Marcos 5

1Sangaw, nakakaddet da Jesus kan ya tangapingit ya dakal nga danum ya Galilea nga lugar nga paddianan ya Geraseno ira. 2Kattu nazzittag y Jesus kan ya barangay, insigida hinnian/asan tolay nga inafunan narakat/napot nga espiritu nga naggafu kan ya kueba ira nga nattanamman, en minang ziminafung kan y Jesus. 3Naddian iggina kan ya kueba ira. Awan nga tolay nga makabalud kan iggina kan mabbayag. 4Naming aru ngin nga binalud da ya taka na en ya ima na, ngam maski kawad ya ne-usa ra kada baluran da iggina, gattattan na ya kawad ira, en kaltungan na ya balayang nga hinnian kan ya taka na. Awan nga tolay nga mas nasikan nga makapemmang kan iggina. 5Gabi en algaw, nattotoyang iggina kan ya nattanamman en kan ya kabakuluran, en nakkakkarriaw iggina, en biniarabiaran na ya baggi na pe laman kan mangngarab nga batu. 6Kattu nasingan na y Jesus nga mediu arayyu peba, nappaladdiaw iggina nga minang nappalentud kan ya atubang na. 7Kunna nga nangikullet, "Jesus nga Anak ya Katanangan nga Afu Dios, hanna ya kuan mu kan yakan? Kan ya ngahan ya Dios, ipakimallak ku kan ikaw nga mari nak kastigowan." 8Kinahi na yan gafu ta bahu kinahi y Jesus yaw maitu/kelattan kan iggina, "Narakat nga espiritu, mapappaw ka kan iggina!" 9Sangaw, pinovutan y Jesus, "Hanna ya ngahan mu?" Kunda nga siminabbag ya narakat nga espiritu ira, "Ya ngahan ku, Minarivu, gafu ta napakaru kami," 10Nakimemallak da kan y Jesus nga mari na papanawan ira kan yan nga lugar. 11Hinnian bakulud nga aranni kannay, en kan ya bikat na, hinnian napakaru nga bavi nga maddaggun nga mangan. 12Sangaw, kunda nga nakimemallak ya narakat nga espiritu ira kan iggina, "Kazzen ta bonan mu ikami laman ngin nga umafun kan ira nay nga bavi." 13Sangaw, nepamavulun y Jesus kan ira ya nekiddaw ra. Napanaw gafen ya narakat nga espiritu ira kan ya tolay, en minafun dan kan ya bavi ira. Ya bavi ira nga madduarivu ya karu ra, nappalapaladdiaw ran nga nakkakkawat kan ya dakal nga danum, en nakkalimat dan. 14Ya manaron ira kan ya bavi ira, nappaladdiaw ra nga minang kan ya tolay ira kan ya poblasion en kan ya barrio ira kan ya babalay nga nepadapadumug da ya nesimmu. Sangaw, minang iningan ya tolay ira nu hanna ya nesimmu. 15Kattu nakakaddet da kan ya dian y Jesus, nasingan da ya tolay nga nappasa inafunan ya minarivu nga narakat nga espiritu. Aggatuttud iggina, nassinnun ngin en napia ya nonot nan. Kattu nasingan da iggina, nakatalaw ra. 16Ira nay nga nakasingan kan ya nesimmu kan ya tolay nga nappasa nga nafunan ya narakat nga espiritu ira en ya nesimmu pay kan ya bavi ira, pinakoli ra ya nasingan da. 17Sangaw, nakimemallak ya totolay kan y Jesus nga panawan na ya lugar da. 18Kannia y Jesus nga mattakay kan ya barangay, nakimemallak ya tolay nga nappasa inafunan ya narakat nga espiritu ira nu awayya na nga mevulun pay kan iggina. 19Ngam mari nepamavulun y Jesus nga kunna nga nakkahi, "Lumabbet kan, en kayan mu kan ya kakkofun mu ya napia nga kiningngua y Afu kan ikaw en ya nepangngikallak na kan ikaw." 20Sangaw, napanaw yan nga tolay, en minang kan ya lugar ira nga nangahanan kan Decapolis. Nepadapadumug na ya napia nga kiningngua y Jesus kan iggina, en nappabbaw ngammin ya nakagina kan ya kinahi na. 21Naddakit da Jesus nga nanoli kan ya tangapingit ya dakal nga danum ya Galilea. Kannia nepakakaddet da kan ya dappit ya dakal nga danum, napakaru ya totolay nga narimummung kan ya dian y Jesus. 