Mateo 11

1Kabalin y Jesus nga nakkahi kan ya mafulu se dua nga disipulo na ira kan ira yan nga kukukuan da, napanaw iggina kannay nga minang nga nattuttuldu en nappalapalappat kan ya babalay ira nga aranni kannay. 2Kannia kasan y Juan nga Minabbawtiso kan karsel, nagina na ya kinikkingngua y Cristo. Sangaw, binon na ya dudduma/karruan nga disipulo na kan y Jesus 3nga mamovut kan iggina, "Mestru, ikaw kazze/pano ya netabba y Afu Dios nga bonan na, onu hinnian/asan tanakkuan nga innanaman tera?" 4Y Jesus, kunna nga siminabbag, "Manoli kayu kan y Juan, gafu ta angkayu kayan kan iggina ngammin ya nagina en nasingan nu: 5hinnian dana vulaw ira nga nakasingan ngin; hinnian dana mari nakadalan ira nga nakadalan ngin; hinnian dana nalleproso ira nga napammapia ngin; hinnian dana bangngag ira nga nakagina ngin; hinnian nakkakatay nga napaginnolay ngin; en mepalapalappat ya napia nga dumug kan ya pobre ira. 6Mabendisionan ya innia laman nga mari madduda kan yakan." 7Kannia nepappanaw ya disipulo ira y Juan, kunna y Jesus nga nakkahi kan ya totolay kan me-annung kan y Juan, "Kattu minang kayu tase innan nu iggina kan ya lugar nga kawanan gibbalayan, hanna ya inabbat nu nga masingan nu? Inabbat nu kazze nga megitta iggina kan gahut nga mapallapallud/mapallapallayug? Mari na megitta kan yan. 8Hanna sangaw ya inabbat nu nga masingan nu? Inabbat nu kazze nga nassinnun iggina kan nakasta? Mari na nassinnun kan kunna tian. Ya totolay nga nassinnun kan kunna tian, maddian da kan ya gippalasiowan ya patul ira. 9Hanna peba gafen ya inabbat nu nga masingan nu? Inabbat nu kazze nga profeta iggina? On, en mas peba annek/ngam kan profeta iggina. 10Y Juan ya ikayat na nga kayan kan yaw nga neturak kan ya Sagrado nga Turak, 'O, innan mu. Hinnian tolay nga bonan ku nga monna annek kan ikaw nga mangiparan kan ya dalanan mu.' 11Kurug ya kayan ku kan ikayu, awan nga ne-anak addet kan sangaw nga mas atanang ya kekuentan na annek kan y Juan nga Minabbawtiso, ngam ya innia laman nga kalinakkan ya kekuentan na nga mesipat kan ya appatul y Afu Dios, mas atanang ya kekuentan na annek kan y Juan. 12Namegafu kan ira nay nga algaw nga nepangngipalapalappat y Juan nga Minabbawtiso kan ya ergo y Afu Dios addet kan sangaw, aru ya totolay nga kinakkapan da nga metadday kan ya appatul y Afu Dios, en hinnian naporay nga totolay nga kinakkapan da nga metadday kan ya appatul na. 13Hinnian profesiya kan ya dorob nga neturak y Moises, en kan ngammin nga neturak ya profeta ira addet kan y Juan. 14Nu disididu kayu nga mangurug kan yaw, y Elias nga natolay kattun nga nakahi nga mattoli kan ya utun lusak, iggina y Juan. 15Nu ikayat nu nga mantindian, maggina kayu gafen kan napia. 16"Hanna ya pangigittan ku kan ya totolay nga matolay kan sangaw? Megitta kayu kan ana-anak nga gittutturan kan ya plasa nga inakkulan ya kakavulun da nga umang da makipaggayam kan ira, ngam ne-ammari ra. 17Ya nakkul ira, kunda nga nakkahi kan ya kiggayam da, 'Nassunata kami para kan ikayu, ngam mari nu nabbarayle. Sangaw, nakkansion kami kan kaddarandam, ngam mari nu nattangit.' 