Filipos 4

1Gaggafen, wawwahik ira nga ideddukan ku nga kuru ikayat ku nga bisitan. Ikayu ya mamayayat kan yakan en ya kedayawan ku, ikayu nga ideddukan ku, patuyaggan nu ya attadag nu kan y Afu. 2Ipakimallak ku kan ikayu, Euodia en Sintike, nga makkasippoli/makkatoli kayu nga dua megafu kan ya neketadday nu kan y Afu. 3En ikaw nga mekatalak nga katrabahuan ku, ipakimallak ku kan ikaw nga uffunan mu ira yan nga babbay gafu ta nakipattrabahu ra kan yakan kattu nalappat da nga nakipattrabahu kan yakan kannia nepangngipalappat mi kan ya napia nga dumug. En nakipattrabahu pay kan yakan y Clemente en ya dudduma/karruan peba nga katrabahuan ku nga hinnian/asan pay ya gingngahanan da kan ya neturakan ya gingngahanan ya matolay ira kan awan na nga panda. 4Kanakanayun nga mayayat kayu zinan kannia kasan nu kan y Afu! Ullian ku nga kayan, mayayat kayu zinan! 5Ipasingan nu kan ngammin nga totolay nga nasimpat kayu. Aranni y Afu ngin. 6Mari nu mavurung kan hanna laman, nu azzi kan ngammin nga situasion, ipakammu nu ya ikayat nu kan y Afu Dios kannia addasal nu kan iggina, en isipat nu ya appabalat nu. 7En iddan y Afu Dios kan ikayu ya imamak na nga mas peba annek/ngam kan ya mantindian nga mangisiggalak/mangitakit kan ya giffutuan en ginnonotan nu kannia neketadday nu kan y Jesu Cristo. 8Kan pangultimuan, wawwahik ira, patalattappan nu ira yaw: ya hanna laman nga kurug, mekakua, natunung, nasantuan, mekakayat, napia ya kevuyatan na, en mepangngat ya kedayaw na. 9Kukukuan nu ya hanna laman nga nagilammu, nalak, nagina en nasingan nu kan yakan, en nu kukukuan nu yan, makipaddian kan ikayu y Afu Dios nga mangiddan kan imamak. 10Kannia neketaddek kan y Afu, dakadakal ya inaggayayat ku gafu ta, nappasa kan aru nga algaw, nepasingan nu manin ya angngidduk nu kan yakan. Ammuk nga kurug nga iddukan dak, ngam awan nga tiansa nu nga mangipasingan. 11Kinahik yan kan ikayu mari na kan megafu ta hinnian mawag ku, gafu ta nagilammuk ya makkontento kan ya hanna laman nga situasion ku. 12Napasan kun ya makkurukurang en ya massosobra. Kan maski hanna nga situasion, nagilammuk ya makkontento kan battug onu kan bisin, kan sobra onu kan kurang. 13Awayyak nga makua ngammin megafu kan y Cristo nga mamasikan kan yakan. 14Ngam maski nu kunna tian, napia kayu megafu kan ya nepangnguffun nu kan yakan nga alale nakipazziyariyat kayu kan yakan. 15Ikayu nga maddian kan Filipos, ammu nu nga, kabalin ya unna nga nepangngipalappat ku kan ya napia nga dumug kan ikayu, en kattu napanaw nak kan Macedonia, awan nga tanakkuan nga iglesia nga nanguffun kan yakan nu azzi ikayu laman kannia nepappe-angay nu kan kuartu nga nalawat ku. 16On, gafu ta, maski kattu hinnian nak peba kan ya siudad ya Tesalonica, nappe-angay kayu kan yakan kan ya mawag ku kan mari kan missa laman. 17Bakkan kan yan ya ikayat ku, ya angngalawat ku kan regalu, nu azzi ya ikayat ku, mamungan ya pammakapianan nu. 18Yaw nga turak ku, kuenta resibuk kan ngammin nga neddan nu kan yakan nga maturuk peba annek/ngam kan ya mawag ku. Massosobra nak kun kannia nepangngalawat ku kan ya nepe-angay nu nga regeregalu nu nga ne-angay y Epafrodito kan yakan. Ira yan, kuenta nabangug nga ofresi nga ne-ofresi/nededika nu kan y Afu Dios nga malawat na en makapayayat kan iggina. 19Megafu kan y Jesu Cristo, y Afu Dios nga Dios ku, palawanan na ngammin ya mawag nu segun kan ya dakadakal nga kariku na kan langit. 20Y Afu Dios nga Ama tera, madayarayaw kan awan na nga panda. Amen. 21Diot ku kan ya kada isa kan ikayu nga totolay y Afu Dios nga netadday kan y Jesu Cristo. Ya wawwahi ira kan pangurug nga kakavulun ku kanniaw, ipedatang da ya diot da pay kan ikayu. 22Ngammin ya totolay y Afu Dios kanniaw, nepatalluaring ya hinnian ira kan ya palasio ya emperador, ipedatang da ya diot da pay kan ikayu. 23Pare zinan ta hinnian ya allak y Afu Jesu Cristo kan ikayu ngammin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\