Mateo 23

1Sangaw, y Jesus, kunna nga nakkahi kan ya disipulo na ira en ya totolay, 2"Ya mestru ira kan ya dorob en ya Fariseo ira, ira ya maka-awayya nga mangituldu kan ya dorob y Afu Dios nga nepeddan na kan y Moises kan ya ginafu tera ira. 3Mawag gafen kan paraparulotan en vuluvulunan nu ngammin ya kayan da kan ikayu. Ngam mari nu parrian ya kukukuan da, gafu ta mari ra mamba paraparulotan ya ituttuldu ra. 4Pakattuan da kayu kan na-addammat nga karga nga nararriat nga makattu, ngam mari ra vulvua/pulus guyuan maski kan ya kuramay ra. 5Ngammin ya kukukuan da, kuan da tase masingan ya totolay. Aggangarrian. Innan nu ya kadakal ya kahita ra ira nga negalut kan ya giffrenteyan en gi-iman da. Innan nu pay ya kanaddu ya gibbarebayan ya gissinnunan da. 6Nu umang da kan langan, ikakayat da ya manuttud kan ya lugar ira nga kekakuan da, en nu umang da kan ya sinagoga, ikakayat da pay ya manuttud kan ya kapianan ira nga tuttud. 7Ikakayat da nga umang ya totolay nga makiddiot kan ira kan ya plasa, en akkulan da ira kan 'Mestru.' 8Ngam mari nu mepangngat nga makkulan kan 'Mestru,' gafu ta isissa laman ya Mestru nu, en maggurwahi kayu. 9En mari nu kayan kan ama ya innia laman kan ya utun lusak, gafu ta isissa laman ya Ama nu, en hinnian/asan iggina kan langit. 10Mari nu pay mepangngat nga makkulan kan 'Afu,' gafu ta isissa laman ya Afu nu, iggina ya Cristo. 11Ya innia laman kan ikayu nga mayat nga mekuenta kan katanangan, mawag kan iggina ya minasserbi kan ikayu. 12Ya innia laman nga tolay nga mappakatanang, me-alinak nattaruk; en ya innia laman nga tolay nga mappakalinak, me-atanang nattaruk. 13"Ngam anakkue/pakalallak kayu pay nga mestru ira kan ya dorob en Fariseo ira nga appen napia/aginpipia gafu ta alale sinerran nu ya puerta ya pappatulan y Afu Dios tase mari makatallung ya totolay. Ikayu mismu, mari nu mamba tumallung, en mari nu mamba pavulunan ya mayat ira nga tumallung. 14"Anakkue kayu pay nga mestru ira kan ya dorob en Fariseo ira nga appen napia, gafu ta apa-aprobettian nu nga tagikukuan ya gibbalayan ya babalu nga babbay, en appen relihioso kayu kan ya anaddu nga addasal nu. Siguradu, mas nadammat ya kakastigo nu nattaruk. 15"Anakkue kayu pay nga mestru ira kan ya dorob en Fariseo ira nga appen napia, gafu ta dakitan nu ya bebay, en angkayu kan ya lugar ira kan ya utun lusak, tase manaful kayu kan maski isa laman nga tolay nga mevulun kan ya angngurug nu. Ngam nu makataful kayu, pabbalinan nu iggina kan mamiddua ya kepangngat na nga mapatuvvu/mapatabbraw kan infiernu annek/ngam kan ikayu pe laman. 16"Anakkue kayu pay nga alale vulaw nga mangigiya ira, gafu ta ituttuldu nu mamba nga, nu ya templo ya pangihuramentowan ya innia laman nga tolay, mari mawag kan parulotan na yan nga nehuramento na. Ngam nu ya vulawan kan ya templo ya pangihuramentowan na, mawag kan parulotan na yan nga nehuramento na. 17Ulapa en alale vulaw kayu! Kayan ku yaw gafu ta, hanna ya mas atanang ya kekuentan na, ya vulawan onu ya templo nga mamabbalin kan ya vulawan nga hinnian kannian kan nasantuan? 18En yaw mamba peba ya kukukuan nu, ituttuldu nu nga, nu ya angngiyofresian/angngidedikan kan aya-ayam ya pangihuramentowan ya innia laman nga tolay, mari mawag kan parulotan na yan nga nehuramento na. Ngam nu ya me-ofresi nga hinnian kan ya angngiyofresian ya pangihuramentowan na, mawag kan parulotan na yan nga nehuramento na. 19Alale vulaw kayu! Kayan ku yaw gafu ta, hanna ya mas atanang ya kekuentan na, ya me-ofresi onu ya angngiyofresian nga mamabbalin kan ya me-ofresi kan nasantuan? 