Pakakammuan 14

1Sangaw, zinulangngan ku, en nasingan ku ya Kordero nga aggatadag kan ya Bakulud ya Sion, en hinnian/asan kan iggina ya matut se appattafulu se appat nga rivu (144,000) nga totolay nga nemarka ya ngahan na en ya ngahan y Ama na kan ya giffrenteyan da. 2Hinnian ngaral nga naginak nga naggafu kan langit nga nagallagallu nga megitta kan ya guni ya napakaru nga danum. en megitta kan ya nasikan nga addug, en nakakkasta ya kagina na nga megitta kan ya guni ya aru nga matuka nga arpa. 3Ya matut se appattafulu se appat nga rivu, aggatadag da kan ya atubang ya trono en kan ya atubang ya appat nga siggamatolay en ya lalakay ira. Makkakkansion da kan bahu nga kansion, en awan vulvua/pulus makagilammu kan yan nga kansion fera laman ya matut se appattafulu se appat nga rivu nga totolay nga natavvut kan ya utun lusak. 4Ira yaw ya lallaki nga awan da nga naliwatan nga me-annung kan babay, gafu ta mari ra vulvua/pulus kinakkapan ya nanukkal kan babay. Ira ya me-evulun kan ya Kordero kan maski kanna be tiaw nga angayan na. Kan ngammin nga totolay, ira ya natavvut nga nelinnay tase mabbalin kan unna nga me-ofresi/mededika kan y Afu Dios en kan ya Kordero. 5Mari ra vulvua nalladdud/nabbusid, en awan nga kapaliwatan da. 6Sangaw, hinnian manin anghel nga nasingan ku nga makakayakayab kan ya utun. Hinnian kan iggina ya mannanayun nga napia nga dumug, en nepalapalappat na kan ya totolay nga maddian kan ya utun lusak, ikayat na nga kayan, ya totolay kan kada nasion, tribu, perergo en ginafuan. 7Kunna nga nangikullet kan ira, "Mattalaw kayu kan y Afu Dios, en ikakua nu iggina, gafu ta luminabbet ngin ya orat nga ammanunut na kan ya totolay. Dayarayawan nu iggina nga namaratu kan ya langit, kan ya lusak, kan ya bebay, en kan ya annit/annip ira." 8Hinnian mekaddua nga anghel nga siminunud kan ya unna nga kunna nga nakkahi, "Nadaral ngin, nadaral ngin ya dakadakal nga siudad ya Babilonia! Ya totolay kan nay nga siudad, binensi ra ya totolay kan ngammin nga nasion nga mevulun da kan ira nga maka-angngua kan narakat/napot." 9Hinnian malappay/mabbit mekatallu nga anghel nga siminunud kan ira nga dua nga kunna nga nakkahi, "Ya innia laman nga maddayarayaw kan ya ayam en kan ya rebultu nga megitta kan iggina en namarkan ya frente na onu ya ima na, 10makastigo iggina nattaruk pay kan awan nga allak nga arig inuman na ya binarayang nga gazzit y Afu Dios nga awan na nga kihu nga iyaluhu na kan ya tasita nga penuman da. Mazziyariyat da ngammin nattaruk kan afi en asuffri kan ya paratubangan ya nasantuan nga anghel ira en ya Kordero. 11Ira yan nga maddayarayaw kan ya ayam en ya rebultu nga megitta kan iggina, en ya innia laman nga kemarkan ya ngahan na, umutu-utun nattaruk kan awan na nga panda ya atuk ya afi nga kakastigowan da, en awan nga immang ya kakastigo ra kan algaw onu kan gabi." 12Mawag gafen kan hinnian aggatattam tera nga totolay y Afu Dios, ittera nga mamaraparulot kan ya mandu na ira en massige nga mangurug kan y Jesus. 13Hinnian peba naginak nga ngaral nga naggafu kan langit nga kunna nga nakkahi, "Iturak mu yaw. Mamegafu kan sangaw, mapalad ya matay ira nga metadday kan y Afu Jesus kannia appatay ra." "On," kunna pay ya Espiritu Santo, "tase mamangat dan kan ya trabahu ra, gafu ta mapremiowan da kan langit megafu kan ira nay nga napia nga kinikkingngua ra nga kuenta mevulun kan ira." 14Sangaw, zinulangngan ku manin, hinnian nasingan ku nga furaw nga kunam, en hinnian megitta kan anak tolay nga aggatuttud kan ya kunam. Nakkorona iggina kan vulawan, en aggatammit iggina kan nataram nga gapas. 15Hinnian isa peba nga anghel nga nallawan kan ya templo nga kunna nga nakkahi kan ya aggatuttud kan ya kunam, "Usan mu ya gapas mun, gafu ta nataggatan ngin ya ma-apit kan ya utun lusak, en tiempo angngapit ngin." 16Gaggafen, ya aggatuttud kan ya kunam, nesiwad na ya gapas na kan ya utun lusak, en na-apit ya hinnian kan ya utun lusak. 17Sangaw, hinnian manin isa nga anghel nga nallawan kan ya templo kan langit nga aggatammit pay kan nataram nga gapas. 18Hinnian peba isa nga anghel nga naggafu kan ya angngiyofresian nga hinnian paka-awayya na kan ya afi kannay. Kunna nga nangikullet kan ya anghel nga aggatammit kan ya nataram nga gapas, "Usan mu ya nataram nga gapas mun, en apitan mun ya ubas ira kan ya utun lusak gafu ta na-allutu ran." 19Gaggafen, nesiwad na ya gapas na kan ya utun lusak, en na-apit ya vunga ya ubas, en nepattu na ira yan kan ya unag ya dakal nga addampitan kan ubas nga yaw ya ke-angngarrian ya nelot/nafulotan nga gazzit y Afu Dios. 20Nadampadampit ya ubas ira kan ya liwan ya siudad, en daha ya nahit nga naggafu kan ya addampitan. Ziminakal ya daha nga nahit addet zi tangametro se gaddua ya kadalam na, en talluwatut se duafulu nga kilometro ya nahitan na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\