Pakakammuan 9

1Sangaw, nattrumpeta ya mekalima nga anghel, en hinnian/asan isa nga bittuan nga nasingan ku nga naggafu kan langit nga natanag/nakabok kan ya utun lusak, en neddan kan iggina ya annusi ya puerta ya avvut nga awan na nga pamandanan. 2Vinukatan na ya puerta ya avvut, en hinnian atuk nga nallalawan nga minutun nga megitta kan atuk nga maggafu kan ya dakadakal nga ornu. Pinakkokopan/Pinakkallap na ya sinag en ya langit kan ya pallehut ya lusak. 3Sangaw, hinnian durun nga nallalawan kan ya atuk nga neppa/nassippa kan ya utun lusak, en neddannan da kan paka-awayya nga mangassib kan ya totolay ira kan kagitta ya angngassib ya malagama/alakkra ira nga hinnian kan ya utun lusak. 4Negamma kan ira nga darallan da ya kadakaddat onu hanna laman nga siggamatolay nga mula onu hanna laman nga kayu kan ya utun lusak nu azzi laman ya totolay nga awan ya marka y Afu Dios kan ya giffrenteyan da. 5Nepamavulun kan pazapaziyatan da ya totolay ira addet kan lima nga vulan, ngam mari nepamavulun kan patayan da ira. Ya takit ya angngassib da, megitta kan ya takit ya angngassib ya malagama. 6Kan ira yan nga lima nga vulan, tafatafulan ya totolay ira ya ipappatay ra, ngam mari ra vulvua/pulus matafulan. Kuru ikayat da nga matay, ngam mari ra mamba awayya. 7Ya kasinnan ya durun, megitta kan kabayu nga naparan kan para pakiggerra. Kan ya gi-ulluan da, hinnian megitta kan korona ira nga vulawan ya kasinnan da. Megitta kan muyung/mukat tolay ya gimmuyungan da. 8Megitta kan ahuk babay ya giddudutan da, en megitta ya gingngipannan da kan ngipan leon. 9Nakkalatag ya gittagangan da kan balayang. Ya agguni ya gippayakan da kannia akkayakayab da, megitta kan ya agguni ya napakaru nga karuahe nga para pakiggerra nga gunggunggunan ya kabayu ira nga mappaladdiaw nga umang makiggerra. 10Hinnian ifut nga konsu pattubak ya kada isa nga megitta kan malagama, en hinnian kan ya gi-ifutan da ya pakapangngua ra nga mamazapaziyat kan totolay, en kukukuan da yan kan lima nga vulan. 11Ya anghel nga ingkargadu kan ya avvut nga awan na nga pamandanan, iggina ya patul ya durun ira. Abaddon ya ngahan na kan Hebreo nga perergo ya Judio ira, en Apolion ya ngahan na kan ya perergo ya Griego ira. Ya kebalinan na, Minannaral. 12Nabalin ngin ya unna nga ziyat ya totolay, ngam hinnian dua peba nga tumunud. 13Sangaw, nattrumpeta ya mekannam nga anghel, en hinnian ngaral nga naginak nga naggafu kan ya appat nga duhu ya vulawan nga angngiyofresian/angngidedikan nga hinnian kan ya atubang y Afu Dios. 14Kunna nga nakkahi kan ya mekannam nga anghel, "Sueltan mu ya appat nga anghel nga aggagalut kan aranni kan ya dakal nga Kayan/Wangag Eufrates." 15Nasueltan gafen ya appat nga anghel nga aggagalut nga naparan nga nattalattaron kan yaw nga orat, algaw, vulan en dahun nga kasuelta ra tase umang da patayan ya pakkatallu ya totolay kan ya utun lusak. 16Naginak ya bilang ya suddalu ira nga sineti nga mevulun kan ira, duangatut nga million da. 17Kan yan nga nepasingan kan yakan, yaw ya kasinnan ya suddalu ira. Hinnian kalatag kan ya gittagangan da. Ya kulor ya dudduma/karruan, kulor afi, en ya dudduma, asul nga kulor safiro nga batu, en ya dudduma, ngila nga kulor puro nga asuffri. Ya ulu ya kada kabayu, megitta kan ulu leon. En hinnian afi, atuk en asuffri nga mallalawan kan ya gissimukan da. 18Megafu kan ira nay nga tallu nga pamazapaziyat, ya afi, atuk, en asuffri nga mallalawan kan ya gissimukan ira nay nga kabayu, napatay ya pakkatallu ya totolay kan ya utun lusak. 19Ya pakapangngua ya kabayu ira nga mamatay, hinnian kan ya gissimukan da en kan ya gi-ifutan da. Ya gi-ifutan da, megitta kan ziriyan nga hinnian gi-ulluan da, en ira yan ya pamiaran da kan ya totolay. 20Ngam ya totolay nga matalan/mabattang kan ya utun lusak nga mari napatay kan ira nay nga pamazapaziyat, mari ra peba nabbabawi kan ya nepammanday ra kan rebultu ira, en mari ra peba immangan ya addayarayaw ra kan narakat nga espiritu ira en kan rebultu ira nga pinanday ra nga nangiyusa ra kan vulawan, pirak, tubbaha, batu en kayu, maski mari makasingan, makagina onu makadalan ira nay nga rebultu. 21En mari ra peba nabbabawi kan ya nepammatapatay ra kan ya ikattolay ra, kan ya assalasalamangka ra/ammadyamadyik da, kan ya addaladallaw ra, en kan ya akkokokot da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\