Lucas 9

1Inakkulan y Jesus ya mafulu se dua nga disipulo na, en iniddannan na ira kan pakapangngua en paka-awayya nga mamappaw kan ngammin nga narakat/napot nga espiritu nga minafun kan ya totolay en mappammapia kan ya gittulahan da. 2Binon na ira nga mangipalapalappat kan ya appatul y Afu Dios en mappammapia kan makkatakit ira. 3Kunna nga nakkahi kan ira, "Kannia aggangay nu, mari nu mangivulun kan maski baston, bayong, makan, kuartu, onu pattallian nu. 4Ya hanna laman nga balay nga pallabbetan nu kan ya isa nga lugar nga alaban ya totolay ikayu, yan laman ya pakipaddianan nu addet kannia appanaw nu kan nay nga lugar. 5En nu makakaddet kayu kan ya isa nga lugar nga mari ra kayu alaban, kannia appanaw nu kan yan nga lugar, tattakan nu ya gahuk kan ya gittakan nu nga yan ya pamaliwat nu kan ira." 6Sangaw, napanaw ya disipulo na ira nga minang kan lugar ira nga nangipalapalappat kan ya napia nga dumug, en nappammapia ra kan ya makkatakit ira kan ngammin nga lugar. 7Y Herodes nga mammoray kan ya probinsia ya Galilea, nadumug na ngammin ya kinikkingngua y Jesus en ya disipulo na ira. Nagulu ya nonot na gafu ta hinnian/asan dudduma/karruan nga totolay nga nakkahi nga nagginnolay y Juan nga Minabbawtiso, en iggina balattan y Jesus. 8Hinnian dudduma nga nakkahi nga uli nappasingan y Elias nga profeta kattun, en iggina balattan y Jesus. Hinnian dudduma peba nga nakkahi nga hinnian isa kan ya profeta ira kattun nga nagginnolay, en iggina balattan y Jesus. 9Ngam kunna nga nakkahi y Herodes, "Nepafutul ku ya ulu y Juan. Innia gafen yan nga tolay nga maka-angngua kan ira yan nga magigginak?" Gaggafen, ikayat na nga masingan y Jesus. 10Kattu luminabbet ya mafulu se dua nga apostol nga binon y Jesus, pinakoli ra kan iggina ya kinikkingngua ra. Ne-angay na ira kan ya babalay ya Betsaida nga ira laman. 11Kattu nammuan ya totolay yan, ginanat da ira. Inalaba y Jesus ira kan napia, nepalappat na kan ira ya me-annung kan ya appatul y Afu Dios, en pinammapia na pay ya makakawag ira. 12Kattu maggireram ngin, minaranni ya mafulu se dua nga apostol na kan iggina, en kunda nga nakkahi, "Afu, awan nga tolay nga maddian kanniaw nga lugar. Papanawan mun ya totolay tase umang da manaful kan pakkaturruan da en paggatangan da kan kanan da kan ya sittio en barrio ira nga aranni kanniaw." 13Kunna nga nakkahi y Jesus, "Ikayu mismu ya mangiddan kan kanan da." Ngam kunda nga nakkahi kan iggina, "Afu, lima nga pan en dua nga manangat/isira laman ya hinnian kan ittera, fera laman nu angkami manggatang kan mepakan kan ngammin ira yaw nga totolay." 14Mallimarivu ra nga lallaki. Sangaw, kunna y Jesus nga nakkahi kan ya disipulo na ira, "Panutturan nu ya totolay kan taggilimafulu kan kada grupo." 15Kiningngua ra yan. 16Sangaw, inalak na ya lima nga pan en ya dua nga manangat, en siminangug iggina kan langit nga nappabalat kan y Afu Dios. Ginaddagaddua na, en neddan na kan ya disipulo na ira tase itaned/iyantet da kan ya totolay ira. 17Nangan da ngammin addet zi nabattug da. Pinagampat/Inampat da ya vuna ra, en mafulu se dua nga basket ya napannu ra. 18Kan isa nga algaw, nesissa y Jesus nga maddasal, en aranni ya disipulo na ira kan iggina. Sangaw, kunna nga namovut kan ira, "Hanna ya kayan ya totolay kan me-annung kan yakan?" 19Kunda nga siminabbag, "Hinnian dudduma kan ira nga makkahi nga ikaw kanu y Juan nga Minabbawtiso. Hinnian dudduma nga makkahi nga ikaw kanu y Elias, en hinnian pay dudduma nga makkahi nga ikaw kanu ya isa nga profeta kattun nga nagginnolay." 