Mateo 9

1Uli nattakay ra Jesus kan barangay, en naddakit da nga nanoli kan ya tangapingit ya dakal nga danum ya Galilea, en nakakaddet da kan ya babalay na pe laman. 2Hinnian/Asan totolay kannay nga nangiyangay kan paralitiko kan iggina nga zinoyan da. Kattu nasingan y Jesus ya sikan ya angngurug da, kunna nga nakkahi kan ya paralitiko, "Anak, pasikannan mu ya nonot mu; napakoma ya liwaliwat mun." 3Hinnian dudduma/karruan nga mestru ira kan ya dorob nga nakagina kan ya kinahi na, en kunda kan ya ginnonotan da, "Yan nga kinahi na, mekontra kan y Afu Dios." 4Ngam ammu y Jesus ya hinnian kan ya ginnonotan da, en kunna nga namovut kan ira, "Ka-am ta nappanonot kayu kan narakat/napot? 5Hanna ya mas nalohon nga makahi, 'Napakoma ya liwaliwat mun,' onu 'Gumangun ka en manalan kan'? 6Ngam hinnian kuan ku tase mammuan nu nga yakan nga Anak Tolay, hinnian paka-awayyak nga mamakoma kan liwaliwat kan ya utun lusak." Sangaw, kunna nga nakkahi kan ya paralitiko, "Gumangun ka, akkatan mu ya aggiddan mun, en lumabbet kan." 7Sangaw, guminangun iggina, en luminabbet ngin. 8Kattu nasingan ya totolay yan, nalagat da, en zinayarayaw ra y Afu Dios nga nangiddan kan kunna tian nga paka-awayya kan tolay. 9Sangaw, napanaw ra Jesus kannay. Kannia ira nga manaladalan, hinnian tolay nga nasingan na nga mangngahan kan Mateo nga minakkolekta kan bienes/vuwit nga aggatuttud kan ya ofisina na. Kunna nga nakkahi kan iggina, "Mevulun ka kan yakan." Sangaw, luminakkat y Mateo, en nevulun igginan kan y Jesus. 10Kannia akkipangan da Jesus kan ya balay ra Mateo, aru ya minakkolekta kan bienes en minalliwat ira nga minang nakipangan pay kan ira Jesus en ya disipulo na ira. 11Ya Fariseo ira, kattu nasingan da yan, kunda nga namovut kan ya disipulo na ira, "Ka-am ta maki-atubang nga makipangan ya Mestru nu kan ya minakkolekta ira kan bienes en kan ya minalliwat ira?" 12Nagina y Jesus yan, en kunna nga siminabbag kan ira, "Ya totolay nga napia ya gawagawayan da, mari ra mawag ya minangnguru nu azzi laman ya makkatakit nga totolay. 13Patalattappan nu ya kebalinan na yaw nga kayan na kan ya Sagrado nga Turak, 'Ya angngikallak nu kan ya ikattolay nu ya ikayat ku, mari na kan aya-ayam nga iyofresi/idedika nu.' Ya inangayan ku kan yaw nga mundo, mari na kan makkul kan ya natunung ira nga totolay nu azzi ya minalliwat ira." 14Minang ya disipulo ira y Juan nga Minabbawtiso kan y Jesus, en kunda nga namovut, "Ka-am ta ikami en ya Fariseo ira, mayuno, ngam ya disipulom ira, mari ra mayuno?" 15Y Jesus, kunna nga siminabbag nga namovut kan ira, "Awayya na kazze/pano nga marandam ya kakavulun ya nobio kan ya boda nu hinnian iggina peba kan ira? Awan. Ngam lumabbet nattaruk ya algaw nga kepanaw ya nobio kan ira, en yan ngin ya aggayuno ra. 16"Awan nga tolay nga iyappit na ya bahu nga girit tela kan ya dana nga sinnun, gafu ta, nu kuan na yan, makkarangkan ya bahu nga appit, en mas pissangan na ya dana nga sinnun. 17Awan pay nga tolay nga mangikkua/mangippay kan bahu nga daggat ubas kan ya dana nga gaddang nga alluwanan ira, gafu ta, nu kuan na yan, mabattak ya gaddang, mevurud ya daggat, en madaral ya alluwanan. Ngam mekkua pe laman ya bahu nga daggat kan ya bahu nga gaddang tase mari madaral ya gaddang en ya daggat." 