Lucas 5

1Kan isa nga algaw, aggatadag y Jesus kan ya dappit ya dakal nga danum ya Genesaret, en napakaru ya totolay nga magguguru nga umaranni kan iggina tase ginan da ya ergo y Afu Dios. 2Hinnian/Asan dua nga barangay nga nasingan na kan ya dappit nga pinanawan ya minaggimmanangat/minaggesesira gafu ta paddaggunan da nga pakarennuan ya sonsoru ra ira. 3Sangaw, nattakay iggina kan ya isa nga barangay nga kua y Simon, en kinahi na kan iggina nga iyarayyu na kan bissang/bissut laman kan ya dappit. Nanuttud iggina, en kannia iggina nga aggatuttud kan ya barangay, sinulduan na ya totolay. 4Kabalin na nga nattuldu, kunna nga nakkahi kan y Simon, "Antera kan ya adalam, en iwayat nu ya sonsoru nu tase makakanna kayu." 5Ngam kunna y Simon nga siminabbag, "Afu, nabannabannag kami nga nawwayat kan paddamblag, ngam awan mi nga nakanna. Ngam gafu ta yan ya urem, uli mawwayat kami." 6Kiningngua ra yan. Sangaw, napakaru ya nalak da nga gunese mapissang peba ya sonsoru ra. 7Sangaw, sinenniattan da ya kakavulun da kan ya isa nga barangay tase umang da uffunan ira. Minang da, en pinannapannu ra ya dua nga barangay kan ya manangat/isira nga nakanna ra nga gunese mapalammad ya dua nga barangay ra. 8Kattu nasingan y Simon Pedro yan, nappalentud iggina kan ya atubang y Jesus, en kunna nga nakkahi, "Afu, arayyuan nak gafu ta minalliwat nak." 9Kinahi na yan gafu ta nalagat iggina en ngammin ya kakavulun na pay megafu kan ya karu ya manangat nga nakanna ra. 10Nalagat pay y Santiago en y Juan nga anak ira y Zebedeo nga kakavulun y Simon. Kunna y Jesus nga nakkahi kan y Simon, "Marim mattalaw! Mamegafu kan sangaw, alale memmanangat ka kan totolay ngin." 11Kattu pinadappit da ya dua nga barangay ra, pinanawan da ngammin ya kukua ra, en nevulun da kan y Jesus. 12Nekanna kan hinnian y Jesus kan ya isa nga babalay, en hinnian lalaki kannay nga nelot/nafulotan ya leproso na. Kattu nasingan na y Jesus, nallakab iggina kan ya lusak kan ya atubang na nga kunna nga nakimemallak, "Afu, nu ikayat mu, awayya nak pammapian." 13Sinoyat y Jesus ya ima na, sinukkal na iggina, en kunna nga siminabbag, "On, ikayat ku. Mammapia kan!" Insigida nga nammapia iggina. 14Sangaw, nemandu y Jesus kan iggina, "Awan nga pakkayanan mu kan yan. Ngam angka ipasingan kan ya pari ya baggim nga nammapia ngin. Sangaw, mangiyofresi/mangidedika ka kan ofresi segun kan ya nemandu y Moises tase mebilang ka kan marenu. Yan ya pamakurug kan ya nekapammapiam kan ya totolay." 15Ngam mas nepaddumurumug ya me-annung kan y Jesus. Yan ya gafu na kan napakaru ya minang naggina kan iggina. Minang da pay tase pammapian na ya gittakitan da. 16Ngam y Jesus, nu dudduma/karruan, mapanaw iggina nga umang kan lugar nga kawanan totolay tase maddasal. 17Kan isa nga algaw, kannia attuldu y Jesus, hinnian dudduma nga Fariseo en mestru ira kan ya dorob nga aggatuttud kannay. Naggafu ra kan ya babalay ira kan ya probinsia ya Galilea en Judea en kan ya siudad ya Jerusalem. Hinnian ya pakapangngua y Afu Dios kan y Jesus nga mappammapia kan ya makkatakit ira. 18Hinnian totolay nga nangiyangay kan paralitiko kan y Jesus nga zinoyan da. Komanan da nga itallung iggina kan ya balay tase ittun da kan ya atubang y Jesus, 19ngam mari ra metallung megafu kan ya karu ya totolay kannay. Gaggafen, ne-unek da iggina kan ya atap ya balay, binattakan da, en nezittag da ya aggadoyan nga paralitiko kan ya atubang y Jesus kan ya nattarangngan ya totolay. 