Pakakammuan 20

1Sangaw, hinnian/asan nasingan ku nga anghel nga maggafu kan langit nga maddaggun nga mappagukab kan ya utun lusak. Aggatammit na ya annusi ya avvut nga awan na nga pamandanan en ya isa nga dakal nga kawad. 2Ginafut na ya dragon, yan ya ziriyan kattun, iggina balalaman ya diablo onu y Satanas. Kinawaran na iggina, en aggakawad iggina kan marivu kan dahun, 3en nelappak na iggina kan ya avvut nga awan na nga pamandanan. Sinerran na en nesiguradu na yan kan awan nga makavukat tase mari na melohot ngin ya totolay kan ya nasion ira addet zi mabalin ya marivu kan dahun. Kabalin na yan, mawag kan masueltan iggina balalaman, ngam mari mabbayag. 4Sangaw, hinnian trono ira nga nasingan ku, en ya aggatuttud ira kan ira yan, neddannan kan paka-awayya nga mamanunut. Nasingan ku pay ya gikkaralluan ira nay nga napatay megafu kan ya nepangngipakapakammu ra kan ya angngurug da kan y Jesus en megafu kan ya ergo y Afu Dios. Ira ya mari naddayarayaw kan ya ayam onu kan ya rebultu nga megitta kan iggina, en mari namarkan ya giffrenteyan onu ya gi-iman da kan ya marka ya ayam. Nagginnolay ra en makipappatul da kan y Cristo kan marivu kan dahun. 5Yan ya unna nga kapaginnolay. Ya dudduma/karruan nga nakkakatay ira, mari ra mapaginnolay addet zi mangultimu ya marivu kan dahun. 6Ira nay nga nesipat kan ya unna nga kapaginnolay, mabendisionan en nasantuan. Awan nga paka-awayya ya mekaddua nga patay kan ira. Papari nattaruk y Afu Dios en y Cristo ira, en makipappatul da nattaruk kan y Cristo kan ira nay nga marivu kan dahun. 7Kabalin ya marivu kan dahun, masueltan y Satanas kan ya nekarselan na, 8en mallawan iggina nga umang na ilohot ya totolay kan ngammin nga nasion ira kan ya interu utun lusak addet kan ya appat nga duhu na, ira nay ya Gog en ya Magog. Pattaraddayan na nattaruk ira nga makiggerra. Megitta ya karu ra kan ya ginat kan ya dappit ya bebay. 9Mammartia ra nattaruk nga mangikaba kan ya utun lusak, en umang da lehutan ya paddianan ya totolay y Afu Dios en ya siudad ya Jerusalem nga ideddukan na. Ngam moran nattaruk kan afi, en makkakatay ra. 10En y Satanas nga nangiloholohot kan ira, mapatuvvu/mapatabbraw nattaruk kan ya lussung/lissung afi nga zumozzozzog nga asuffri. Yan ya dian ya ayam en ya falso nga profeta. Mapazapaziyat da kannay kan algaw en kan gabi kan awan na nga panda. 11Sangaw, hinnian nasingan ku nga dakal nga furaw nga trono en ya aggatuttud kannay. Napawan ya lusak en ya langit kan ya atubang na, en mari ra masingan ngin. 12En nasingan ku peba ngammin ya nakkakatay ira, atanang en alinak ya kekuentan da, nga aggatadag kan ya atubang nay nga trono. Hinnian pabbibbiran ira kannay nga aggavulad. Hinnian peba pabbibbiran nga aggavulad nga neturakan ya gingngahanan ya totolay nga meddannan kan angat nga awan na nga panda. Napanunutan ya nakkakatay ira segun kan ya neturak kan ya pabbibbiran ira, ira yan ya kinikkingngua ra kattu katolay ra. 13Ngammin ya nakkakatay ira nga hinnian ya gibbaggian da kan ya bebay, napaginnolay. En ngammin ya nakkakatay ira nga hinnian ya gikkaralluan da kan Patay en Hades nga paddianan ya gikkaralluan ya nakkakatay ira, napaginnolay ra. Napanunutan da segun kan ya kinikkingngua ra kattu katolay ra. 14Sangaw, ya nakkakatay ira nga napaginnolay en naggafu ya gikkaralluan da kan Hades, nelappak da kan ya lussung afi. Ya lussung afi, yan ya mekaddua nga patay. 15En ya innia laman nga mari natafulan ya ngahan na kan ya neturakan ya gingngahanan ya totolay ira nga meddannan kan angat nga awan na nga panda, nelappak da pay kan ya lussung afi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\