Marcos 6

1Napanaw y Jesus en ya disipulo na ira kannay, en minang da kan ya babalay nga naddakallan na. 2Kan ya algaw nga angngilinan da, namegafu iggina nga nattuldu kan ya sinagoga. Aru ya totolay nga naggina kan iggina en nappabbaw ra. Kunda nga nakkaporovut, "Be tiaw ya nangalakan na yan nga tolay kan ira yan nga ganagannud? Hanna ya sirib nga neddan kan iggina? Hanna gafen ya pakapangngua na nga mangngua kan milagro ira? 3Bakkan kazze/pano kan iggina ya karpinteru, ya anak y Maria, en ya wahi ra Santiago, Jose, Judas en y Simon? Mari kazze hinnian/asan kan ittera kanniaw ya wawwahi na nga babbay?" Nepamammari ra iggina gafen. 4Ngam y Jesus, kunna nga nakkahi, "Ya isa nga profeta, mekakua kan maski kanna be nga lugar nga angayan na fera laman kan ya mismu babalay na, en kan ya mari tanakkuan kan iggina, en kan ya famillia na." 5Mari na nakakua kan milagro kannay fera laman ya kiningngua na, nepotun na ya ima na kan ya pilippipia nga makkatakit, en pinammapia na ira. 6Nappabbaw y Jesus megafu kan ya kawan angngurug da kan iggina. Minang iggina gafen nga nattuldu kan ya barrio ira kan ya pallehut ya Nazaret. 7Inakkulan na ya mafulu se dua nga disipulo na ira, tase bonan na ira nga taggidua. Iniddannan na ira kan pakapangngua nga mamappaw kan narakat/napot nga espiritu ira nga minafun kan ya totolay. 8Kinahi na kan ira nga awan nga tanakkuan nga ivulun da kannia annaladalan da nu azzi baston laman, awan nga makan, onu bayong kan ya mawag da, onu kuartu kan ya pitaka ra. 9Massandallia ra, ngam mari ra mangivulun kan pattallian da. 10Kunna nga nakkahi, "So nu makakaddet kayu kan ya isa nga balay, yan laman ya pakipaddianan nu addet kannia appanaw nu kan yan nga lugar. 11Ya hanna laman nga lugar nga mari ra alaban ikayu, en ammari ra nga ginan ikayu, kannia appanaw nu kannay, tattakan nu ya gahuk ya gittakan nu nga yan ya pattestigu nu kontra kan ira." 12Sangaw, napanaw ya mafulu se dua nga minang nangipalapalappat nga mabbabawi zinan ya totolay kan ya liwaliwat da. 13Namappaw ra kan aru nga narakat nga espiritu, en zinennuan da ya aru nga totolay nga makkatakit, en nammapia ran. 14Nadumug y Patul Herodes ya me-annung kan y Jesus, gafu ta nepadapadumug ya ngahan na. Hinnian tolay ira nga kunda nga nakkahi kan me-annung kan y Jesus, "Iggina y Juan nga Minabbawtiso. Nagginnolay iggina, en yan ya gafu na kan hinnian pakapangngua na nga mangngua kan milagro ira." 15Hinnian dudduma/karruan nga totolay nga nakkahi nga iggina y Elias. Hinnian dudduma nga nakkahi nga isa iggina nga profeta nga megitta kan ya profeta ira nga natolay kattun. 16Kannia nepakagina y Herodes kan ira yan, kunna nga nakkahi, "Iggina y Juan, nga nepafutul ku. Nagginnolay iggina balattan!" 17Kunna tiaw ya nesimmu. Sinadday y Herodes y Herodias nga atawa bitan y Felipe nga wahi na. Netotoli maitu/kelattan y Juan kan y Herodes nga kunna, "Igamma ya dorob tera ya nepannaddem kan ya atawa ya wahim." Sangaw, nabbon y Herodes kan mangaresta kan y Juan, en nepekarsel na iggina megafu kan y Herodias. 