Mateo 13

1Kan nay nga algaw balalaman, nallawan y Jesus kan ya balay ra, en minang iggina kan ya dappit ya dakal nga danum ya Galilea, en nanuttud iggina kannay. 2Sangaw, napakaru ya totolay nga narammung kan ya dian na. Nattakay iggina gafen kan barangay, en nanuttud iggina kannay, en aggatadag ngammin ya totolay kan ya dappit nga naggina. 3Aru ya pangngarrian nga ne-usa na kannia nepattuldu na kan ira. Kunna nga nakkahi, "Hinnian/Asan kusettieru nga minang nangiwarak kan bini kan ya koman na. 4Kannia iggina nga mangiwarak kan bini kan ya koman na, hinnian dudduma/karruan nga bini nga napakanna kan ya daddalanan. Minang ya mammanuk ira, en kinnan da. 5Hinnian pay dudduma nga bini nga napakanna kan ya kabatuan nga bissang/bissut ya lusak na. Nallian ya nepattuhu ra, gafu ta ababbaw ya lusak kannay. 6Ngam kattu nassinag, nallelelay en nakkakatay ra gafu ta ababbaw ya gamut da. 7Hinnian pay dudduma nga bini nga napakanna kan ya kasitan, en kattu ziminakal ya asit ira, inayyungan da ya mula ira. 8Ngam ya bini nga newarak kan ya napia nga lusak, navvunga ra kan napia. Navvunga ya dudduma kan aggitallufulu kan kada fun, ya dudduma kan aggi-annammafulu kan kada fun, en ya dudduma kan aggimatut kan kada fun. 9Nu ikayat nu nga mantindian, maggina kayu gafen kan napia." 10Sangaw, minaranni ya disipulo ira y Jesus kan iggina, en kunda nga namovut, "Ka-am ta mangiyusa ka kan pangngarrian kannia attuldum kan ya totolay?" 11Y Jesus, kunna nga siminabbag, "Neddan kan ikayu ya pakakammu nu kan ya sekreto ira nga me-annung kan ya appatul y Afu Dios, ngam kan ira nay nga totolay, awan, 12gafu ta, ya tolay nga hinnian na, mas peba mamungan ya hinnian kan iggina, en bustante sangaw ngin ya hinnian kan iggina. Ngam ya tolay nga kuru awan na, malak peba ya maski bissang nga hinnian kan iggina. 13Yaw ya gafu na kan mangiyusa nak kan pangngarrian kannia attulduk kan ira, gafu ta maski duludulangngan da, mari ra masingan, en maski aggaginan da, mari ra kuru magina, en mari ra kuru mantindian. 14Kannia nekesimmu na yan, natumpal kan ira ya neturak y Isaias nga profeta kattun nga kunna: 'Maski aggaginan nu, mari nu mantindian, en maski aggasinnan nu, mari nu kuru makata 15gafu ta nataggat ya giffutuan ira yaw nga totolay, en nebangabangngad da, en pinakkidam da ya gimmatan da. Nu mari ra kiningngua zinan ya kunna tian, awayya na nga makasingan ya gimmatan da, awayya na nga makagina ya giddaranggangan/gittalingan da, en awayya na nga makantindi ya giffutuan da, en manoli ra kan yakan tase pammapian ku ira.' 16Ngam mabendisionan kayu nga disipulok gafu ta makasingan ya gimmatan nu en makagina ya giddaranggangan nu. 17Kurug ya kayan ku kan ikayu, aru ya profeta ira en natunung nga totolay kattun nga ikayat da nga masingan ya masingisingan nu kan sangaw, ngam mari ra nasingan, en ikayat da pay nga magina zinan ya magiggina nu kan sangaw, ngam mari ra nagina." 18"Gaggafen, ginan nu ya angngipakanawag ku kan ya kebalinan ya pangngarrian nga me-annung kan ya kusettieru nga minang nangiwarak kan bini. 19Ya totolay nga makagina kan ya ergo nga me-annung kan ya appatul y Afu Dios ngam mari ra mantindian, megitta ra kan ya daddalanan nga napakannan ya dudduma nga bini. Umang y Satanas en azzan na kan ya ginnonotan da ya ergo y Afu Dios nga napakanna kannay. 20"Nu me-annung kan ya kabatuan nga lusak nga napakannan ya dudduma nga bini, ira yan ya totolay nga makagina kan ya ergo, en insigida alawatan da nga siggapayayat. 