20Kattu nasingan y Jesus yan nga kiningngua ra nga nangipasingan kan ya angngurug da kan iggina, kunna nga nakkahi sangaw kan ya paralitiko, "Wahi, napakoma ya liwaliwat mun." 21Ya mestru ira kan ya dorob en ya Fariseo ira, kunda nga nakkaporovut, "Innia pano iggina nga makkahi kan kunna tian nga mekontra kan y Afu Dios? Awan nga tolay nga makapakoma kan liwaliwat nu azzi y Afu Dios laman." 22Ngam ammu y Jesus ya hinnian kan ya ginnonotan da, en kunna gafen nga namovut, "Ka-am ta yan ya pinanonot nu? 23Hanna ya mas nalohon nga makahi, 'Napakoma ya liwaliwat mun,' onu, 'Manadag ka en manalan kan.'? 24Ngam hinnian kuan ku tase mammuan nu nga yakan nga Anak Tolay, hinnian paka-awayyak nga mamakoma kan liwaliwat kan ya utun lusak." Sangaw, kunna nga nakkahi kan ya paralitiko, "Wahi, kayan ku kan ikaw, gumangun ka, alakan mu ya doyan mu, en lumabbet kan." 25Nerame na guminangun kan ya paratubangan ya totolay kannay, inalak na ya doyan na, en luminabbet igginan nga maddayarayaw kan y Afu Dios. 26Nappabbaw ra ngammin megafu kan yan, en zinayarayaw ra y Afu Dios. Nelot ya nepappabbaw ra kan ya nasingan da, en kunda nga nakkahi, "Mekapakkapalat ya nasingan tera kan sangaw nga algaw." 27Kabalin na yan, nallawan y Jesus, en nasingan na ya isa nga minakkolekta kan bienes/vuwit nga mangngahan kan Levi nga aggatuttud kan ya ofisina na. Kunna y Jesus nga nakkahi kan iggina, "Mevulun ka kan yakan." 28Sangaw, luminakkat y Levi, pinanawan na ngammin ya kukua na, en ne-evulun igginan kan y Jesus. 29Sangaw, napparan y Levi kan dakal nga bangkete kan ya balay ra nga pammakakua na kan y Jesus. Aru ya minakkolekta ira kan bienes en dudduma peba nga totolay nga nakipangan pay kan ira. 30Hinnian dudduma nga Fariseo en mestru ira kan ya dorob nga miembro kan ya grupo ra nga kunda nga narreklamo kan ya disipulo ira y Jesus, "Ka-am ta makiyatubang kayu kan ya minakkolekta ira kan bienes en minalliwat ira nga mangan en minum?" 31Ngam nagina y Jesus yan, en kunna nga siminabbag kan ira, "Ya totolay nga napia ya gawagawayan da, bakkan kan ira ya makakawag kan ya minangnguru, nu azzi laman ya makkatakit ira. 32Ya inangayan ku kan yaw nga mundo, mari na kan makkul kan ya natunung ira nga totolay, nu azzi ya minalliwat ira, tase kayan ku nga mabbabawi ra." 33Sangaw, kunda ira yan nga totolay nga nakkahi kan y Jesus, "Maming aru nga mayuno en maddasal ya disipulo ira y Juan nga Minabbawtiso en ya disipulo ira ya Fariseo ira pay, ngam ya disipulom ira, makakakkakkan en make-enum da." 34Y Jesus, kunna nga siminabbag nga namovut kan ira, "Awayya na kazze/pano nga fersan nu nga mayuno ya kakavulun ya nobio kan ya boda nu hinnian iggina peba kan ira? Awan! 35Ngam lumabbet nattaruk ya algaw nga kepanaw ya nobio kan ira, en yan ngin ya aggayuno ra." 36Hinnian peba pangngarrian nga kunna nga nakkahi kan ira. "Awan nga tolay nga mamissang kan bahu nga sinnun nga iyappit na kan ya dana nga sinnun, gafu ta, nu kunna tian ya kuan na, madaral ya bahu, en mari mepangngat yan nga iyappit na kan ya dana. 37Awan pay nga tolay nga mangikkua/mangippay kan bahu nga daggat vunga ubas kan ya dana nga alluwanan nga gaddang ira, gafu ta, nu kunna tian ya kuan na, battakan ya bahu nga daggat ya gaddang ira, en mevurud ya daggat, en madaral ya gaddang ira. 38Ngam mawag kan mekkua ya bahu nga daggat kan bahu nga alluwanan ira nga gaddang. 39Awan pay nga tolay nga mayat sangaw kan ya bahu nga daggat nu mininum igginan kan ya dana gafu ta kayan na nga mas napia ya dana."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\