Mateo 21

1Kattu aranni ra Jesus ngin kan ya siudad ya Jerusalem, nakakaddet da kan unna kan ya poblasion ya Betfage kan ya bikat ya Bakulud Olivo. Kunna nga nabbon kan ya dua kan ya disipulo na, 2"Madderettio kayu nga umang kan ya metunud nga barrio. So nu makakaddet kayu kannay, hinnian/asan insigida masingan nu nga asno nga masina nga aggagalut, en hinnian ya anak na kan ya bikat na. Babbaran nu en iyangay nu ira kanniaw. 3Nu hinnian mamovut kan ikayu nu ka-am ta alakan nu ira, kunnu nga makkahi, 'Mawag y Afu,' en ipetoli na insigida balalaman." 4Ya neturak ya isa nga profeta kattun, natumpal kan ya nesimmu kan yan nga algaw, 5"Kayan nu kan ya totolay kan Jerusalem, 'Innan nu, lumabbet ya Patul nun kan ikayu. Minappakalinak iggina, en aggatakay kan asno, mabbing nga asno ya pattakayan na.' " 6Gaggafen, minang ya disipulo ira, en pinarulot da ya kinahi y Jesus kan ira. 7Ne-angay ra kan iggina ya asno en ya anak na, en nesapin da ya gilluturan ya sinnun da, en nattakay y Jesus kan ya anak ya asno. 8Napakaru ya totolay nga nangivulad kan ya gilluturan ya sinnun da kan ya panalanan na. Hinnian dudduma/karruan pay nga totolay nga nanampat kan pangapanga kayu nga nekkua/neppay ra kan ya panalanan na. 9Hinnian totolay nga mononna annek/ngam kan y Jesus, en hinnian tumunutunud ira kan iggina, kunda nga nangikukkullet, "Madayarayaw ya Gaka y David! Mabendisionan ya luminabbet kan ittera kan ya paka-awayya y Afu Dios. Madayarayaw y Afu Dios kan ya katanangan nga lugar!" 10Kannia nepattallung da Jesus kan Jerusalem, nagulu ngammin ya totolay kannay nga kunda nga namovut, "Innia yan nga tolay?" 11Ya totolay nga nevulun kan iggina, kunda nga siminabbag, "Y Jesus nga profeta nga taga babalay ya Nazaret kan ya probinsia ya Galilea." 12Siminallung da Jesus kan ya lalantaran ya templo. Sangaw, pinatavvar/pinatabbraw na ngammin ya minallaku ira en ya maggatang ira nga hinnian kannay. Binalabalitu na ya gillamesan ya minannali ira kan kuartu en ya annutturan ira ya minallaku ira kan paloma. 13Kunna nga nakkahi kan ira, "Nepeturak y Afu Dios kan ya Sagrado nga Turak nga kunna, 'Ya balek, makahi kan balay nga addasallan.' Ngam pinabbalin nu bitu kan parammungan ya tulisan ira." 14Sangaw, hinnian dudduma nga vulaw en pilay nga minang kan iggina kan ya lalantaran ya templo, en pinammapia na ira. 15Ngam ya panakallan ira kan ya papari en ya mestru ira kan ya dorob, kattu nasingan da ya mekapakkapalat nga milagro ira nga kinikkingngua na, en kattu nagina ra ya abbing ira kan ya lalantaran ya templo nga kunda nga nangikukkullet, "Madayarayaw ya Gaka y David," nelot ya lussaw ra. 16Kunda nga namovut kan y Jesus, "Maginam kazze/pano ya kayakayan da?" Kunna nga siminabbag, "On, maginak. Mari nu kazze nabibbid yaw kan ya Sagrado nga Turak, 'Maski ya bibbisang/bibbisut nga abbing en ya massusu ira, pinaddayarayom ira kan ikaw.' " 17Napanaw ra Jesus kan ira, nallawan da kan ya siudad, en minang da kan ya poblasion ya Betania tase makkaturug da kannay. 18Kannia annoli ra Jesus kan Jerusalem kan kamatarukan na, nabisin iggina. 19Nakasingan iggina kan tangafun nga kayu nga igos kan ya bikat ya dalan. Inarannian na, ngam awan nga nasingan na nga vunga nu azzi don laman. Kunna gafen nga nakkahi kan ya kayu nga igos, "Marim vulvua/pulus mavvunga ngin." En insigida nallelay ya kayu. 20Kattu nasingan ya disipulo na ira yan, nakkapalat da, en kunda nga namovut, "Annianna/Kunnasi/Manna ya nepallelay insigida yan nga kayu?" 21Y Jesus, kunna nga siminabbag, "Kurug ya kayan ku kan ikayu, nu hinnian angngurug nu, en nu awan nu vulvua adduda, awayya nu pay nga makua ya megitta kan yan nga kiningnguak kan yan nga kayu. Ngam mari na kan yan laman, gafu ta maski peba nu kayan nu kan yaw nga bakulud, 'Mazza ka en melappak ka kan ya bebay,' mesimmu yan. 22Nu mangurug kayu, ya hanna laman nga ikiddaw nu kannia addasal nu, malawat nu." 23Siminallung da Jesus kan ya lalantaran ya templo, en kannia attuldu na kan ya totolay, ya panakallan ira kan ya papari en ya lalakay ira nga panakallan, minang da kan iggina, en kunda nga namovut, "Hanna ya paka-awayyam nga nangngua kan ira yan nga kinikkingnguam? Innia ya nangiddan kan ikaw kan yan nga paka-awayyam?" 