Marcos 7

1Hinnian/Asan dudduma/karruan nga Fariseo en mestru ira kan ya dorob nga naggafu kan Jerusalem. Minang da narammung kan ya dian y Jesus. 2Nasingan da ya dudduma nga disipulo na nga mangan nga kuenta mari narenu ya gi-iman da, ikayat na nga kayan, mari ra binaggawan bitan ya gi-iman da. 3Kinahi ra yaw gafu ta, ya Fariseo ira en ngammin ya Judio, vuluvulunan da ya kustumbre nga zinanahat da kan ya ginafu ra ira nga mari ra mangan nu zi ra bitan baggawan kan fustu ya gi-iman da. 4Nu maggafu ra kan plasa, mari ra mangan nu zi ra bitan mazzihut. Aru peba ya kustumbre ra nga vuluvulunan da, aggangarrian, ya abbaggu ra kan tasita ira, kan alluttuan ira, en kan kasirola ira nga tubbaha. 5Ya Fariseo ira en ya mestru ira kan ya dorob, pinovutan da kan y Jesus, "Ka-am ta mari vulunan ya disipulom ira ya kustumbre nga zinanahat tera kan ya ginafu tera ira? Mangan da nga kuenta mari narenu ya gi-iman da." 6Kunna y Jesus nga siminabbag, "Kurug ya nepeturak y Afu Dios nga neturak y Isaias nga profeta kattun nga me-annung kan ikayu nga appen napia/aginpipia. 'Ira yaw nga totolay, ikakua rak laman kan ya gissimukan da, ngam ararayyu ya giffutuan da kan yakan. 7Awan nga serbi ya addayarayaw ra kan yakan, gafu ta, ya reglamento nga pinadak da pe laman, ituttuldu ra nga kuenta dorob ku.' 8Mammuan nga popporrian nu ya dorob y Afu Dios, en vuluvulunan nu ya kustumbre nga pinadak ya tolay ira. 9Abbattan nu mamba nga napia balattan nu porrian nu ya dorob y Afu Dios tase vuluvulunan nu ya kustumbre nu. 10Aggangarrian: Neturak y Moises, 'Ikakuam ya amam en ya inam,' en neturak na peba, 'Mapatay ya innia laman nga mergo kan narakat/napot kan ya ama na onu kan ya ina na pe laman.' 11"Ngam yaw ya isa nga kustumbre nu nga ituttuldu nu. Nu hinnian tolay nga makkahi kan ya ama na onu kan ya ina na pe laman, 'Ya uffun nga alakan nu zinan kan yakan, Korban,' ya kebalinan na, neddan kan y Afu Dios, 12mari nu mamba ipamavulun ngin nga hinnian iddan na kan ya ama na onu kan y ina na pe laman. 13Kannia angngua nu kan kunna tian, pabbalinan nu kan awan nga pangikuentan nu kan ya dorob y Afu Dios megafu kan ya kustumbre nu nga ituttuldu nu. Aru peba ya kunna tian nga kukukuan nu." 14Inakkulan y Jesus manin ya aru nga totolay, en kunna nga nakkahi, "Ikayu ngammin, ginan dak, en antindian nu ya kayan ku. 15Awan nga maggafu kan ya napangliwan nga baggi ya tolay nga tumallung kan ya baggi na nga awayya na nga mamabbalin kan iggina kan mari narenu. Ngam ya mallalawan kan ya tolay, ira yan ya mamabbalin kan iggina kan mari narenu. 16Nu ikayat mu nga mantindian, ginan mu gafen kan napia ya kayan ku." 17Sangaw, kabalin ya nepappanaw y Jesus kan ya totolay ira, siminallung da Jesus kan ya isa nga balay, en pinovutan ya disipulo na ira kan iggina ya kebalinan ya pangngarrian na. 18Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Maski ikayu pay, mari nu kazze/pano mantindian? Mari nu kazze ammu nga, ya hanna laman nga maggafu kan ya napangliwan nga tumallung kan ya baggi ya innia laman nga tolay, mari na mapabbalin iggina kan mari narenu, 19gafu ta mari na tumallung kan ya futu na nu azzi kan ya sinay na, en mallawan balalaman?" (Kattu kinahi na yan, nepakammu na nga kuenta narenu ngammin ya makan.) 