Pakakammuan 13

1Sangaw, hinnian/asan ayam nga nasingan ku nga maddaggun nga lumafang kan ya bebay. Pitu ya ulu na en mafulu ya tagud na, en nakkorona ya kada tagud na. Kan ya kada ulu na, hinnian neturak nga ngahan nga maka-insulto kan y Afu Dios. 2Megitta kan leopardo ya kasinnan na. Megitta ya taka na ira kan taka oso. Megitta ya simuk na kan simuk leon Neddan ya dragon ya pakapangngua na, ya trono na en ya dakal nga paka-awayya na kan ya ayam. 3Ya isa kan ya ulu ira ya ayam, nabiaran nga nepatay zinan kan iggina, ngam nammapia ya biad na. Ya totolay kan ya utun lusak, nakkapalat da ngammin megafu kan yan, en siminuluk da kan iggina. 4Zinayarayaw ya totolay ya dragon gafu ta neddan na ya paka-awayya na kan ya ayam. Zinayarayaw ra pay ya ayam nga kunda, "Innia ya megitta kan ya ayam? Innia ya maka-awayya nga makiggerra kan iggina?" 5Nepamavulun kan ya ayam nga mappalagopog en manginsulto kan y Afu Dios, en nepamavulun nga iyusa na ya paka-awayya na kan appattafulu se dua kan vulan. 6Ya kiningngua na, ininsulto na y Afu Dios, ya ngahan en paddianan y Afu Dios, en ngammin ya maddian kan langit. 7Nepamavulun peba nga gerran en affutan na ya totolay y Afu Dios. En nepamavulun pay nga hinnian paka-awayya na nga mammoray kan ngammin nga totolay kan kada tribu, ginafuan, perergo en nasion. 8Ngammin ya totolay nga maddian kan ya utun lusak, dayarayawan da iggina fera laman ya totolay nga dana neturak ya gingngahanan da kallie ya nekaparatu ya mundo kan ya libru ya attolay nga kua ya Kordero nga napatay. 9Ikayu nga mayat nga makantindi, ginan nu yaw. 10Ya innia laman nga nelinnay nga makawtibo, agga makawtibo. En ya innia laman nga nelinnay nga mapatay kan ispada, agga yan ya kapatayan na. Gaggafen, ya totolay y Afu Dios, mawag kan matattam da kan ya kapazapaziyat da en massige ra nga mangurug. 11Sangaw, hinnian mekaddua nga ayam nga nasingan ku nga maddaggun nga lumattuad nga maggafu kan ya lusak. Dua ya tagud na nga megitta kan tagud karneru, ngam megitta ya ngaral na kan ngaral dragon. 12Ne-usa na ya interu paka-awayya ya unna nga ayam kan ya atubang na yan nga ayam, en finersa na ngammin ya totolay kan ya utun lusak nga dayarayawan da ya unna nga ayam nga nabiaran ya isa nga ulu na nga gunese nepatay na kattun ngam nammapia balalaman. 13Naka-angngua ya mekaddua nga ayam kan mekapakkapalat nga milagro ira. Yaw ya isa nga milagro nga kiningngua na kan ya paratubangan ya totolay, namazittag iggina kan afi kan ya utun lusak nga naggafu kan langit. 14Megafu kan ya milagro ira nga nepamavulun nga kinikkingngua na kan ya atubang ya unna nga ayam, nelohot na ya totolay nga maddian kan ya utun lusak kannia nepakkahi na kan ira nga mamanday ra kan rebultu nga megitta kan yan nga ayam nga nabiaran kan ispada ngam natolay balalaman. 15Neddannan ya mekaddua nga ayam kan pakapangngua na nga pangangattan na ya rebultu nga megitta kan ya unna nga ayam, tase makapergo iggina en patayan na ngammin ya mammari nga maddayarayaw kan ya rebultu nga megitta kan ya ayam. 16Finersa ya mekaddua nga ayam nga mamarkan ya ziwanan nga gi-iman onu ya giffrenteyan ngammin ya totolay, alinak onu atanang ya kekuentan da, riku onu pobre, kohung onu mari kohung. 17Kiningngua na yan tase awan kan ira nga makagatang onu makalaku nu awan kan iggina ya marka ya unna nga ayam, yan ya ngahan na onu ya nomiro ya ngahan na. 18Mawag kan masirib kayu, en ya innia laman nga ma-utak, awayya na nga karkulan ya nomiro ya ayam gafu ta yan ya nomiro ya isa nga tolay. Ya nomiro na, annammatut se annammafulu se annam. (666)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\