Pakakammuan 10

1Kabalin na yan, hinnian/asan isa nga makapangngua nga anghel nga nasingan ku nga maggafu kan langit nga maddaggun nga mappagukab. Nololattan iggina kan kunam, en hinnian vullungun/vunglun kan ya ulu na. Nangnawag ya muyung/mukat na nga megitta kan ya nawag ya sinag, en ya taka na, megitta kan dua nga arihi nga umafa-afi. 2Aggatammit iggina kan bissang/bissut nga pabbibbiran nga aggavulad. Nebatay na ya ziwanan nga taka na kan ya bebay, en nebatay na ya zimigi nga taka na kan ya lusak, 3en nakkullet iggina kan kagitta ya angnganangngar leon. Kannia nepakkullet na, hinnian pitu nga addug nga siminabbag kan ngaral nga nantindian ku. 4Kannia nepagguni ya pitu nga addug, pappangetan ku nga iturak ya kinahi ra, ngam hinnian naginak nga ngaral nga naggafu kan langit nga kunna nga nakkahi, "Marim iturak ya kinahi ya pitu nga addug. Marim ipakammu ira yan." 5Yan nga anghel nga nasingan ku nga aggatadag kan ya bebay en kan ya lusak, netayad na ya ziwanan nga ima na kan langit, 6en nahhuramento iggina kan y Afu Dios nga siggamatolay kan awan na nga panda, iggina ya Dios balalaman nga namaratu kan ya langit, kan ya lusak, en kan ya bebay en kan ngammin nga hinnian kan ira. Nehuramento ya anghel nga awan nga talantan ngin, 7nu azzi mappanget nga mattrumpeta ya mekapitu nga anghel, en kan ya metunud ira nga algaw, balinan y Afu Dios ya sekreto nga plano na, en kuan na yan kan kagitta ya nepakammu na kattun kan ya profeta na ira nga minasserbi kan iggina. 8Sangaw, ya ngaral nga naginak nga naggafu kan langit, kunna nga nakkahi manin kan yakan, "Angka alakan ya aggavulad nga pabbibbiran nga hinnian kan ya ima ya anghel nga aggatadag kan ya bebay en kan ya lusak." 9Minang nak gafen kan ya anghel, en kiniddok kan iggina ya bissang nga pabbibbiran, en kunna nga nakkahi kan yakan, "Alakan mu en kanan mu. Namit kan ya simuk mu nga megitta kan issi kalaba/ayukan, ngam so nu sillunan/tallannan mu, gumannit ya sinem." 10Sangaw, inalak ku ya bissang nga pabbibbiran nga hinnian kan ya ima ya anghel, en kinnan ku. Kurug nga namit kan ya simuk ku nga megitta kan issi kalaba, ngam kattu sinillun ku, guminannit ya sinek. 11Sangaw, kunna peba kan yakan, "Hinnian manin mawag kan ipakammum nga me-annung kan ya mappanget nga mesissimmu kan aru nga ginafuan, nasion, perergo ira en patul ira."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\