Pakakammuan 16

1Sangaw, hinnian/asan peba naginak nga nasikan nga ngaral nga naggafu kan ya templo nga kunna nga nakkahi kan ya pitu nga anghel, "Angkayu ivurud kan ya utun lusak ya gazzit y Afu Dios nga hinnian kan ya pitu nga malukung." 2Sangaw, ya unna nga anghel, minang na nevurud ya hinnian kan ya malukung na kan ya utun lusak, en luminattuad ya makatantalaw en matakatakit nga vutuvutali kan ya totolay nga namarkan kan ya marka ya ayam en naddayarayaw kan ya rebultu nga megitta kan iggina. 3Sangaw, ya mekaddua nga anghel, nevurud na ya hinnian kan ya malukung na kan ya bebay, en nabbalin kan daha nga megitta kan daha natay, en ngammin ya maddian kannay, nakkakatay. 4Sangaw, ya mekatallu nga anghel, nevurud na ya hinnian kan ya malukung na kan ya kayan/wangag ira en kan ya annit/annip ira, en nabbalin da kan daha. 5Naginak ya kinahi ya anghel nga hinnian paka-awayya na kan ya danum ira, "O Afu Dios nga nasantuan nga hinnian kattun en kan sangaw, Natunung ka kan ira yaw nga ammanunut mu kan ira yan nga totolay, 6gafu ta pinatay ra ya totolem en ya profetam ira, en nepaturut da ya daha ra kannia nepammatay ra kan ira. Iniddannan mu ira gafen kan daha nga inuman da. Yan ya mepangngat kan ira." 7Sangaw, hinnian naginak nga ngaral nga naggafu kan ya angngiyofresian/angngidedikan nga kunna nga nakkahi, "On, Afu Dios nga Makapangngua, kurug en natunung ya ammanunut mu ira!" 8Sangaw, ya mekappat nga anghel, nevurud na ya hinnian kan ya malukung na kan ya sinag, en nepamavulun ya nelot/nafulotan nga annandang na nga alale manidug kan ya totolay. 9Nadaddandang ya totolay kan ya nelot nga patu, en nergo ra kan narakat/napot kontra kan ya ngahan y Afu Dios nga hinnian paka-awayya na kan ira yan nga pamazapaziyat, ngam mari ra nabbabawi en mari ra zinayarayaw iggina. 10Sangaw, ya mekalima nga anghel, nevurud na ya hinnian kan ya malukung na kan ya trono ya ayam, en nakkokopan/nakkallap ya pappatulan na. Ya totolay, nangngaratongot da gafu ta nabannitan da, 11en nergo ra kan narakat kontra kan y Afu Dios kan langit megafu kan ya bannit en ya gurid da ira, ngam mari ra nabbabawi kan ya narakat nga kinikkingngua ra. 12Sangaw, ya mekannam nga anghel, nevurud na ya hinnian kan ya malukung na kan ya dakal nga Kayan/Wangag Eufrates, en nemaha. Kiningngua na yan tase hinnian naparan nga dalanan ya patul ira en ya suddalu ra ira nga maggafu kan ya silawan. 13Hinnian tallu nga narakat nga espiritu nga nasingan ku nga megitta kan tukak/gekgek nga nallawan kan ya gissimukan ya dragon, ya ayam en ya falso nga profeta. 14Ira yan nga espiritu, narakat nga espiritu nga naka-angngua kan milagro ira, en minang da kan ngammin nga patul ira kan ya interu utun lusak tase pattaraddayan da ira en ya suddalu ra ira nga umang makiggerra nattaruk nu lumabbet ya dakal nga algaw nga sinunnak y Afu Dios nga Makapangngua. 15"Maggina kayu! Gavvat nga lumabbet nak kan kagitta allabbet ya akkokot. Mabendisionan ya innia laman nga aggalukag en immuhuran na ya sinnun na pe laman, tase mari na manalan nga lawan en mapasiranan kan ya paratubangan ya totolay." 16Sangaw, ira nay nga tallu nga espiritu, pinattaradday ra ya patul ira en ya suddalu ra ira kan ya lugar nga nangahanan kan Armagedon kan perergo Hebreo. 17Sangaw, ya mekapitu nga anghel, nevurud na ya hinnian kan ya malukung na kan ya angin, en hinnian nasikan nga ngaral nga naggafu kan ya trono kan ya unag ya templo nga kunna nga nakkahi, "Nabalin ngin!" 18Sangaw, nakatattallit, nasikisikan nga guni, naka-addug, en nakalunulunig kan nasikisikan. Awan nga lunig nga megitta ya sikan na kan yan namegafu kattu kasan ya totolay kan ya utun lusak addet kan sangaw. Yan ya kasikannan ngin nga lunig. 19Ya dakadakal nga siudad, napakkatallu. En nakkadaral ya siudad ira kan ya nasion ira. Kiningngua y Afu Dios yan gafu ta nerandamman na ya Babilonia nga dakadakal nga siudad, en yan ya nepangngastigo na kan yan nga siudad nga arig pinenum na kan ya hinnian kan ya tasita nga namayan kan ya binarayang nga katantalaw nga gazzit na. 20Luminammad ngammin ya fugu ira, en napawan ya bakulud ira. 21Hinnian daddakal nga alalahu nga naggafu kan langit nga nakkatanag/nakkakabok kan ya totolay, en mallimafulu kilo ya dammat ya kada isa. En nergo ra kan narakat kontra kan y Afu Dios megafu kan ya pamazapaziyat nga alalahu gafu ta makatantalaw nay nga pamazapaziyat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\