20Sangaw, kunna nga namovut, "Ngam hanna ya kayan nu kan me-annung kan yakan?" Kunna y Pedro nga siminabbag, "Ikaw ya Cristo nga binon y Afu Dios." 21Sangaw, nemandu y Jesus kan ira nga awan vulvua/pulus pakkayanan da kan yan. 22Kunna peba nga nakkahi kan ira, "Yakan nga Anak Tolay, mawag kan mattam nak nattaruk kan aru nga kapazapaziyat, en ya panakallan nga lalakay ira, ya panakallan ira kan ya papari en ya mestru ira kan ya dorob, pamammari rak, en ipapatay rak, ngam magginnolay nak balalaman kan ya mekatallu nga algaw." 23Kunna y Jesus nga nakkahi kan ngammin nga totolay, "Ya innia laman nga mayat nga mevulun kan yakan, mawag kan likuran na ya ganagannud nga ikayat ya baggi na, kattuan na ya kurut na pe laman, en vuluvulunan nak. 24Kayan ku yaw gafu ta, ya innia laman nga makkakenga kan ya angat na, mapawan na. Ngam ya innia laman nga mapawan na ya angat na megafu kan yakan, mapalliad na. 25Hanna ya serbi na kan ya innia laman nga tolay nu matagikukua na ya interu mundo ngam mapawan na onu madaral ya angat na mamba kan pangultimuan? Awan! Inutil! 26Ya innia laman nga mangipasiran kan yakan en ya ergok ira, yakan nga Anak Tolay, ipasiran ku iggina pay nattaruk nu manoli nak nga hinnian kan yakan ya gloriak en ya gloria y Amak en ya gloria ya nasantuan nga anghel ira. 27Kurug ya kayan ku kan ikayu, hinnian dudduma kan ikayu nga hinnian kanniaw nga mari peba matay kallie nu nga makasingan kan ya ammegafu ya appatul y Afu Dios." 28Kattu mawwalu nga algaw kabalin ya nepangngikahi y Jesus kan ira yan, inarut na ira Pedro, Juan, en y Santiago, en nevulun na ira nga naggadang kan ya isa nga bakulud tase maddasal. 29Kannia iggina nga maddasal, nanguli ya kasinnan ya muyung/mukat na, en nabbalin kan makatulang nga furaw ya sinnun na. 30Sangaw, gavvat nga hinnian dua nga tolay nga nappasingan nga makiergo kan y Jesus, y Moises en y Elias. 31Nanawanawag ya kasinnan da, en nakiergo ra kan y Jesus kan me-annung kan ya mappanget nga ipappatay na nga mesimmu kan Jerusalem. 32Kallie na yan, kuru sikkaturug y Pedro en ya kakavulun na, ngam kattu nalukag dan, nasingan da ya makatulang nga nawag y Jesus en ya dua nga tolay nga aggatadag kan ya bikat na. 33Kannia appanaw ran nga dua kan iggina, kunna y Pedro nga nakkahi kan iggina, "Mestru, napia gafu ta hinnian kami pay kan ikaw kanniaw. Mamatadag kami kan tallu nga amingan, isa kan ikaw, isa kan y Moises, en isa kan y Elias." Nakahi na yan nga mari na kuru ammu ya kinahi na. 34Kannia iggina peba laman nga makkahi kan yan, hinnian kunam nga minang nga namukkut kan ira. Nakatalaw ra kannia nekesimmu na yan. 35Hinnian ngaral nga naggafu kan ya kunam nga kunna nga nakkahi, "Iggina ya Anak ku nga Pinilik. Ginan nu iggina." 36Kattu nakahi ya ngaral yan, y Jesus laman ngin ya natalan/nabattang. Nemamak da kan me-annung kan yan, en nabayag nga awan vulvua/pulus nangikayanan da kan ya nasingan da. 37Kan kamatarukan na, naddahut y Jesus en ya tallu nga disipulo na kan ya bakulud, en napakaru ya totolay nga ziminafung kan ira. 38Hinnian tolay kan ya ammung nga nangikullet kan iggina, "Mestru, ipakimallak ku kan ikaw nga innan mu bitan yaw nga isissa nga anak ku nga lalaki. 39Hinnian narakat nga espiritu nga maming aru nga gavvat nga umafun kan iggina, en pakkarakarriawan en patturuturayaggan na iggina, en pagapaguwakan na ya simuk na. Nelot/Nafulotan ya ammaziyat na kan iggina, en mabayag ya appanaw na kan iggina. 40Nepakimallak ku kan ya disipulom ira nga pappawan da yan nga narakat nga espiritu kan iggina, ngam mari ra nakua." 