18Y Juan nga Minabbawtiso, mari nanganangan, en mari vulvua/pulus mininum kan daggat ubas nga alale nakkansion iggina kan kaddarandam, en kunnu lallaman ngin nga me-annung kan iggina, 'Hinnian narakat/napot nga espiritu nga minafun kan iggina.' 19Yakan nga Anak Tolay, nu dudduma, makipangan en makiyenum nak nga alale massunata nak para kan ikayu, ngam kunnu lallaman ngin nga me-annung kan yakan, 'Diu ya vutut en aggillellaw, en kofun ya minakkolekta ira kan bienes/vuwit en ya dudduma peba nga minalliwat ira.' Maski nu kunna tian ya pangabbattan nu, napakurug nga fustu ya sirib y Afu Dios megafu kan ya resulta ya kinikkingngua na." 20Sangaw, inallangngan y Jesus ya totolay kan ira nay nga babalay nga nangnguan na kan milagro ira, gafu ta mari ra nebabawi ya liwaliwat da. 21Kunna nga nakkahi, "Anakkue/Pakalallak kayu nga maddian kan Corazin! Anakkue kayu pay nga maddian kan Betsaida! Ya milagro ira nga kinikkingnguak kan ya babalay nu ira, nu nakua ra zinan kan ya siudad ya Tiro en ya siudad ya Sidon kattun nabbabawi zinan ya totolay kannay kan ya liwaliwat da, en nassinnun da zinan kan gonggoti, en vinururan da zinan kan avu ya gi-ulluan da kannia angngipasingan da nga mabbabawi ra kan ya liwaliwat da. 22Kayan ku kan ikayu nga mas nalampaw ya ammanunut y Afu Dios kan ya totolay kan Tiro en kan Sidon annek kan ya ammanunut na kan ikayu nattaruk kan ya algaw nga ammanunut na kan ya totolay. 23En ikayu pay nga maddian kan Capernaum, abbattan nu kazze nga me-utun kayu kan langit? Awan, nu azzi mapatuvvu/mapatabbraw kayu nattaruk kan infiernu. Ya milagro ira nga kinikkingnguak kan ya babalay nu, nu nakua ra zinan kan ya siudad ya Sodoma kattun, nabbabawi zinan ya totolay kannay kan ya liwaliwat da, en hinnian zinan peba nay nga siudad addet kan sangaw nga algaw. 24Kayan ku kan ikayu nga mas nalampaw ya ammanunut y Afu Dios kan ya naddian ira kan Sodoma annek kan ya ammanunut na kan ikayu nattaruk kan ya algaw nga ammanunut na kan ya totolay." 25Kan yan nga tiempo, y Jesus, kunna nga naddasal, "Ama, ikaw nga Afu ya langit en ya lusak, mappabalat nak kan ikaw gafu ta marim nepakammu ira yaw nga ganagannud kan ya totolay nga mangabbat kan masirib en makakkammu ra, nu azzi nepakammum kan ya totolay nga megitta kan ana-anak nga alinak ya kekuentan da. 26On, Ama, gafu ta yan ya napia nga urem." 27Sangaw, kunna nga nakkahi kan ya totolay, "Neddan y Amak kan yakan ya paka-awayyak kan ngammin nga ganagannud. Awan nga makakammu nu innia nak, nu azzi y Amak laman, en awan pay nga makakammu nu innia y Amak nu azzi yakan laman nga Anak na en ya innia laman pay nga ikayat ku nga pangipakammuan. 28Ikayu ngammin nga mabannabannag en madaddammattan, angkayu kan yakan, gafu ta pamangattan ta kayu. 29Maggilammu kayu kan yakan, en vuluvulunan nu ya ituttulduk nga arig takkilu nga ipakattuk kan ikayu, gafu ta nasimpat en minappakalinak nak. Nu kuan nu yan, makataful kayu kan imamak para kan ya gikkaralluan nu, 30gafu ta nalohon nga kattuan ya takkiluk, en nalampaw ya ipakattuk."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\