Mateo 5

1Kannia nepakasingan y Jesus kan ya napakaru nga totolay, naggadang iggina kan ya isa nga bakulud en nanuttud iggina kannay. Minaranni ya disipulo na ira kan iggina, 2en pinegafanan na nga sinulduan ira. 3"Ira nay nga makakammu nga alinak ya kekuentan da kan na-espirituan, mabendisionan da gafu ta makipaddian da kan ya nelangitan nga pappatulan. 4Ira nay nga marandam, mabendisionan da gafu ta banabannayan y Afu Dios ira. 5Ira nay nga mappakalinak, mabendisionan da gafu ta ira ya mangerensia kan ya interu lusak nattaruk. 6Ira nay nga mabisin en mawwaw kan kinatunung, mabendisionan da gafu ta battuhan y Afu Dios ira. 7Ira nay nga minangngikallak, mabendisionan da gafu ta ikallak pay y Afu Dios ira. 8Ira nay nga narenu ya giffutuan da, mabendisionan da gafu ta masingan da y Afu Dios nattaruk. 9Ira nay nga mappa-imamak, mabendisionan da gafu ta makahi ra kan anak y Afu Dios. 10Ira nay nga mapazapaziyat gafu ta kukukuan da ya uray y Afu Dios, mabendisionan da gafu ta makipaddian da kan ya nelangitan nga pappatulan. 11"Mabendisionan kayu nu pasapasiranan ya totolay ikayu, nu pazapaziyatan da kayu, en nu paraparakattan da kayu megafu kan ya angngurug nu kan yakan, ngam mari mamba kurug ya kayan da. 12On, maggaragarassia en mayayat kayu zinan gafu ta dakal ya premio nu nattaruk kan langit, gafu ta kunna tian ya nepammazapaziyat da kan ya profeta ira nga natolay kattun." 13"Ikayu ya asin kan ya mundo. Ngam nu nabaruk/natabeng ngin, annianna/kunnasi/manna ya paka-asin na manin? Awan ngin! Awan nga serbi nan nu azzi melappak en mebatabatay laman. 14"Ikayu ya zilag kan ya mundo. Mari na awayya nga mesussuk ya siudad nga hinnian/asan kan ya utun ya isa nga bakulud. 15Awan nga tolay nga mangisibat kan allamparan en kabalin na, takkuban na kan laba, nu azzi ikkua/ippay na kan ya aggipotunan tase manawahan ngammin ya unag ya balay. 16Kunna tian pay zinan ya annawag nu kan ya ikattolay nu, tase masingan da ya napia nga kukukuan nu, en dayarayawan da y Ama nu nga hinnian kan langit." 17"Mari nu abbattan nga yan ya inangayan ku kan ya utun lusak kan pabbalinan ku kan awan nga serbi ya dorob y Moises onu ya netuldu ya profeta ira kattun. Bakkan kan yan ya inangayan ku, nu azzi minang nak kanniaw tase tumpalan ku ngammin ya ikayat da nga kayan. 18Kurug ya kayan ku kan ikayu, mapawan ya langit en ya lusak kallie ya kapawan ya dorob, gafu ta awan nga mapawan kan ya dorob, maski ya isa nga kabissangngan/kabissutan nga lettra onu maski laman isa nga tunnak kan ya lettra addet kan ya katumpal na ngammin. 19Ya innia laman gafen nga manuriya maski kan ya kabissangngan kan ya mandu ira, en ituldu na ya kunna tian kan ya dudduma/karruan, mekuenta iggina kan kalinakkan ya kekuentan na kan ya nelangitan nga pappatulan. Ngam ya innia laman nga mamaraparulot kan ya dorob en ituttuldu na pay ira yan, mekuenta iggina kan atanang kan ya nelangitan nga pappatulan. 20Kayan ku kan ikayu, nu mari nu mas natunung annek/ngam kan ya mestru ira kan ya dorob en ya Fariseo ira, mari nu vulvua/pulus nga makatallung kan ya nelangitan nga pappatulan." 21"Nagina nu nga netuldu kan ya ginafu tera ira kattun, 'Marim mamatay, gafu ta ya innia laman nga mamatay, mepangngat nga mapanunutan.' 22Ngam kayan ku kan ikayu, ya kada tolay nga malussaw kan ya ikattolay na, awayya na pay nga mapanunutan. En ya innia laman nga makkahi kan ya ikattolay na, "Awan nga utak mu," awayya na nga me-atubang kan ya konseho. En ya innia laman nga makkahi kan ya ikattolay na, "Ulapa ka," awayya na nga me-infiernu. 