19Hinnian takit ya nonot y Herodias kan y Juan, en ikayat na gafen nga ipapatay iggina. Ngam mari na awayya, 20gafu ta nattalaw y Herodes kan y Juan, gafu ta ammu na nga natunung en nasantuan iggina. Yan ya gafu na kan netalak na iggina. Ikayat y Herodes nga ginan ya kayan y Juan, maski nagulugulu ya nonot na kada magina na ya kayakayan na. 21Ngam nakatiansa y Herodias kattu sinelebra y Herodes ya kalgawan ya neke-anak na, en inimbita na ya ofisial ira kan ya gubiernu na, ya ofisial ira kan ya suddalu na ira, en ya mekakua ira nga maddian kan Galilea. 22Siminallung ya maginganay nga anak y Herodias en nabbayle kan ya paratubangan da, en napayayat y Herodes en ya bisita na ira. Kunna ya patul nga nakkahi kan ya maginganay, "Kiddawan mu ya maski hanna laman nga ikayat mu kan yakan, en iddan ku kan ikaw." 23Netabba na peba kan iggina, "Iddan ku kan ikaw ya hanna laman nga kiddawan mu kan yakan, maski peba ya gaddua ya pappatulan ku." 24Nallawan ya maginganay, en minang na pinovutan kan y ina na nga kunna, "Hanna ya kiddawan ku?" Kunna nga siminabbag y ina na, "Ya ulu y Juan nga Minabbawtiso," 25Insigida nanoli ya maginganay kan ya patul, en kunna nga nangikiddaw, "Ikayat ku nga insigida iddan mu kan yakan ya ulu y Juan nga Minabbawtiso nga nekkua/neppay kan aggagaran/platon." 26Nelot/Nafulotan ya dandam ya patul, ngam gafu ta yan ya netabba na kan ya maginganay kan ya paratubangan ya bisita na ira, mari na ikayat nga kayan kan zi na makua ya netabba na kan iggina. 27Nerame na gafen nabbon kan isa nga guardia, en nemandu na kan iggina nga iyangay na ya ulu y Juan kan ya maginganay. Sangaw, minang ya guardia kan ya akkarselan, en finutulan na y Juan. 28Nekkua na ya ulu na kan aggagaran, en ne-angay na kan ya maginganay, en neddan pay ya maginganay kan y ina na. 29Kattu nadumug ya disipulo ira y Juan ya nesimmu kan iggina, minang da inalak ya baggi na, en netanam da. 30Luminabbet ya apostol ira nga binon y Jesus, en pinakoli ra kan iggina ngammin ya kinikkingngua ra en ya netuldu ra. 31Aru ya totolay nga mallalabbet en makkapanaw. Mari natanggaw ira Jesus ngin ya nangan gafen megafu kan ya karu ya totolay. Sangaw, kunna nga nakkahi kan ya disipulo na ira, "Antera kan ya isa nga lugar nga kawanan totolay nga ittera laman tase mamangat tera kan manganannuan." 32Nabbarangay ra nga napanaw kannay tase umang da kan isa nga lugar nga kawanan totolay, tase ira laman. 33Ngam aru ya totolay nga nakasingan kan ira nga napanaw, en nakata/nemukatan ra ira. Sangaw, nappalapaladdiaw ra nga naggagafu kan aru nga babalay nga minang kan ya lugar nga angayan da Jesus, en ginunnan da ira. 34Kattu nazzittag iggina kan ya barangay, nasingan na ya napakaru nga totolay, en nekallak na ira gafu ta megitta ra kan karneru nga awan nga mamastor kan ira, en aru ya ganagannud nga pinegafanan na nga netuldu kan ira. 35Kattu maggireram ngin, minang ya disipulo na ira kan iggina, en kunda nga nakkahi, "Awan nga tolay nga maddian kan yaw nga lugar, en maggireram ngin. 36Papanawan mu ya totolay gafen ngin tase umang da gumatang kan kanan da kan ya sittio en barrio ira nga aranni kanniaw." 