24Siminabbag y Jesus nga namovut kan ira, "Hinnian povutan ku pay kan ikayu. Nu matabbag nu yakan, kayan ku pay kan ikayu nu be tiaw ya naggafanan ya paka-awayyak nga nangngua kan ira yan. 25Y Juan nga Minabbawtiso, kanna be tiaw ya naggafanan ya paka-awayya na nga namawtiso, kan y Afu Dios nga hinnian kan langit onu kan tolay?" Sangaw, nerergowan da nga kunda, "Nu kayan tera nga naggafu kan y Afu Dios nga hinnian kan langit, povutan na sangaw kan ittera nu ka-am ta mari tera nangurug kan iggina. 26Ngam nu kayan tera nga naggafu kan tolay, italaw tera ya totolay ira, gafu ta kurruan da ngammin nga profeta y Juan." 27Gaggafen, kunda nga siminabbag kan y Jesus, "Mari mi ammu." Gaggafen, y Jesus, kunna nga siminabbag kan ira, "Gafu ta mari nu sinabbag ya povut ku, marik pay kayan kan ikayu nu hanna ya paka-awayyak nga nangngua kan ira yan." 28"Hanna ya pangabbattan nu kan yaw nga pangngarrian ku? Hinnian tolay nga hinnian dua nga anak na nga lallaki. Minang iggina kan ya kaka, en kunna nga nakkahi, 'Anak ku, angka mattrabahu kan ya ka-ubassan kan sangaw nga algaw.' 29"Ngam kunna nga siminabbag, 'Awan! Ammarik.' Ngam kabalin na, nanguli ya nonot na, en minang balalaman. 30"Sangaw, minang ya ama ra kan ya mekaddua, en kinahi na pay kan iggina ya megitta kan ya kinahi na kan ya kaka nga anak na. Kunna nga siminabbag, 'On Ama, annak,' ngam mari na mamba minang. 31Innia kan ya dua ya namarulot kan ya uray ya ama ra?" Kunda nga siminabbag, "Ya kaka." Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Kunna tian pay kan ikayu. Kurug ya kayan ku kan ikayu, ya minakkolekta ira kan bienes/vuwit en ya minakkilalaki ira ya mas monna ira annek kan ikayu nga makakaddet kan ya pappatulan y Afu Dios. 32Kayan ku yaw gafu ta minang y Juan nga Minabbawtiso kan ikayu nga nangituldu kan ya natunung nga attolay nga vuluvulunan nu zinan, ngam mari nu kinurug iggina. Ngam ya minakkolekta ira kan bienes en ya minakkilalaki ira, kinurug da iggina, ngam ikayu, maski nasingan nu ya nepabbabawi ra, mari nu mamba nabbabawi en nangurug kan iggina." 33"Ginan nu peba yaw nga pangngarrian ku. Hinnian tolay nga makakkua kan koman nga nammula kan ubas kan ya koman na. Ginibaw na ya pallehut na, en nangavvut iggina kan para addampitan kan ya vunga ya ubas tase mazza ya daggat na. Namatadag iggina kan torre kan para agguardian, en kabalin na, nepatanggaw na ya koman na kan dudduma nga minakkikoman, en napanaw iggina nga minang kan tanakkuan nga nasion. 34Kattu tiempo appupusit kan ubas ngin, nabbon iggina kan kohung na ira kan ira yan nga minakkikoman tase ipalak na ya billay na. 35Ngam kattu nakakaddet da kan ya koman, ginafut ya minakkikoman ira ya kohung na ira, en binubbubbug da ya isa, pinatay ra ya isa, en binarabarad da ya isa kan batu. 36Nabbon iggina manin kan mas aru nga kohung na annek kan ya unna, en kattu nakakaddet da kannay, kunna tian manin ya kiningngua ra kan ira. 37Kan nanguzzanan, binon na malappay/mabbit ya anak na nga lalaki, gafu ta kunna kan ya nonot na, 'Ikakua ra ya anak ku.' 38"Ngam kattu nasingan ya minakkikoman ira ya anak na, kunda nga nerergo, 'Iggina ya mangerensia kan ya koman. Antera patayan pay iggina, tase tagikukuan teran ya erensia na.' 39Gaggafen, ginafut da iggina, nelappak da kan ya liwan ya koman, en pinatay ra. 40"Nattaruk nu lumabbet ya makakkua kan yan nga ka-ubassan, hanna ya pangabbattan nu nga kuan na kan ira yan nga minakkikoman?" 41Kunda nga siminabbag, "Patayan na ira yan nga na-arrakat nga minakkikoman, en ipatanggaw nan ya ka-ubassan na kan tanakkuan ira nga makakeddan kan iggina kan ya billay na kan ya tiempo appupusit." 42Y Jesus, kunna nga nakkahi, "Mari nu kazze peba nabibbid yaw kan ya Sagrado nga Turak? 'Ya batu nga nepamammari ya minabbalay ira, nabbalin kan patunak balalaman. Y Afu Dios ya nangngua kan yan, en mekapakkapalat yan kan ittera!' 43"Gaggafen, kayan ku kan ikayu, mari nu mesipat kan ya appatul y Afu Dios, ngam isipat na ya totolay ira kan tanakkuan nga nasion ira nga mamaraparulot kan ya uray na. 44"Ya innia laman nga tolay nga mesikadul kan yan nga batu, makaltung, en nu metappok yan nga batu kan ya innia laman nga tolay, madampit." ' 45Kattu nagina ya panakallan ira kan ya papari en ya Fariseo ira yan nga pangngarrian y Jesus, napanonot da nga ira balattan ya ikayat na nga kayan. 46Ngam kattu kinakkapan da nga arestan iggina, awan nga nakua ra, gafu ta nakatalaw ra kan ya karu ya totolay, gafu ta kinurug da nga profeta iggina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\