Filipos 1

1Yakan y Pablo en y Timoteo nga minasserbi kan y Jesu Cristo, diot mi kan ikayu ngammin nga totolay y Afu Dios nga netadday kan y Jesu Cristo nga maddian kan ya siudad ya Filipos, en diot mi pay kan ya panakallan ira kan ya iglesia nu en ya minangnguffun ira kan ikayu. 2Pare zinan ta hinnian/asan kan ikayu ya allak en imamak nga maggafu kan y Afu Dios nga Ama tera en y Afu tera nga Jesu Cristo. 3Mappabalat nak kan y Afu Dios nga Dios ku kada kerandamman ta kayu. 4Kannia angngidasadasal ku kan ikayu ngammin, kanayun nga siggapayayat nak kannia addasal ku. 5Mappabalat nak kan y Afu Dios megafu kan ya nepangnguffun nu kan yakan kannia nepangngipalapalappat ku kan ya napia nga dumug, namegafu kan ya unna nga algaw nga nepangngurug nu addet kan sangaw. 6Pinegafanan y Afu Dios ya napia nga trabahu kan ikayu, en siguradu nak kan balabalinan na yan addet kan ya algaw nga annoli y Jesu Cristo. 7Kanakanayun nga agganonot ta kayu, en mepangngat yaw nga matenap ku kan me-annung kan ikayu ngammin. On, gafu ta metangesipat kayu kan yakan kan ya angngalawat tera kan ya allak y Afu Dios, kannia kasan ku kan sangaw nga presu en kannia kasan ku pay kan liwan nga mangitadag en mamakurug kan ya napia nga dumug. 8Ammu y Afu Dios nga kapalatan ta kayu ngammin kan ya ayat nga megitta kan ya ayat y Jesu Cristo. 9Idasadasal ku nga dumakadakal ya ayat nu kan ya pakakammu en pakantindi nu, 10tase mapili nu ya kapianan. En yan tase awan nattaruk nga mantia onu kapaliwatan nu kan ya algaw nga annoli y Jesu Cristo, 11en awan nga pakkurangan nu kan ya resulta ira ya kinatunung nga maggafu laman kan y Jesu Cristo, tase mekakua en madayarayaw y Afu Dios. 12Wawwahik ira, ikayat ku nga mammuan nu nga, megafu kan ya nesissimmu kan yakan, mas nepakapakammu ya napia nga dumug. 13Megafu kan yan, ngammin ya guardia ira kan ya palasio ya emperador en ngammin ya hinnian kanniaw, nammuan da nga nekarsel nak megafu kan ya assesserbik kan y Jesu Cristo. 14Megafu kan ya nekapresuk, aru kan ya wawwahi tera kan pangurug ya mas napasikan ya ammakatalak da kan y Afu, en mas nagutuk/naturid/nataggad da nga mangipalappat kan ya ergo na nga awan nga attalaw ra. 15Kurug nga hinnian dudduma/karruan nga mangipalapalappat kan y Cristo megafu kan appassil en akkikompetensia. Ngam hinnian dudduma pay nga mangipalapalappat kan y Cristo megafu kan ya napia nga gakkad da. 16Kukukuan da yan gafu ta ayatan dak en gafu ta ammu ra nga sinunnak nak y Afu Dios nga mangitadag kan ya napia nga dumug. 17Ngam ya unna ira, ipalapalappat da y Cristo gafu ta ikayat da ya mammoray, en mari napia ya gakkad da. Abbattan da nga, megafu kan ya kukukuan da, mas mapazapaziyat nak kanniaw nga presu. 18Hanna gafen ya makahik? Maski nu hanna ya gakkad da, nu napia onu narakat/napot, mayayat nak lahud gafu ta mepalapalappat y Cristo. On, en hinnian payayat ku, 19gafu ta ammuk nga masueltan nak balalaman megafu kan ya angngidasadasal nu kan yan en megafu kan ya angnguffun ya Espiritu y Jesu Cristo. 20Yaw laman ya kurug nga ikakayat en innanaman ku, marik kuan kan zik parulotan ya annungan ku kan y Cristo, nu azzi kena kanayun, kurug nga nagutuk nak, nepatalluaring kan sangaw, tase madayarayaw y Jesu Cristo megafu kan yakan nu matolay nak onu matay nak. 21On, gafu ta, nu kan yakan pe laman, nu matolay nak, yan ya assesserbik kan y Cristo, ngam mas pammakapianan ku peba nu matay nak. 22Ngam nu matolay nak peba, mas aru ya napia nga makuak, en marik ammu gafen ya pillian ku. 23Dua gafen ya atubangan ku. Ikakayat ku ya matay ngin tase annak makipaddian kan y Cristo. Yaw ya kapianan. 24Ngam ya annayun ku nga matolay, yan ya kuru katafulan nu. 25Awan nga dudak kan yan. Ammuk gafen nga manayun peba ya attolek, en makipaddian nak kan ikayu ngammin tase mas massikan peba ya angngurug nu, en mamungan ya payayat nu kan ya angngurug nu. 26En ya resulta na, mas nelot/nafulotan ya angngidayaw nu kan y Jesu Cristo megafu kan ya annolik kan ikayu manin kannian nattaruk. 27Yaw ya mawag kan kuan nu, mattolay kayu kan mepangngat kan ya napia nga dumug y Cristo tase, nu makatoli nak nga maningan kan ikayu kannian onu maginak ya me-annung kan ikayu, mammuan ku nga napasingkal/kakkurug kayu nga mattangesa kan ya gakkad nu, en pakesan nu gafen ya ginnonotan nu nga mangitadag kan ya napia nga dumug nga kinurug nu. 28Mari nu italaw ya mangontra ira kan ikayu kan hanna laman, en ya zi nu attalaw kan ira ya sennial kan ira kan ya kakastigo ra en kan ya kapalliad nu, en y Afu Dios ya mangngua kan ira yan. 29Kuenta bendision kan ikayu megafu kan y Cristo nga mari laman kan mangurug kayu kan iggina, nu azzi mapazapaziyat kayu pay para kan iggina. 30Ya ziyariyat ku kannia angngitadag ku kan ya napia nga dumug nga nasingan nu kattu kasan ku kan ikayu, en nagina nu kan paddaggunan ku nga pasan kan sangaw, kunna tian pay ya pasan nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\