me-annung kan ya mula nga gumatagatang, kunna y Afu Dios nga nakkahi kan iggina, 'Yakan ya Dios y Abraham, ya Dios y Isaac, en ya Dios y Jacob.' 38Ikayat na nga kayan nga ya Dios, Dios ya siggamatolay ira, mari na kan Dios ya nakkakatay ira, gafu ta, kan y Afu Dios, matolay ngammin ya totolay." 39Hinnian dudduma nga mestru ira kan ya dorob nga kunda nga nakkahi, "Mestru, napia ya netabbag mu." 40Sangaw, mari ra megutuk/meturid/metaggad ya mamovut kan maski hanna laman kan igginan. 41Kunna y Jesus nga namovut kan ira, "Ka-am ta makahi nga Gaka y David ya Cristo? 42On, gafu ta y David mismu ya natturak kan ya isa nga Salmo kan ya Sagrado nga Turak, 'Kunna nga nakkahi y Afu Dios kan y Afuk, "Manuttud ka kan ya ziwanan ku 43addet zi patulukan ku ya kontram ira kan ikaw." ' 44Afu ya kinahi y David nga me-annung kan iggina. Annianna/Kunnasi/Manna gafen ya kesimmu na nga gaka y David iggina?" 45Kannia aggiggina ngammin ya totolay kan y Jesus, kunna nga nakkahi kan ya disipulo na ira, 46"Mappalan/Memuhud kayu kan ya mestru ira kan ya dorob. Ikayat da ya manaladalan nga nassinnun kan anaddu. Ikakayat da pay ya kakiddiot da kan ya totolay kan ya plasa. Ikakayat da peba ya manuttud kan ya kapianan nga attutturan kan ya sinagoga en kan ya kabisera kan langalangan ira. 47Ngam apa-aprobettian da nga tagikukuan ya gibbalayan ya babalu nga babbay, en appen relihioso/aginrerelihioso ra kannia addasal da kan ananaddu. Siguradu, mas nadammat ya kakastigo ra nattaruk."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\