21Ngam mari na kuru mapagamut kan ya giffutuan da. Gaggafen, mari ra makapannayun. So nu hinnian ziyat onu katattazzi nga lumabbet kan ira megafu kan ya angngurug da kan ya ergo y Afu Dios, insigida nga mallikud da kan ya angngurug da. 22"Nu me-annung kan ya kasitan nga napakannan ya dudduma nga bini, ira yan ya totolay nga makagina kan ya ergo na, ngam ya avvuruvurung da kan ya nemundowan nga attolay en ya angngayat da kan kukua ira, ira ya makagurun kan ya ergo kan kagitta ya angngayyung ya asit ira kan ya mula ira. Yan ya gafu na kan awan na nga vunga. 23"Nu me-annung kan ya napia nga lusak nga newarakan ya dudduma nga bini, ira yan ya totolay nga makagina kan ya ergo na, en mantindian da en mavvunga ra. Ya vunga ya dudduma, mamim matut kan ya neddan kan ira; ya dudduma, maming annammafulu kan ya neddan kan ira; en ya dudduma peba, mamin tallufulu kan ya neddan kan ira." 24Hinnian manin pangngarrian nga kinahi y Jesus kan ya totolay nga kunna. "Megitta ya appatul y Afu Dios kan ya nesimmu kattu minang ya isa nga kusettieru nga nangiwarak kan napia nga bini nga trigu kan ya koman na. 25Ngam kan isa nga gabi nga aggakaturug ya totolay, minang ya kontra na kan ya koman na en nangiwarak kan vukal kadakaddat kan ya katriguan pay, en kabalin na, napanaw igginan. 26Kattu nattuhu en naddawa ya trigu iran, nattuhu pay ya kadakaddat. 27Sangaw, ya kohung ira ya makakkoman, minang da nedanug kan iggina yan nga kunda nga nakkahi, 'Afu, mari na kazze/pano kan napia nga bini nga trigu ya newarak mu kan ya koman mu? Ka-am gafen ta hinnian kadakaddat nga nattuhu kannay?' 28"Kunna nga siminabbag, 'Kiningngua ya isa nga kontra yan.' "Ya kohung na ira, kunda nga namovut kan iggina, 'Ikayat mu kazze nga angkami bantulan ngin ira nay nga kadakaddat?' 29"Kunna nga siminabbag, 'Awan be laman, gafu ta, nu bantulan nu ya kadakaddat, metangebantul nu ya trigu pay. 30Porrian nu laman nga maggirindan da nga dumaddakal addet kan ya angngapit. Kayan ku nattaruk kan ya mangapit ira nga bantulan da kan unna ya kadakaddat, en patapattattan da tase masidug, en kabalin na, apitan da ya trigu en iyabayaw/ikamalig ra.' " 31Hinnian peba pangngarrian nga kinahi y Jesus kan ira nga kunna. "Ya appatul y Afu Dios, megitta kan vukal mustasa nga nebini ya isa nga kusettieru kan ya koman na. 32Yaw nga vukal ya kabissangngan/kabissutan kan ngammin nga vukal, ngam nu mattuhu, mabbalin kan dakal nga mula, en megitta ya kadakal na kan bissang nga kayu, en umang mattuhut/massubut ya mammanuk ira kan ya pangapanga na." 33Hinnian manin pangngarrian nga kinahi y Jesus kan ira nga kunna. "Megitta ya appatul y Afu Dios kan lebadura nga inalak ya isa nga babay, en netangelunaw na kan ya tallu salub nga arina nga nemasa na, en kabalin na, nappaf ya interu namasa." 34Ngammin ira yaw nga kinahi y Jesus kan ya totolay, kinahi na kan pangngarrian. Awan nga kinahi na kan ira nu azzi kan pangngarrian. 35Kiningngua na yan nga katumpalan ya neturak ya isa nga profeta kattun nga nepeturak y Afu Dios nga kunna, "Makiergo nak kan ira kan pangngarrian. Hinnian mari nammuan namegafu kattu nekaparatu ya mundo nga kayan ku kan ira." 36Sangaw, napanaw ra Jesus kan ya maru nga totolay, en siminallung da kan ya balay nga paddianan na. Minaranni ya disipulo na ira kan iggina, en kunda nga nakkahi, "Ipakanawag mu kan ikami ya kebalinan ya pangngarrian nga me-annung kan ya kadakaddat kan ya koman." 37Kunna nga siminabbag, "Yakan nga Anak Tolay ya tolay nga nangiwarak kan napia nga bini. 38Ya koman, yan ya mundo. Ya napia nga bini, ira ya totolay nga mesipat kan ya appatul y Afu Dios. En ya kadakaddat, ira ya totolay nga kukua y Satanas. 