Filipos 3

1Wawwahik ira, yaw ya ultimu nga kayan ku. Mayayat kayu zinan megafu kan ya neketadday nu kan y Afu. Ya angngiturak ku kan ikayu kan ya kinahik kattun, mari problema kan yakan, en mas peba kan pammakapianan nu. 2Mappalan/Memuhud kayu kan ya maka-angngua ira kan narakat/napot. Mappalan kayu kan ira gafu ta megitta ra kan atu. Mappalan kayu kan ira gafu ta kayan da nga mawag kan mabiaran ya gibbaggian ya lallaki ira. 3Ittera laman nga mammakatalak kan y Jesu Cristo ya kuenta kurug nga nakugit, bakkan kan ira. Maddayarayaw tera kan y Afu Dios megafu kan ya angnguffun ya Espiritu Santo, en y Jesu Cristo laman ya dayawan tera, en mari tera mammakatalak kan ya narelihiosowan nga makua kan ya gibbaggian tera. 4Neturak ku yan gafu ta maski yakan mismu, awayyak zinan nga mammakatalak kan ira yan nga makua. Nu hinnian/asan mangabbat kan awayya na nga pammakatalakkan ira yan, mas peba zinan kan yakan. 5Ira yaw ya pamakurug kan yan. Isa nak nga Israelita kan ya gakagaka y Benjamin. Hebreo nak nga ne-anak kan Hebreo ira. Nakugit nak kan ya mekawalu nga algaw kabalin ya neke-anak ku. Nu me-annung kan ya nepammaraparulot ku kan ya dorob ya Judio ira, isa nak nga Fariseo nga istrikto ya ammuluvulun da kan ya dorob. 6Nu me-annung kan lappat, pinazapaziyat ku ya totolay nga mangurug kan y Jesu Cristo. En nu me-annung kan ya kinatunung segun kan ya dorob, awan nga kapaliwatan ku. 7Ngam ya hanna laman nga nekuentak nga pammakapianan ku kattun, nebilang ku ngammin ira yan kan awan da nga serbi megafu laman kan y Cristo. 8Mari kan ira yan laman, nu azzi ngammin nga ganagannud, ibilang ku kan awan da nga serbi nu meparig kan ya mas nakakkasta nga pakakammuk kan y Jesu Cristo nga Afuk. Megafu laman kan iggina, linikuran ku ngammin ira yan, en nebilang ku ngammin ira yan kan gamak laman tase mapabbalin ku kan kuak y Cristo, 9en tase metadday nak kan iggina. Nebilang nak kan natunung, mari megafu kan ya nepammarulot ku kan ya dorob, nu azzi megafu kan ya angngurug ku kan y Cristo. Yaw nga kinatunung, maggafu kan y Afu Dios en mebase kan angngurug. 10Ya kuru ikayat ku laman, ya pakakammuk kan y Cristo en ya pakapangngua ya nepagginnolay na, en ya kesipat ku kan ya nekapazapaziyat na nga mabbalin kan megitta kan iggina kan ya nepappatay na, 11tase, nu awayya na, mesimmu nga mapaginnolay nak nattaruk. 12Marik kayan nga nappasan kun ira yan onu awan ngin nga pakkurangan ku, nu azzi mallallappat nak tase, nu awayya na, matagikukuak ya premio nga, ya attagikukuak kan yan, yan ya negafanan ya nepattagikukua y Jesu Cristo kan yakan. 13Wawwahik ira, ammuk nga marik peba nga natagikukua yan, ngam isissa laman ya kuan ku, porrian kun ya nappasa, en kanakanayun nga kuan ku ya panda mawayyak nga mattumpal kan ya mawag kan kanakanayun nga kuan ku kan ya mappanget. 14Isigisigek ya umabante kan ya pantay tase malawat ku ya premiok, yan ya attolay kan utun nga pangakkulan y Afu Dios megafu kan y Jesu Cristo. 15Ittera ngammin nga nataggatan ngin kan angngurug, kunna tian zinan ya appanapanonot tera. Ngam nu tanakkuan ya agganonot nu, ipakammu y Afu Dios ya fustu kan ikayu. 16Yaw laman ya mawag kan kuan tera, ya nakakaddetan tera kan ya pakakammu tera kan ya tuldu y Afu, yan ya vuluvulunan tera. 17Wawwahik ira, mattangesa kayu nga mamarig kan yakan, en takkilalan nu ya totolay nga mamuluvulun kan ya ehemplo nga nepasingan mi kan ikayu. 18Naming aru ngin nga kinahik yaw kan ikayu kattun, en makatangit nak nga mangikahi manin kan ikayu kan sangaw, nga aru ya mekontra ya attolotolay ra kan ya kurut y Jesu Cristo. 19Infiernu ya pattumpalan da, gafu ta yan ya dios da, ya hanna laman nga ikayat ya gibbaggian da pe laman. Palapalagopog da ya ipasiran da zinan, en agganonot da laman ya ganagannud nga nemundowan. 20Ngam ya kurug nga paddianan tera, hinnian kan langit, en kurug nga talattaronan tera ya annoli nattaruk y Afu Jesu Cristo nga mamalliad kan ittera nga maggafu kannay. 21Pangullian na nattaruk ira yaw nga nalaray nga gibbaggian tera kan megitta kan ya mekapakkapalat nga baggi na, en kuan na yan megafu kan ya pakapangngua na nga mappawayya kan iggina nga mappatul kan ngammin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\