Pakakammuan 5

1Sangaw, hinnian/asan nasingan ku nga nalukut nga pabbibbiran kan ya ziwanan nga ima ya aggatuttud kan ya trono. Naturakan ya unag en ya liwan na, en hinnian pitu nga timbre kan yan. 2En nasingan ku ya isa nga makapangngua nga anghel nga kunna nga nangikullet, "Innia ya mepangngat nga mallakat kan ya timbre ira en mangivulad kan ya pabbibbiran?" 3Awan nga natafulan kan langit onu kan ya utun lusak onu kan ya gukab ya lusak nga hinnian paka-awayya na nga mangivulad kan ya pabbibbiran onu maningan kan ya unag na. 4Nelot/Nafulotan sangaw ya tangit ku gafu ta awan nga natafulan nga mepangngat nga mangivulad kan ya pabbibbiran onu maningan kan ya unag na. 5Hinnian sangaw isa kan ya lalakay ira nga kunna nga nakkahi kan yakan, "Marim mattangit! Innan mu. Hinnian gaka y David nga isa kan ya tribu y Juda nga makahi kan Leon nga nangaffut. Gaggafen, iggina ya mepangngat nga mallakat kan ya timbre en mangivulad kan ya pabbibbiran." 6Sangaw, nasingan ku ya isa nga Kordero nga aggatadag kan ya atubang ya trono kan ya nattarangngan ya appat nga siggamatolay en ya lalakay ira, en nasingan ku nga napatay iggina kattun. Hinnian pitu nga tagud na en pitu nga mata na, ira yaw ya pitu nga espiritu y Afu Dios nga nabon kan ya interu mundo. 7Ya Kordero, minang na inalak ya nalukut nga pabbibbiran kan ya ziwanan nga ima ya aggatuttud kan ya trono. 8Kattu inalak na, ira yan nga appat nga siggamatolay en duafulu se appat nga lalakay ira, nallakab da kan ya atubang na. Kada isa kan ira, aggatammit kan arpa en vulawan nga malukung nga napannu kan insensu nga simbulo/sennial ya dasadasal ya totolay y Afu Dios. 9Kunda nga nakkansion kan bahu nga kansion, "Ikaw ya mepangngat nga mangalak kan ya pabbibbiran en mallakat kan ya timbre ira, gafu ta napatay ka, en megafu kan ya daham, nanavvut ka kan totolay nga miembro kan kada tribu, perergo, ginafuan en nasion tase mabbalin da kan kukua y Afu Dios. 10En pinabbalin mu ira kan isa nga pappatulan en papari nga massesserbi kan y Afu Dios, en mammoray ra kan ya utun lusak." 11Sangaw, aggadulang nak peba, en naginak ya ngaral ya napakaru nga anghel ira nga mabilang kan minarivu en minillion nga hinnian kan ya pallehut ya trono en ya appat nga siggamatolay en ya duafulu se appat nga lalakay ira pay. 12Kunda nga nangidayarayaw kan nasikan, "Ya Kordero nga napatay, iggina ya mepangngat nga meddannan kan pakapangngua, kariku, sirib, sikan, paka-awayya, ke-ekakua en kedayarayaw!" 13En naginak ya ngaral ya kada pinaratu nga hinnian kan langit, kan ya utun lusak, kan ya gukab na, en kan ya bebay, ngammin ya maddian kan ira yan nga lugar, kunda nga nakkahakahi, "Ya aggatuttud kan ya trono en ya Kordero pay, me-ekakua, madayarayaw, maka-awayya en makapangngua kan awan na nga panda!" 14"Amen!" kunda ya appat nga siggamatolay. En nallakab ya duafulu se appat nga lalakay, en naddayarayaw ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\