39Ya kontra nga nangiwarak kan ya vukal kadakaddat, iggina y Satanas. Ya angngapit, yan ya pangultimuan ya mundo, en ya anghel ira ya mangapit ira. 40Ya mesimmu kan ya pangultimuan ya mundo, megitta pay kan ya kabantul en kasidug ya kadakaddat. 41Yakan nga Anak Tolay, bonan ku nattaruk ya anghel ku ira, en azzan da kan ya pappatulan ku ya totolay nga kegafanan ya alliwat ya ikattolay ra en ngammin ya totolay nga maka-angngua kan narakat/napot. Ya anghel ira, ammungan da 42en ilappak da ira kan infiernu nga kakastigowan da. Kan yan nga lugar, mattangatangit en mangngarangaritam/mangngaratenget da. 43Kabalin na, ira nay nga natunung, mangnawag da kan kagitta ya sinag kan ya appatul y Ama ra. Nu ikayat nu nga mantindian, maggina kayu kan napia." 44"Megitta ya appatul y Afu Dios kan ya isa nga nangina nga kukua nga nekokkob en nesussuk kan ya isa nga koman. Hinnian tolay nga nakasimmu kan yan, en nelot/nafulotan ya payayat na. Sangaw, sinavvanan na uli, en minang na nelaku ngammin ya kukua na, en minang na ginatang nay nga koman." 45"Kunna tiaw peba ya ke-angngarrian ya appatul y Afu Dios. Hinnian minannigosio nga nanafataful kan na-appia nga perlas ira. 46Kattu hinnian isa nga perlas nga nanginingina nga natafulan na, minang na nelaku ngammin ya kukua na, en ginatang na." 47"Ya appatul y Afu Dios, megitta manin kan isa nga sonsoru/tabag nga mewayat kan ya dakal nga danum nga makakanna kan maddumuruma nga klase manangat/isira. 48So nu mapannu ngin ya sonsoru kan manangat, piddangngan ngin ya minaggimmanangat/minaggesesira yan nga sonsoru kan ya dappit, manuttud da, en isinna ra ya narakat nga manangat ira kan ya napia ira. Ya napia, ikkua/ippay ra kan ya kalapay/basikat ira, en ya narakat, ilappak da. 49Kunna tian pay kan ya pangultimuan ya mundo. Umang nattaruk ya anghel ira tase isinna ra ya totolay nga narakat kan ya totolay nga natunung. 50Ilappak da ya narakat kan infiernu nga kakastigowan da. Kan yan nga lugar, mattangatangit en mangngarangaritam da." 51Sangaw, kunna nga namovut y Jesus kan ya disipulo na ira, "Nantindian nu kazze ngammin ira yan?" Kunda nga siminabbag, "On Mestru, nantindian mi." 52Y Jesus, kunna nga nakkahi kan ira, "Kada mestru kan ya dorob nga nabbalin kan disipulo kan ya appatul y Afu Dios, megitta kan makabbalay nga ilawan na ya bahu onu ya dana nga ganagannud kan ya nangi-arimanan na." 53Kabalin y Jesus nga nangituldu kan ira yan nga pangngarrian, napanaw ra kannay 54nga minang kan ya babalay ya Nazaret nga naddakallan na. Nattuldu iggina kan ya sinagoga, en nakkapalat ya totolay. Kunda nga nakkaporovut, "Be tiaw ya nangalakan na yan nga tolay kan ya sirib na en kan ya pakapangngua na nga mangngua kan milagro ira? 55Mari kazze isa iggina kan ya anak ira ya karpinteru? Mari kazze y Maria ya ina na? Mari kazze wawwahi na ira Santiago, Jose, Simon, en y Judas? 56Mari kazze hinnian ngammin ya wawwahi na nga babbay kan ittera kanniaw? Be tiaw gafen ya nangalakan na kan yan nga sirib na en kan yan nga pakapangngua na?" 57Ne-ammari ra iggina. Ngam y Jesus, kunna nga nakkahi kan ira, "Ya isa nga profeta, mekakua kan maski kanna be tiaw nga lugar nga angayan na fera laman kan ya mismu babalay na, en kan ya famillia na." 58Mari nangngua y Jesus kan aru nga milagro kan yan mismu nga babalay na megafu kan ya kawan angngurug da kan iggina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\