23En yaw gafen, nu hinnian ka kan ya atubang ya angngiyofresian/angngidedikan kan ya lalantaran ya templo, en nu mappanget ka nga mangiyofresi kan regalum kan y Afu Dios, en nu kerandamman mu nga hinnian takit ya nonot ya ikattolem kan ikaw, 24panawan mu bitan ya regalum kan ya atubang ya angngiyofresian, en angka makipakoma kan iggina, en kabalin na, tollian mu nga iyofresi ya regalum kan y Afu Dios. 25"Nu hinnian tolay nga mangakusa kan ikaw, makiyareglo ka insigida kan iggina kannia avvulun nu nga umang kan ya husgadu, gafu ta, nu marim kuan yan, mesige ya kasom kan ya husgadu, sentensian na ka ya hues, en iyalawat na ka kan ya guardia, en mekarsel ka. 26Kurug ya kayan ku kan ikaw, marim vulvua nga makalawan kannay addet zi mapagan mu ngammin ya gatut mu, maski ya ultimu sentabo." 27"Nagina nu ya netuldu kan ya ginafu tera ira kattun, 'Marim maddallaw.' 28Ngam kayan ku kan ikayu, ya innia laman nga lalaki nga maningan kan isa nga babay en ikayat na nga alakan ya kababay na, binabay na igginan kan ya panonot na. 29Nu ya ziwanan nga matam ya kegafanan ya alliwat mu, lagguetan mu en ilappak mu. Mas napia nu mawanan ka kan isa nga mata nga parte ya baggim annek kan interu ya baggim nga melappak kan infiernu. 30Nu ya ziwanan nga imam ya kegafanan ya alliwat mu, gappangngan mu en ilappak mu. Mas napia nu mawanan ka kan isa nga ima nga parte ya baggim annek kan interu ya baggim nga melappak kan infiernu." 31"Netuldu pay kattun, 'Ya innia laman nga lalaki nga igungay na ya atawa na, mawag kan iddannan na iggina kan neturakan ya angngigungay na kan iggina.' 32Ngam kayan ku kan ikayu, ya innia laman nga lalaki nga igungay na ya atawa na, pabbalinan na iggina kan kuenta makilalaki, fera laman nu nakilalaki iggina, en ya nepakkilalaki na ya kegafanan ya angngigungay na kan iggina. En ya innia laman nga lalaki nga mangatawa kan babay nga negungay, kuenta mamabay iggina." 33"Hinnian peba nagina nu nga netuldu kan ya ginafu tera ira kattun, 'Marim mahhuramento kan laddud/busid, nu azzi kuan mu ya nehuramentom kan y Afu Dios.' 34Ngam kayan ku kan ikayu, mari nu vulvua mahhuramento kan konforme. Mari nu mahhuramento kan ya langit, gafu ta yan ya paddianan y Afu Dios. 35Mari nu mahhuramento kan ya lusak, gafu ta yaw ya arig pabbatayan na. Mari nu mahhuramento kan ya siudad ya Jerusalem, gafu ta yan ya siudad ya Katanangan nga Patul. 36Mari nu mahhuramento kan ya ulum, gafu ta ni isa kan ya ahuk mu, mapaffurom onu mapangngisit mu. 37'On' kunnu nu on; 'Awan' kunnu nu awan, gafu ta ya hanna laman nga iyamung mu peba, maggafu yan kan ya narakat." 38"Nagina nu ya netuldu kattun, 'Mata kan mata; ngipan kan ngipan.' 39Ngam kayan ku kan ikayu, mari nu ibalat ya narakat/napot nga makua kan ikayu. Nu hinnian tolay nga tappalan na ya ziwanan nga pangit/mukat mu, itunnad mu pay ya tangapingit. 40Nu hinnian tolay nga igakkad na nga idemanda ikaw tase malak na ya sinnun mu, iddan mu kan iggina, en iddan mu maski ya lutud mu pay. 41En nu hinnian tolay nga fersan na ka nga mangattu kan ya karga na kan tangakilometro, kattuan mu peba kan tangakilometro. 42Iddannan mu ya makkiddaw kan ikaw, en patakkawan mu ya mattakkaw kan ikaw." 43"Nagina nu ya netuldu kattun, 'Ayatan mu ya karubam, en ikalussom ya kontram.' 44Ngam kayan ku kan ikayu, ayatan nu ya kontra nu ira, en idasal nu ya mamazapaziyat ira kan ikayu, 45tase mabbalin kayu kan kurug nga anak y Ama nu nga hinnian kan langit. Parehu laman ya assinag na kan ya dian ya narakat ira en kan ya napia ira, en parehu laman ya agguran na pay. 46Nu ira yan laman ya ayatan nu, ya mangayat ira kan ikayu, hanna ya malak nu nga maggafu kan y Afu Dios? Awan! Mari kazze/pano kunna tian pay ya kuan ya minakkolekta ira kan bienes/vuwit? 47En nu ya kakkofun nu laman ya pakiddiotan nu, hanna ya kuan nu nga mas napia annek kan ya kuan ya ikattolay nu? Maski ya mari Judio ira, kunna tian pay ya kuan da. 48Gaggafen, mawag kan awan nga pakkurangan nu nga megitta kan y Ama nu nga hinnian kan langit nga awan nga pakkurangan na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\