41Kunna y Jesus nga nakkahi, "Avva/Hanna ma ya kafi ya angngurug nu en ya dakkut nu! Be mang kabayag ya akkipaddian ku kan ikayu en ya appasensiak kan ya kafi ya angngurug nu?" Sangaw, kunna nga nakkahi kan ya ama ya abbing, "Iyangem kanniaw ya anak mu." 42Kannia aggaranni ya abbing kan y Jesus, kinubalig ya narakat nga espiritu iggina, en pinatturuturayag na, ngam pinemmang y Jesus ya narakat nga espiritu, pinammapia na ya abbing, en ne-alawat nan kan ya ama na. 43Nappabbaw ngammin ya totolay kan ya kadakal ya pakapangngua y Afu Dios. Kannia ira ngammin nga makkapalat peba kan ngammin nga kinikkingngua y Jesus, kunna nga nakkahi kan ya disipulo na ira, 44"Takkilalan nu yaw nga kayan ku kan ikayu. Yakan nga Anak Tolay, aranni ngin nga me-alawat kan ya pakapangngua ya mangontra ira kan yakan." 45Ngam mari ra nantindian ya ikayat na nga kayan, gafu ta nesussuk ya kebalinan na, tase mari ra mantindian, en nakatalaw ra nga namovut kan iggina kan me-annung kan yan. 46Ya disipulo ira y Jesus, paddiriskusionan da nu innia kan ira ya mekuenta kan katanangan kan sinadag. 47Ngam ammu y Jesus ya hinnian kan ya ginnonotan da. Gaggafen, nangalak iggina kan isa nga abbing, en pinattadag na kan ya bikat na. 48Kunna nga nakkahi kan ira, "Ya innia laman nga mangalaba kan yaw nga abbing gafu ta mangurug iggina kan yakan, kuenta alaban nak pay. En ya innia laman nga mangalaba kan yakan, kuenta alaban na pay ya nabbon kan yakan. On, gafu ta, ya kalinakkan kan kekuentan kan ikayu ngammin, iggina ya mekuenta kan katanangan." 49Kunna y Juan nga nakkahi kan y Jesus, "Mestru, hinnian tolay nga nasingan mi nga mamappaw kan narakat nga espiritu ira megafu kan ya angngivuyat na kan ya ngahan mu. Ginamman mi iggina, gafu ta mari tera mamba kavulun iggina." 50Ngam kunna y Jesus nga nakkahi kan iggina, "Mari nu zinan ginamman iggina, gafu ta, ya innia laman nga mari mangontra kan ikayu, kavulun nu." 51Kattu umaranni ngin ya algaw nga umutun y Jesus kan langit, pinasingkal/kinakkurug na ya umang kan Jerusalem, en namegafu iggina nga umang kannay. 52Hinnian dudduma nga disipulo na nga pinonna na. Nakalabbet da kan isa nga barrio kan ya probinsia ya Samaria tase mapparan da para kan iggina. 53Ngam ya totolay kannay, mari ra ikayat nga alaban ira Jesus, gafu ta ammu ra nga mappanget da Jesus nga umang kan Jerusalem. 54Ya disipulo ira y Jesus, nanoli ra en kinahi ra ya nesimmu kannay. Y Santiago en y Juan nga dua kan ya disipulo na ira, kattu nagina ra yan, kunda nga nakkahi, "Afu, ikayat mu kazze/pano nga ikiddaw mi nga moran kan afi nga manidug kan ira?" 55Nabbira y Jesus, en inallangngan na ira nga dua. 56Minang da sangaw kan tanakkuan nga barrio. 57Kannia annaladalan da Jesus, hinnian tolay nga kunna nga nakkahi kan iggina, "Mevulun nak kan ikaw kan maski kanna be tiaw nga angayan mu." 58Kunna nga siminabbag y Jesus, "Ya aya-ayam kan ya kakayuan, hinnian gibbalonan da, en ya mammanuk ira, hinnian gittuhutan/gissubutan da, ngam yakan nga Anak Tolay, awan nga mannayun nga pakkaturruan ku." 59Kunna y Jesus nga nakkahi kan ya isa malappay/mabbit nga tolay, "Mevulun ka kan yakan." Ngam kunna nga siminabbag, "Afu, pavulunan nak bitan nga lumabbet, gafu ta annak tanamman y amak." 60Ngam y Jesus, kunna nga siminabbag, "Porrian mu gafu ta, ya totolay nga ne-arig kan natay, ira pe laman ya mangitanam kan ya minatay ra. Ngam ikaw, angka ipalapalappat ya appatul y Afu Dios." 61Hinnian isa manin nga kunna nga nakkahi, "Afu, mevulun nak kan ikaw, ngam pavulunan nak bitan nga umang mappakammu kan ya familliak." 62Ngam kunna nga nakkahi y Jesus, "Ya innia laman nga agganonot na ya pinanawan na, megitta kan ya maradu nga makalipilipay kan ya linikuran na, en awan nga kepangngattan na kan ya appatul y Afu Dios."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\