Mateo 6

1"Ya napia nga kukukuan nu, memmuhud kayu tase mari nu kukukuan ya narelihiosowan nga annungan nu ira kan ya paratubangan ya ikattolay nu ira nga pangipasingannan nu laman kan ira, gafu ta, nu kunna tian ya kuan nu, awan nga premio nu nga maggafu kan y Ama nu kan langit." 2"Gaggafen, nu mallimut ka, marim ipakapakammu nga alale itrumpetam nga ipakammum nga megitta kan ya kuan ya appen napia/aginpipia ira kan ya unag ya sinagoga ira en kan ya daladalan tase dayawan ya totolay ira. Kurug ya kayan ku kan ikayu, yan nga kedayaw ra, yan ngin ya kompleto nga premio nga malawat dan. 3Ngam nu hinnian/asan iddan mu kan ya innia laman nga tolay nga makakawag, kuan mu nga mari ammu ya zimigi nga imam ya kuan ya ziwanan nga imam, 4tase awan nga makakammu, en y Dios Ama nga makasingan kan ya kuan mu kan sekreto, iggina ya mamremio kan ikaw." 5"Nu maddasal kayu, mari nu parrian ya appen napia ira, gafu ta ikakayat da ya manadag nga maddasal kan ya sinagoga ira en kan ya kakkanto ya daladalan tase masingan ya totolay ya karelihioso ra. Kurug ya kayan ku kan ikayu, yan nga kedayaw ra, yan ngin ya kompleto nga premio nga malawat dan. 6Ngam nu maddasal ka, tumallung ka kan ya kuartom en serran mu ya puerta, en maddasal ka kan y Dios Ama nga mari masingan, en iggina nga makasingan kan ya kuan mu kan sekreto ya mamremio kan ikaw. 7"Kannia addasal nu, mari nu itotoli ya dasal nu nga mari nu panonotan nga megitta kan ya kukukuan ya mari Judio ira. On, gafu ta abbattan da kan ginan y Afu Dios ya dasal da nu anaddu. 8Mari nu parrian ira gafu ta ammu mamba ngin y Dios Ama ya mawag nu kallie nu nga makkiddaw kan iggina. 9Gaggafen, kunna tiaw ya addasal nu: 'Ama mi nga hinnian kan langit, Madayarayaw zinan ya ngahan mu. 10Mappatul ka zinan ngin kan ya utun lusak. Makua zinan ya urem kan ya utun lusak kunne na pay kan langit. 11Iddan mu ya kanan nga mawag mi kan yaw nga algaw; 12en pakoman mu ikami kan ya liwaliwat mi kan kagitta ya nepammakoma mi kan ya nalliwat ira kan ikami. 13Marim ipamavulun nga megiya kami kan tentasion, en palliaran mu ikami kan ya narakat/napot.' 14On, gafu ta, nu pakoman nu ya nakaliwat ira kan ikayu, pakoman na kayu pay y Ama nu kan langit. 15Ngam nu mari nu pakoman ira, mari na kayu pakoman pay y Ama nu kan ya liwaliwat nu." 16"Nu mayuno kayu, mari nu kuan kan marandam ya kasinnan ya gimmuyungan/gimmukatan nu nga megitta kan ya kukukuan ya appen napia ira. On, gafu ta kuan da kan pakalallak ya kasinnan da, tase mammuan ya totolay nga mayuno ra. Kurug ya kayan ku kan ikayu, inalawat dan ya premio ra. 17Ngam nu mayuno ka, dennuan mu ya ulum, en mamammat ka, 18tase mari mammuan ya totolay nga mayuno ka, nu azzi y Dios Ama nga mari masingan laman ya makakammu kan ya kuan mu kan sekreto, en iggina ya mamremio kan ikaw." 19"Mari nu mangunonud kan kukua nu ira kan ya utun lusak nga para kan ikayu kanniaw, gafu ta ira yan, darallan angit/angngat, matatay, en matallung tase makokot. 20Mangunonud kayu lahud kan kukua nu ira kan langit nga para kan ikayu kannay, gafu ta kannay, mari darallan angit, mari na matatay, en mari na matallung tase makokot. 21On, gafu ta, maski nu kanna be tiaw ya dian ya kononuran ya kukua nu ira, yan ya dian pay ya agganonot nu." 22"Ya mata, kuenta zilag kan ya baggi. Nu napia ya matam, arig manawahan ya interu baggim. 23Ngam nu mari napia ya matam, arig kokopan/kallap pay ya interu baggim. Gaggafen, ya nawag nga hinnian kan ya kononaggan mu, nu kokopan, avva/hanna ma ya mas kakokopan na!" 24"Awan nga tolay nga makapasserbi kan dua nga paki-afuan. On, gafu ta ikalussaw na ya isa, en ayatan na ya isa, onu iddukan na ya isa, en imenos na ya isa. Kunna tian pay, mari nu awayya nga paggindanan nga ayatan y Afu Dios en ya kukua ira." 25"Gaggafen, kayan ku kan ikayu, mari nu kavurungan ya attolay nu, nu hanna ya kanan nu onu ya inuman nu onu ya isinnun nu kan ya gibbaggian nu. Mari kazze/pano nga mas nangina ya angat annek/ngam kan kanan, en mas nangina ya baggi annek kan sinnun? 26Panonotan nu ya mammanuk ira kan utun. Mari ra mammula onu mangapit, onu mangi-abayaw/mangikamalig, ngam y Ama nu kan langit, tolayan na ira. Mari kazze nga mas nangina kayu annek kan ya mammanuk ira? 27Awayya nu kazze amungan ya kanaddu ya attolay nu megafu kan ya avvuruvurung nu? 28"Ka-am ta mavurung kayu kan me-annung kan ya sinnun nu? Panonotan nu ya addakal ya masamaseta kan tanap. Mari ra mattrabahu onu maddahet kan sinnun da. 29Ngam kayan ku kan ikayu, maski y Solomon nga riku nga patul ya nasion tera kattun, kattu nassinnun iggina kan kakastan, mari negitta ya kasta ya sinnun na kan ya lappaw ya isa nga maseta kan tanap nga kuenta sinnun na. 30Nu kunna tian ya anninnun y Afu Dios kan ya maseta ira nga hinnian kan tanap kan sangaw nga algaw, en so nu mataruk medumbag/medungu kan afi, mari kazze nga mas kan ikayu, ikayu nga nakafi ya angngurug nu? 31"Gaggafen, mari nu kavurungan nu be tiaw ya pangalakan nu kan ya kanan nu, ya inuman nu en ya sinnun nu, 32tase mari nu megitta kan ya mari Judio ira nga panapanonotan da ira yan, gafu ta ammu mamba y Ama nu kan langit ya mawag nu. 33Ponnan nu nga tuntulan ya appatul y Afu Dios en ya kinatunung na kan ngammin nga ganagannud, en iddan na kan ikayu ngammin ya mawag nu. 34"Gaggafen, mari nu kavurungan ya mawag nu so nu mataruk, gafu ta, ya mawag nu so nu mataruk, awayya nu nga panonotan kan yan nga algaw. Ya appanonot nu kan ya ziyat nu kan kagalgaw, makalannat yan ngin kan yan nga algaw."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\