20Kunna peba nga nakkahi, "Ya mallawan ira kan ya innia laman nga tolay, ira yan ya mamabbalin kan iggina kan mari narenu. 21Kayan ku yaw gafu ta ya futu ya paggafanan ya narakat ira nga appanapanonot nga kegafanan ya ammabay, akkilalaki, akkokot, ammatay, 22assamsam/ahagum, angngayat kan narakat, angngua kan narakat, alladdud/abbusid, aggaba-aburidu, appassapassil, ammaraparakat, apparaparayag, en angngili-illoko. 23Maggafu ngammin ira yaw nga narakat kan ya futu ya tolay, en pabbalinan da iggina kan mari narenu." 24Napanaw ra Jesus kannay, en minang da kan ya isa nga lugar nga aranni kan ya siudad ya Tiro en ya siudad ya Sidon. Siminallung da kan ya isa nga balay, en ikayat na nga awan nga tanakkuan nga tolay nga makakammu nga hinnian iggina kannay, ngam nammuan ya totolay balalaman ya kasan na kannay. 25Hinnian babay nga hinnian anak na nga babay nga inafunan narakat nga espiritu nga nakadumug nga hinnian y Jesus kannay, en nerame na minang kan iggina en nappalentud kan ya atubang na. 26Griego ya babay; en Sirofenicia ya ginafu na ira. Nekiddaw na kan y Jesus nga pappawan na ya narakat nga espiritu kan ya anak na. 27Kunna nga nakkahi y Jesus, "Ipamavulun mu nga mabattug ya anak ira kan unna, gafu ta mari mepangngat nga malak ya kanan ya anak ira, en mepattu kan ya atu ira." 28Kunna nga siminabbag, "Kurug yan, Afu, ngam maski ya atu ira nga hinnian kan ya gannung ya lamesa, kanan da ya vutta/piripiri ya anak ira." 29Kunna gafen y Jesus nga nakkahi, "Megafu kan yan nga kinahim, napappaw ngin ya narakat nga espiritu kan ya anak mu. Awayyam lumabbet ngin." 30Sangaw, luminabbet ya babay kan ya balay ran, en nadatangngan na ya anak na nga agga-idda kan ya kattri nga napappaw ngin ya narakat nga espiritu. 31Napanaw ra Jesus kan ya lugar nga aranni kan ya siudad ya Tiro. Nattalebad da kan ya siudad ya Sidon, en minang da kan ya dakal nga danum ya Galilea. Nanaladalan da peba kan ya lugar ira ya Decapolis. 32Hinnian tolay kannay nga bangngag en ava-avulan nga ne-angay ra kan y Jesus. Nakimallak da kan iggina nga ipotun na ya ima na kan iggina. 33Ne-arayyu na kan bissang/bissut ya bangngag kan ya ammung tase dua ra laman. Nekkua/Neppay na ya dua nga simuldu na kan ya lattuk ya daranggang/talinga na ira, nallusab, en sinukkal na ya zila nan. 34Siminangug iggina en kunna nga nakkahi kan ya tolay, "Effata," ya kebalinan na, "Mavukatan kan!" 35Insigida nakagina igginan, napalolloyan ya zila nan, en nakakergo ngin kan napia. 36Sinaddanan na ira kan napia nga mari ra kayakayan kan maski innia ya kiningngua na. Imbes kan kinahi na yan, mas lallaman ngin nga nepadapadumug da ya kiningngua na. 37Nelot/Nafulotan ya nepakkapalat da. Kunda nga nakkahi, "Napia ngammin ya kukukuan na; maski ya bangngag ira, pagginan na, en ya umal ira, pergowan na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\