18Kannia y Jesus nga maddaggun nga makkahi kan ira yan kan ira, hinnian ofisial ya Judio ira nga minang nappalentud kan ya atubang na, en kunna nga nakimemallak kan iggina, "Matay ngin ya malammaginganay nga anak ku. Kazzen ta angka bitan nga ipotun ya imam kan iggina tase matolay." 19Sangaw, luminakkat da Jesus en ya disipulo na ira, en nevulun da kan ya ofisial. 20Hinnian pay babay nga, kan mafulu se dua nga rahun ngin, mazziyariyat iggina kannia assessessek/addahadaha na. Minang iggina kan ya likud y Jesus, en sinukkal na ya barebay ya sinnun na, 21gafu ta kunna kan ya nonot na, "Nu matukkal ku laman ya sinnun na, mammapia nak." 22Sangaw, nabbira y Jesus, en kattu nasingan na ya babay, kunna nga nakkahi, "Kofun, pasikannan mu ya nonot mu. Mammapia kan megafu kan ya angngurug mu." En insigida nammapia ya babay. 23Kattu nakakaddet da Jesus kan ya balay ya ofisial, nasingan na ya banda en ya aru nga totolay nga magulugulu. 24Kunna nga nakkahi kan ira, "Mallalawan kayu. Mari natay ya malammaginganay, nu azzi nakkaturug laman." Negalagalak da iggina lallaman ngin. 25Ngam kattu nallawan ya totolay, siminallung iggina kan ya kuarto ya malammaginganay. Sinammit na ya ima na, en insigida nga guminangun en nanadag. 26Nadumudumug yan kan ya interu nga lugar. 27Napanaw ra Jesus kannay, en kannia annaladalan da, hinnian dua nga vulaw nga tumunutunud kan ira, en kunda nga nangikukkullet kan iggina, "Gaka y David, kazzen ta ikallak mu ikami!" 28Kattu siminallung da Jesus kan ya balay, minaranni ya dua nga vulaw kan iggina, en kunna nga nakkahi kan ira, "Kurruan nu kazze nga awayya ta kayu nga pammapian?" Kunda nga siminabbag, "On Afu, on." 29Sangaw, sinukkal na ya gimmatan da, en kunna nga nakkahi, "Makua kan ikayu segun kan ya angngurug nu." 30Insigida nga nakasingan da. Sangaw, nemandu y Jesus kan ira, "Mari nu kayakayan yan kan innia laman." 31Ngam napanaw ra kan y Jesus, en mas nepadapadumug ya totolay lallaman ngin ya me-annung kan iggina kan yan nga interu nga lugar. 32Kattu napanaw ra Jesus kannay, hinnian umal nga ne-angay ra kan iggina. Mari na makakergo gafu ta inafunan narakat nga espiritu. 33Pinappaw y Jesus ya narakat nga espiritu kan iggina. Sangaw, nakakergo igginan. Nappabbaw ya totolay kan yan, en kunda nga nakkahi, "Sangaw peba laman ya pakasingan tera kan kunna tian kan ya nasion tera nga Israel." 34Ngam ya Fariseo ira, kunda nga nakkahi, "Y Satanas nga prinsipe ya narakat nga espiritu ira, iggina ya nangiddan kan y Jesus kan pakapangngua na nga makapappaw kan narakat nga espiritu ira kan totolay." 35Sangaw, minang da Jesus kan ngammin nga poblasion en barrio ira kan nay nga lugar. Nattuttuldu iggina kan ya sinagoga ira, en nepalapalappat na ya napia nga dumug nga me-annung kan ya appatul y Afu Dios, en pinammapia na ya totolay kan ngammin nga klase tulahan onu takit da. 36Kannia nepakasingan na kan ya napakaru nga totolay, nekakkallak na ira gafu ta mazziyariyat da en awan nga manguffun kan ira nga megitta ra kan karneru nga awan nga mappastor kan ira. 37Gaggafen, kunna nga nakkahi kan ya disipulo na ira, "Napakaru ya ma-apit, ngam pilippipia laman ya mangapit. 38Idasal nu gafen kan y Afu Dios nga makakkua kan ya ma-apit nga mabbon iggina kan mangapit ira."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\