Mateo 28

1Kabalin ya algaw nga angngilinan da, kan matamataruk Liggu, minang y Maria Magdalena en ya isa nga Maria kan ya netanamman y Jesus. 2Kallie na yan, nallunig kan nasikan, gafu ta hinnian/asan anghel y Afu Dios nga naggafu kan langit nga nappagukab. Minang na kinarolig en inazzan na ya dakal nga batu nga netallab kan ya attallungan kan ya netanamman y Jesus, en nanuttud iggina kan ya utun na yan nga batu. 3Ya kasinnan na, megitta kan kilikilat, en nelot/nafulotan ya furaw ya sinnun na. 4Ya guardia ira nga aggatadag kannay, megafu kan ya talaw ra, namilpig da, en nakkatomba ra nga alale natay ra. 5Kattu nakakaddet ya babbay kan ya netanamman y Jesus, kunna ya anghel nga nakkahi kan ira, "Mari nu mattalaw, gafu ta ammuk nga tafulan nu y Jesus nga nepatak kan kurut. 6Awan iggina kanniaw ngin, gafu ta nagginnolay igginan, gafu ta yan ya kinahi na kan ikayu kattun. Umang nu innan yaw nga nangikkuayan/nangippayan da kan ya baggi na. 7Sangaw, angkayu insigida kayan kan ya disipulo na ira nga nagginnolay igginan. Monna iggina annek/ngam kan ikayu nga umang kan ya probinsia ya Galilea, en masingan nu iggina kannay. Takkilalan nu yaw nga kinahik kan ikayu." 8Gaggafen, insigida napanaw ra kan ya netanamman na nga nakatalaw ra, ngam nelot ya payayat da pay, en nappaladdiaw ra nga umang makkahi kan yan nga dumug kan ya disipulo na ira. 9Kannia aggangay ra, gavvat nga zinafung y Jesus ira, en kunna nga nakkahi kan ira, "Diot ku kan ikayu!" Minaranni ra kan iggina, nappalentud da en guminafut kan ya taka na, en zinayarayaw ra iggina. 10Sangaw, y Jesus, kunna nga nakkahi, "Mari nu mattalaw, ngam angkayu kayan kan ya wawwahik nga umang da kan Galilea, en masingan dak kannay." 11Kannia aggangay ya babbay kan ya disipulo ira y Jesus, ya dudduma/karruan kan ya guardia ira kan ya netanamman y Jesus, minang da kan ya siudad ya Jerusalem, en nepadumug da kan ya panakallan ira kan ya papari ngammin ya nesimmu. 12Sangaw, narammung ya panakallan ira kan ya papari en ya lalakay ira nga panakallan, en nerergowan da nu hanna ya kuan da. Kinuartuan da ya suddalu ira nga guardia 13nga kunda nga nakkahi, "Kayan nu kan ya totolay nga minang ya disipulo ira y Jesus kattu gabi, en kinokot da ya baggi na kannia ikayu nga aggakaturug. 14En mari nu mavurung nu madumug ya gubernador yan, gafu ta makiergo kami kan iggina tase awan nga makua kan ikayu." 15Sangaw, inalak ya guardia ira ya kuartu, en pinarulot da ya netuldu kan ira nga kuan da. Yan nga nekahi ra kan ya guardia ira, nepadapadumug kan ya Judio ira, en addet kan sangaw nga algaw, yan peba laman ya ipakapakoli ra. 16Minang ya mafulu se isa nga disipulo y Jesus kan ya bakulud kan ya probinsia ya Galilea nga kinahi na kan ira. 17Kattu nasingan da iggina kannay, zinayarayaw ra iggina, ngam hinnian dudduma kan ya narammung ira kannay nga nadduda nu kurug nga iggina y Jesus. 18Minaranni y Jesus kan ira en kunna nga nakkahi, "Ngammin ya paka-awayya kan langit en kan ya utun lusak, neddan kan yakan. 19Gaggafen, angkayu kan ngammin nga totolay kan ngammin nga nasion, pabbalinan nu ira kan disipulok, en bawtisowan nu ira kan ya ngahan ya Ama, ya Anak en ya Espiritu Santo. 20En tuttulduan nu ira kan paraparulotan da ngammin ya nemanduk kan ikayu, en takkilalan nu yaw: kanakanayun nga makipaddian nak kan ikayu addet kan ya pangultimuan ya mundo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\