20Gaggafen, nu ya angngiyofresian ya pangihuramentowan ya innia laman nga tolay, mari na kan ya angngiyofresian laman, nu azzi ngammin pay ya hinnian kannian ya pangihuramentowan na. 21En nu ya templo ya pangihuramentowan ya innia laman nga tolay, mari na kan ya templo laman ya pangihuramentowan na, nu azzi y Afu Dios pay nga maddian kannian ya pangihuramentowan na. 22En nu ya langit ya pangihuramentowan ya innia laman nga tolay, mari na kan langit laman ya pangihuramentowan na, nu azzi ya trono y Afu Dios pay en y Afu Dios nga aggatuttud kannay ya pangihuramentowan na. 23"Anakkue kayu pay nga mestru ira kan ya dorob en Fariseo ira nga appen napia! Iddannan nu mamba y Afu Dios kan pakkamafulu ya kappattan nga parrikadu nu, ngam popporrian nu mamba ya mas importante nga tuldu ira ya dorob, ikayat ku nga kayan, ya angngua nu zinan kan natunung kan ya ikattolay nu, ya angngikallak nu zinan kan ira, en ya kekatalak nu zinan. Kukukuan nu zinan ira yaw nga popporrian nu, en mari nu zinan nga porrian ya napia nga paddaggunan nu nga kukukuan. 24Alale vulaw kayu nga mangigiya. Taran nu mamba ya inuman nu nga hinnian akumukumay na, ngam manillun/mattallan kayu balattan kan kamellio. 25"Anakkue kayu pay nga mestru ira kan ya dorob en Fariseo ira nga appen napia, gafu ta baggawan nu mamba kan napia ya liwan ya agginuman en pinggan nu ira, ngam pannuan nu ira mamba kan ya kinokot en zinarogat nu. 26Alale vulaw kayu nga Fariseo ira. Pakarennuan nu kan unna ya unag ya agginuman en pinggan nu ira. Nu kuan nu yan, mapakarennuan pay ya liwan da. 27"Anakkue kayu pay nga mestru ira kan ya dorob en Fariseo ira nga appen napia! Megitta kayu kan pantion ira nga napintan kan furaw tase nakasta ya kasinnan ya gilliwanan da, ngam ya gi-unaggan da, napannu kan tulutulang nakkakatay en ngammin nga kinadaping. 28Kunna tian pay kan ikayu, natunung ya kasinnan nu kan ya ikattolay nu, ngam kan ya kononaggan nu, kurug nga appen napia en na-arrakat/na-appot kayu. 29"Anakkue kayu pay nga mestru ira kan ya dorob en Fariseo ira nga appen napia! Mamandapanday kayu mamba kan pantion ira ya profeta ira, en ada-adornuan nu mamba ya monumento ira ya natunung nga totolay, 30en kayan nu mamba nga nu natolay kayu zinan kan ya tiempo ya ginafu tera ira, mari nu zinan netadday kan ya namatay ira kan ya profeta ira kattun. 31Kannia akkahi nu kan yan, ipakammu nu nga gakagaka ra kayu ya namatay ira kan ya profeta ira kattun. 32Gaggafen, massige kayu mamba nga mangngua kan megitta kan ya kiningngua ra, tase balinan nu ya narakat nga pinegafanan da. 33Ziriyan kayu. Ginaka na kayu ziriyan. Annianna/Kunnasi/Manna ya pakalisi nu kan ya kakastigo nu kan infiernu? 34Mabbon nak kan ikayu kan profeta ira, masirib ira nga totolay en mestru ira. Hinnian dudduma kan ira nga patayan nu mamba; hinnian dudduma kan ira nga ipepatak nu mamba kan kurut; hinnian dudduma kan ira nga latalatiguan nu mamba kan ya sinagoga nu ira, en daddaggan nu ira mamba kan kada babalay. 35Megafu kan ira yan nga kukukuan nu, ikayu ya mattam kan ya kakastigo ya namatay ira kan ngammin nga natunung nga totolay kan ya utun lusak namegafu kan ya nekapatay y Abel nga natunung nga tolay addet kan ya nekapatay y Zacarias nga anak y Barakias nga pinatay ya ginafu nu ira kan ya lalantaran ya templo kan Jerusalem kan ya naddatanan/nallatanan ya angngiyofresian kan aya-ayam en ya Sagrado nga Lugar. 36On, kurug yaw nga kayan ku kan ikayu manin, ikayu nga matolay kan sangaw ya mattam nga makastigo megafu kan ngammin ira nay nga nepammatay ra kan ira." 37Kunna peba y Jesus nga nakkahi, "O, ikayu nga maddian kan Jerusalem, binarabarad nu kan batu en pinatapatay nu ya profeta ira nga binon y Afu Dios kan ikayu. Naming aru ngin nga ikayat ta kayu nga ammungan kan kagitta ya angngammung ya isa nga bakat kan ya pipiyak na ira kan ya gannung ya payak na, ngam ne-ammari nu. 38Ginan dak! Gafu ta kiningngua nu yan, mapawan en maporrian nattaruk ya balay nu. 39Kayan ku kan ikayu nga mari rak uli masingan ngin addet zi kayan nu yaw kan me-annung kan yakan, 'Mabendisionan ya umang kan ittera nga hinnian kan iggina ya paka-awayya y Afu Dios.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\