22Sangaw, hinnian isa nga ofisial ya sinagoga nga mangngahan kan Jairo nga minang kan y Jesus. Kattu nasingan na y Jesus, nappalentud iggina kan ya atubang na, 23en kunna nga nakimemallak kan iggina, "Matay ngin ya anak ku nga malammaginganay. Kazzen ta angka bitan ipotun ya imam kan iggina tase mapammapia en matolay." 24Sangaw, nevulun da Jesus kan iggina. Napakaru pay ya totolay nga nevulun kan ira nga narammung kan ya dian y Jesus. 25Hinnian pay isa nga babay nga, kan mafulu se dua rahun ngin, massessessek/makadadaha. 26Nelot/Nafulotan ya nepazziyat na kannia nepakkiyoru na kan aru nga minangnguru. Nagasto na ngammin ngin ya kukua na, ngam mari na peba la nammapia, nu azzi mas kuminaru/nangampapanat ya takit na. 27Nadumug na ya me-annung kan y Jesus. Nakigguru iggina gafen kan ya napakaru nga totolay kan ya likud y Jesus, en sinukkal na ya sinnun na. 28Kiningngua na yan gafu ta kunna kan ya nonot na, "Nu matukkal ku laman ya sinnun na, mammapia nak kun." 29Insigida nemmang ya assessessek nan, en natenap na kan ya baggi na nga nammapia ya takit nan. 30Natenap pay y Jesus nga hinnian pinammapia ya pakapangngua na, en insigida nabbira iggina gafen nga minatubang kan ya napakaru nga totolay, en kunna nga namovut kan ira, "Innia ya nanukkal kan ya sinnun ku?" 31Kunda ya disipulo na ira nga nakkahi kan iggina, "Aggasinnan mu ya napakaru nga totolay nga narimummung kan ya dian mu. Ka-am ta povutan mu nu innia ya nanukkal kan ya sinnun mu?" 32Ngam nallipilipay y Jesus kan ya totolay ira tase mammuan na nu innia kan ira ya nanukkal kan iggina. 33Ngam nakatalaw en namilpilpig ya babay, gafu ta ammu na nga iggina ya pinovutan y Jesus. Minaranni iggina kan y Jesus nga nappalentud kan ya atubang na, en kinahi na ngammin ya nesimmu kan iggina. 34Kunna nga nakkahi y Jesus, "Babay, nammapia kan megafu kan ya angngurug mu. Lumabbet kan nga sigga-imamak gafu ta napia kan." 35Kannia maddaggun peba laman nga mergo y Jesus, hinnian tolay ira nga minang kannay nga naggafu kan ya balay y Jairo, en kunda nga nakkahi, "Natay ngin ya anak mu. Ka-am ta talantanan mu peba ya Mestru?" 36Ngam pinopporrian y Jesus ya kinahi ra kan y Jairo, en kunna nga nakkahi, "Marim mavurung! Mangurug ka laman!" 37Awan nga tanakkuan nga pinavulunan na nga mevulun kan iggina en ya manak ira ya malammaginganay nu azzi laman y Pedro en ya mawwahi nga y Santiago en y Juan. 38Kannia nepakakaddet da kan ya balay ra Jairo, nasingan da ya totolay ira nga magulu, mattangatangit, en mabbinibinunga/gumuggunggul. 39Siminallung da Jesus, en kunna nga namovut, "Ka-am ta magulu en mattangatangit kayu? Mari natay ya malammaginganay, nu azzi nakkaturug laman." 40Negalagalak da iggina lallaman ngin. Ngam pinallawan na ira ngammin, en nevulun na ya ama en ya ina ya malammaginganay en ya tallu nga disipulo na, en siminallung da kan ya kuarto nga dian ya malammaginganay. 41Sinammit na ya ima ya malammaginganay, en kunna nga nakkahi, "Talita kum." Ya kebalinan na yan nga ergo kan ya perergo ya Judio ira, "Malammaginganay, kayan ku kan ikaw, gumangun kan!" 42Insigida guminangun en nanadag ya malammaginganay en nanalan. Mafulu se dua ya dahun nan. Nelot ya nekalagat da megafu kan ya nesimmu. 43Ngam nemandu y Jesus kan ira nga mari ra pakapakollian kan maski innia ya nesimmu. Kinahi na kan ira nga pakanan dan ya malammaginganay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\