Mateo 7

1"Mari nu mamanunut tase mari nu mapanunutan pay, 2gafu ta, ya ammanunut nu kan ya ikattolay nu, kunna tian pay ya kapanunut nu. On, gafu ta, ya vulunan nu kannia ammanunut nu kan ya ikattolay nu, yan pe laman ya mavulun pay kannia kapanunut nu. 3"Ka-am ta masingan mu ya bilibissang/bilibissut nga liwat ya wahim nga megitta kan karfu nga navulawan na, ngam ikaw, marim masingan ya dakal nga liwat mu nga megitta kan troso nga navulawan mu? 4Annianna/Kunnasi/Manna ya akkahim kan ya wahim nga azzan mu ya karfu kan ya mata na nu hinnian/asan troso kan ya matam pe laman? 5Appen napia/Aginpipia ka! Azzan mu bitan ya dakal nga liwat mu nga megitta kan troso kan ya matam, tase masingan mu kan nanawag ya angngazzam kan ya bissang nga liwat ya wahim nga megitta kan karfu kan ya mata na. 6"Mari nu iddan ya nasantuan nga ganagannud kan atu ira, gafu ta, nu kuan nu yan, balittaggan da kayu nga kassiban, en mari nu iddan ya perlas nu ira kan ya bavi ira, gafu ta, nu kuan nu yan, ibatabatay ra laman, en gunsaban da kayu." 7"Makakikkiddaw kayu kan y Afu Dios, en meddannan kayu. Makatafataful kayu, en makataful kayu. Makatottottok kayu kan ya puerta y Afu Dios, en mavukatan para kan ikayu. 8On, gafu ta, ngammin ya makakikkiddaw, meddannan; ya makatafataful, makataful; en ya makatottottok, mavukatan para kan iggina. 9Innia kan ikayu nga ama ya mangiddan kan batu kan ya anak na nu makkiddaw iggina kan pan? 10Onu makkiddaw iggina kan manangat/isira, ziriyan kazze/pano ya iddan na? 11Ikayu nga narakat/napot, nu ammu nu ya mangiddan kan napia nga regeregalu kan ya gi-anakan nu; yammanno kan y Ama nu nga hinnian kan langit nga mangiddan kan napia nga ganagannud kan ya makakikkiddaw ira kan iggina. 12Gaggafen, kuan nu kan ya ikattolay nu ya ikayat nu nga kuan da kan ikayu, gafu ta yan ya ipakua ya dorob y Moises en ya netuttuldu ya profeta ira kattun." 13"Tumallung kayu kan ya atazzit/assilat nga trangka, gafu ta nakaba ya trangka en alawa ya dalan nga umang kan infiernu, en napakaru ya totolay nga manaladalan kannay. 14Ngam atazzit ya trangka en naziyat ya dalan nga umang kan langit, en pilippipia laman ya totolay nga makataful." 15"Mappalan/Memuhud kayu kan ya falso nga profeta ira. Appen napia ra nga megitta kan karneru ira nga umang kan ikayu, ngam kan ya kononaggan da, megitta ra kan dakal nga atu nga tanam/tanang nga naporoporay. 16Mammuan nu ira megafu kan ya kukukuan da. Mavvunga kazze ya karamansilit kan ubas? Onu mavvunga kazze ya baralawig kan kandoli? 17Kada kayu nga napia, napia pe laman ya vunga na, en kada kayu nga narakat, narakat pe laman ya vunga na. 18Ya napia nga kayu, mari na makapavvunga kan narakat, en ya narakat nga kayu, mari na makapavvunga kan napia. 19Kada kayu gafen nga mari mavvunga kan napia, matukag en melappak kan afi. 20Kunna tian gafen ya pakakammuan nu kan ya falso ira nga profeta megafu kan ya kukukuan da." 21"Mari ngammin ya makkahi kan yakan, 'Afu, Afu,' makatallung kan ya pappatulan kan langit, nu azzi ya innia laman nga maka-angngua kan ya uray y Amak nga hinnian kan langit. 22Nattaruk kan ya algaw nga kapanunut ngammin ya totolay, aru ya makkahi kan yakan, 'Afu, Afu, mari mi kazze nga kinahi ya ergo nga nepakahi y Afu Dios megafu kan ya paka-awayyam? En megafu kan ya pakapangnguam, mari mi kazze nga namappaw kan narakat nga espiritu ira? En mari kazze nga aru ya mekapakkapalat nga kinikkingngua mi megafu kan ya pakapangnguam?' 23Ngam kayan ku nattaruk kan ira, 'Mari ta kayu inamammu. Panawan dak, ikayu nga naka-angngua kan narakat.' " 24"Gaggafen, ya innia laman nga maggina kan ira yaw nga ergok en paraparulotan na, megitta iggina kan masirib nga tolay nga nabbalay kan ya utun ya isa nga dakal nga batu. 25Sangaw, noran kan nasikan, ziminakal ya danum, nabbayabbag, en sinarappal da yan nga balay, ngam mari na natomba gafu ta nefundasion kan ya dakal nga batu. 26Ngam ya innia laman nga maggina pay kan ira yaw nga ergok, ngam mari na parulotan, megitta iggina kan tolay nga ababbaw ya appanonot na nga nabbalay kan ya kaginattan. 27Sangaw, noran kan nasikan, ziminakal ya danum, nabbayabbag, en sinarappal da yan nga balay. Sangaw, natomba gafu ta kaginattan ya napatadaggan na, en nelot/nafulotan ya nekatomba na!" 28Kabalin ya nepakkahi y Jesus kan ira yan kan ya totolay, nakkapalat da kan ya nepattuldu na, 29gafu ta nattuldu iggina nga hinnian paka-awayya na nga mari negitta kan ya attuldu ya mestru ira kan ya dorob.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\