37Kunna nga siminabbag, "Ikayu mismu ya mamakan kan iran." Kunda nga namovut, "Angkami kazze gafen gumatang kan pan, en maggasto kami kan minatut nga pesuk tase mangan da?" 38Kunna nga namovut, "Pia ya pan nga hinnian kan ikayu? Angkayu innan." Kattu nammuan da, netabbag da, "Lima nga pan, en hinnian pay dua nga manangat/isira." 39Pinattuttud y Jesus ngammin ya totolay kan ya kakaddattan kan attangagrupowan. 40Nanuttud da kan taggimatut onu taggilimafulu kan kada grupo. 41Sangaw, inalak na ya lima nga pan en ya dua nga manangat, en siminangug iggina kan langit nga nappabalat kan y Afu Dios. Ginaddagaddua na ya pan ira, en neddan na kan ya disipulo na ira, tase itaned/iyantet da kan ya tolay ira. Ginaddagaddua na pay ya dua nga manangat, en nepeddan na kan ira ngammin. 42Nangan da ngammin addet zi nabattug da. 43Pinagampat/Inampat da ya nagaddagaddua nga vuna ra nga pan en manangat, en mafulu se dua nga basket ya napannu ra. 44Mallimarivu nga lallaki ya bilang ya nangan kan ya pan en manangat. 45Insigida pinabbarangay y Jesus ya disipulo na ira, en pinonna na ira kan ya babalay ya Betsaida kan ya tangapingit ya dakal nga danum ya Galilea kannia ammalabbet na kan ya totolay. 46Kabalin ya nepammalabbet na kan ira, naggadang iggina kan ya isa nga bakulud tase maddasal. 47Kattu maggabi ngin, hinnian ya barangay kan ya tangnga ya dakal nga danum ngin, en mesissa iggina kan ya dappit. 48Nasingan na nga nararriatan da nga manawan/mattagguan, gafu ta turiya ya angin kan ira. Kattu aranni ngin nga mammataruk, nanalan y Jesus kan ya utun danum nga gumanaganat kan ira. Ikayat na zinan nga talebaran ira. 49Nasingan da ngammin iggina, en kannia nepakasingan da kan iggina nga manalan kan ya utun danum, nelot ya talaw ra gafu ta inabbat da nga amang/banig iggina, en nakkarriaw ra. Ngam insigida kunna y Jesus nga nakkahi kan ira, "Maggutuk/Matturid/Mattaggad kayu! Yakan yaw! Mari nu mattalaw!" 51Kattu nakipattakay iggina kan ira kan ya barangay, nemmang ya angin. Nelot ya nepappabbaw ra, 52gafu ta mari ra nantindian ya kurug nga kebalinan ya nepammasobra na kan ya pan en ya manangat, ngam napataggat ya ginnonotan da. 53Kattu naddakit da kan ya dakal nga danum ya Galilea, naffundu ra kan ya dappit na kan ya poblasion ya Genesaret, en negalut da ya barangay kannay gafen. 54Kattu nazzittag da kan ya barangay, insigida nakata ya totolay ira y Jesus. 55Nappalapaladdiaw ra nga minang nangipadumug kan yan kan ya interu babalay. Sangaw, ne-angay ya totolay ya agga-idda nga makkatakit da ira kan maski kanna be tiaw nga lugar nga nadumug da nga dian y Jesus. 56Kan maski kanna be tiaw nga inangayan na, kan ya sittio ira, barrio ira onu poblasion ira, pinedda ra ya makkatakit da ira kan ya plasa. Nakimemallak da kan y Jesus nga ipamavulun na nga tukkallan da maski laman ya barebay ya sinnun na, en nammapia gafen ngammin ya nakatukkal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\