Mateo 2

1Kattu ne-anak y Jesus kan ya babalay ya Betlehem kan ya probinsia ya Judea, y Herodes ya patul kannay. Hinnian/Asan masirib nga totolay nga naggafu kan ya isa nga nasion kan ya silawan nga minang kan ya siudad ya Jerusalem, 2en kunda nga namovut, "Be tiaw ya dian ya abbing nga ne-anak nga mabbalin kan patul nu nga Judio? Povutan mi yan gafu ta kattu hinnian kami kan silawan, nasingan mi ya bittuan na, en minang kami kanniaw tase dayarayawan mi iggina." 3Kattu nadumug y Patul Herodes yan, navurung iggina en ngammin ya totolay kan Jerusalem. 4Sangaw, nepakkul na ngammin ya panakallan ira kan ya papari en ya mestru ira kan ya dorob, en pinovutan na kan ira nu be tiaw ya ke-anakan ya Cristo. 5Kunda nga siminabbag kan iggina, "Kan ya babalay ya Betlehem kan yaw nga probinsia ya Judea. Ammu mi yan gafu ta yaw ya neturak ya isa nga profeta kattun, 6'Ikaw, Betlehem, kan ya lusak ya Juda, bakkan kan ikaw ya kalinakkan kan ya babalay ira kan Juda, gafu ta hinnian maggafu kan ikaw nga mabbalin kan mammoray nga mappastor kan ya totolek nga Israelita ira,' kunna y Afu Dios." 7Nepakkul y Herodes ya masirib ira, en pinovutan na kan ira kan sekreto nu kannia ya nepallattuad ya bittuan. 8Sangaw, binon na ira kan Betlehem nga kunna nga nakkahi, "Angkayu tafulan nay nga abbing, en so nu matafulan nu, mattoli kayu kan yakan en ipakammu nu, tase annak pay nga maddayarayaw kan iggina." 9Kannia nepakagina ra kan ya kinahi ya patul, napanaw ran. Kannia aggangay ra, nasingan da manin ya bittuan nga nasingan da kattu hinnian da kan ya silawan, en nelot/nafulotan ya payayat da. Negiya ya bittuan ira addet kan ya dian na nay nga abbing. 11Siminallung da kan ya balay, en kattu nasingan da nay nga abbing en y Maria nga ina na, nappalentud da en zinayarayaw ra y Jesus. Sangaw, vinukatan da ya nevulun da, en rinegalluan da iggina kan vulawan, insensu, en mirra. 12Kan nay nga gabi, pinattatenap y Afu Dios ira tase memmuhud da en mari ra mattoli kan y Herodes. Gaggafen, nattoli ra kan ya nasion da pe laman nga tanakkuan ya zinalan da. 13Kabalin ya nepappanaw ya masirib ira kannay, hinnian anghel y Afu Dios nga nappasingan kan y Jose kan tatenap, en kunna nga nammandu kan iggina, "Gumangun kan; alakan mu ya abbing en ya ina na, en mattammang kayun nga umang kan ya nasion ya Egipto, en maddian kayu kannay addet zi kayan ku kan ikaw nga mattoli kayun. Kuan nu yan gafu ta pappangetan y Herodes nga ipataful ya abbing tase ipapatay na." 14Guminangun y Jose, inalak na ya abbing en ya ina na, en kan yan balalaman nga gabi, napanaw ra kannay en minang da kan Egipto. 15Naddian da kannay addet kan ya nepappatay y Herodes. Nesimmu yan tase matumpal ya nepeturak y Afu Dios kan ya isa nga profeta kattun, "Inakkulan ku ya Anak ku nga mepanaw kan Egipto." 16Nelot/Nafulotan ya gazzit y Herodes kattu nammuan na nga nelohot ya masirib ira iggina. Gaggafen, nemandu na nga mapatay ngammin ya abbing nga lallaki kan ya babalay ya Betlehem en kan ya pallehut na nga maddahun kan dua onu kurang kan dua, segun kan ya tiempo nga nammuan na kan ya masirib ira. 17Natumpal gafen ya neturak y Jeremias nga profeta kattun, 18"Hinnian ngaral nga nagina kan Rama nga mabbinibinunga/gumuggunggul en nasikan ya attangatangit na. Iggina y Raquel nga mabbinunga megafu kan ya gakagaka na, en iyammari na ya kabanabannay na gafu ta awan dan." 19Kabalin ya nepappatay y Herodes, hinnian anghel y Afu Dios nga nappasingan kan y Jose kan tatenap kattu kasan da peba kan ya nasion ya Egipto 20nga kunna nga nakkahi kan iggina, "Gumangun kan, alakan mu ya abbing en ya ina na, en mattoli kayun kan ya nasion ya Israel, gafu ta nakkakatay ngin ya mayat ira nga mamatay kan ya abbing." 21Sangaw, guminangun y Jose, inalak na ya abbing en ya ina na, en nattoli ran kan ya Israel. 22Ngam kattu nammuan na nga y Arkelao ya mappatul kan ya probinsia ya Judea nga nanali kan y Herodes nga ama na, nattalaw iggina nga umang maddian kannay. Pinappalan/Pinemuhud y Afu Dios y Jose kan tatenap, en minang da gafen kan ya probinsia ya Galilea. 23Minang da naddian kan ya babalay nga nangahanan kan Nazaret. Kattu kiningngua na yan, natumpal ya neturak ya isa nga profeta kattun nga makahi iggina nattaruk kan Nazareno.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\