Pakakammuan 22

1Sangaw, nepasingan pay ya anghel kan yakan ya kayan/wangag nga mangiddan ya danum na kan angat. Maggafu ya kayan kan ya trono y Afu Dios en ya Kordero, en nalitilitaw kan kagitta kristal. 2Maka-ahit kan ya tangnga ya kalsada ya siudad. Hinnian/Asan kayakayu kan ya maddammang nga dappit ya kayan nga mangiddan ya vunga ra kan angat. Vinulan nga mavvunga, en mafulu se dua nga gannud ya vunga ra kan kada dahun. Ya don da ira, para panguru kan ya tulahan ya totolay kan ya nasion ira. 3Awan kannay ngin ya hanna laman nga neged/nebanu/nelunud y Afu Dios. Ngam hinnian kannay ya trono y Afu Dios en ya Kordero, en ya kohung ira y Afu Dios, dayarayawan da iggina. 4Masingan da ya muyung/mukat na, en neturak ya ngahan na kan ya giffrenteyan da. 5Awan nga gabi kannay ngin, en mari ra mawag ngin ya nawag ya allamparan onu ya sinag, gafu ta y Afu Dios mismu ya mangnawag kan ira, en mammoray ra kan awan na nga panda. 6Sangaw, ya anghel nga nangipasingan kan ngammin ira yan kan yakan, kunna peba nga nakkahi, "Kurug en mapammakatalakkan ngammin ira yan nga nepakammu kan ikaw. Y Afu, iggina ya Dios ya gi-espirituan ya profeta ira. Iggina ya nabbon kan yakan nga anghel na tase ipakammuk kan ya kohung na ira ira yan nga mawag kan mappanget nga mesissimmu." 7Kunna nga nakkahi y Jesus, "Ginan dak! Mappanget nak kun nga manoli. Mapalad ya totolay nga mamaraparulot kan ya ergo ira nga nepakammuk nga hinnian kan yaw nga turak." 8Yakan y Juan nga nakagina en nakasingan kan ira yan nga ganagannud. Kattu naginak en nasingan ku ira yan, nallakab nak tase dayarayawan ku zinan ya anghel nga nangipasingan kan ira yan kan yakan. 9Ngam kunna nga nakkahi kan yakan, "Marim kuan yan, gafu ta isa nak laman nga kohung nga megitta kan ikaw en kan ya wawwahim nga profeta ira en kan ira nay pay nga mamaraparulot kan ya ergo ira nga hinnian kan yaw nga turak. Y Afu Dios laman ya dayarayawan mu." 10Kunna peba nga nakkahi kan yakan, "Marim ilimad ya neprofesiya nga hinnian kan yaw nga turak, gafu ta mappanget nga lumabbet ngin ya tiempo nga kesissimmu ngammin ira yaw. 11Ya innia laman nga maka-angngua kan narakat/napot, pakakukukuan na ya narakat. En ya innia laman nga mappanapanonot kan narakat, panapanonotan na ya narakat. En ya innia laman nga natunung, pakakukukuan na ya natunung. En ya innia laman nga napia, pakakukukuan na ya napia." 12Kunna nga nakkahi y Jesus, "Ginan dak! Mappanget nak kun nga manoli, en balattan ku ya kada isa segun kan ya kinikkingngua na. 13Yakan ya Alfa en ya Omega, ya Unna en ya Panguzzanan, ya Gafagafu en ya Ultimu." 14Ya totolay nga mamambal kan ya gissinnunan da, mabendisionan da gafu ta meddannan da kan paka-awayya ra nga tumallung kan ya trangka ira kan ya siudad, en umang da mangan kan ya vunga ya kayu nga mangiddan kan angat. 15Ngam hinnian kan ya liwan ya siudad ya megitta ira kan naporoporay nga atu, ya salamangkeru/madyikeru ira, ya mamabay en makilalaki ira, ya mamatay ira, ya maddayarayaw ira kan rebultu, en ngammin ya mayat ira nga mangikahi en mamulun kan laddud/busid. 16"Yakan y Jesus nga nabbon kan ya anghel ku nga nangipakammu kan ira yan nga ganagannud kan ikayu nga hinnian kan ya iglesia ira. Yakan ya Gamut y David en ya Gaka na, ya nanawanawag nga Angngarannian." 17Ya Espiritu Santo en ya nobia ya Kordero, kunda nga makkahakahi, "Angka tiaw." Ya innia laman nga makagina kan yan, kunna zinan pay nga makkahi, "Angka tiaw!" Ya innia laman nga mawwaw, umang zinan. Ya innia laman nga mayat kan ya danum nga mangiddan kan angat nga awan na nga paga, alawatan na zinan. 18Yakan y Juan. Ipemmuhud ku yaw kan innia laman nga makagina kan ya ergo ira nga profesiya nga hinnian kan yaw nga turak: Ya innia laman nga mangamung kan hanna laman kan ira yaw, iyamung y Afu Dios pay kan iggina ya pamazapaziyat nga neturak kan yaw nga turak. 19En ya innia laman nga mangazza kan hanna laman nga parte kan ya ergo ira nga profesiya nga nepakammu kan yaw nga turak, azzan y Afu Dios pay ya paka-awayya na nga mangan kan ya vunga ya kayu nga mangiddan kan angat, en azzan na pay ya paka-awayya na nga maddian kan ya nasantuan nga siudad. Ira yan ya kayu en ya siudad nga neturak kan yaw nga turak. 20Y Afu Jesus nga nangipakammu kan ira yan nga ganagannud, kunna nga nakkahi, "Siguradu, mappanget nak kun nga manoli." On, Afu Jesus, on! Manoli kan! 21Pare zinan ta hinnian ya allak y Afu Jesus kan ikayu ngammin. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\