Roma 12

1Gaggafen, wawwahik ira, megafu kan ya dakadakal nga allak y Afu Dios kan ittera, ipakimallak ku kan ikayu nga iyalawat nu ya gibbaggian nu kan iggina kan kagitta siggamatolay nga me-ofresi/mededika nga nasantuan nga makapayayat kan iggina gafu ta yan ya mepangngat nga assesserbi nu kan iggina. 2En mari nu vulunan ya narakat/napot nga kustumbre ya totolay nga mari makakammu kan y Afu Dios, nu azzi mawag kan manguli kayu kannia kapabahu ya ginnonotan nu tase awayya nu nga mapurba ya uray y Afu Dios, iggina yan, napia, makapayayat kan iggina en awan nga pakkurangan na. 3Megafu kan ya allak y Afu Dios nga neddan na kan yakan kayan ku kan ya kada isa kan ikayu nga mari nu zinan panonotan nga mas atanang ya kekuentan nu annek/ngam kan ya mepangngat, nu azzi fustufustu zinan ya appanonot nu kan ya kekuentan nu nga me-annung kan ya angngurug nu nga neddan y Afu Dios kan ya kada isa kan ikayu. 4Kayan ku yan gafu ta, kan ya isa nga baggi, aru ya parte na, en mari maggiritta ya ke-usan da. 5En kunna tian pay kan ittera, maski aru tera, isissa tera nga baggi megafu kan ya neketadday tera kan y Cristo, en napattangesa tera ngammin ngin. 6Maddumuruma ya abilidad nga neddan y Afu Dios kan kada isa kan ittera segun kan ya allak na, en iyusu-usa nu zinan ira yan. Nu ya neddan na kan ya isa nga tolay, abilidad nga mangipakammu kan ya ergo na, kuan na yan segun kan ya angngurug na; 7nu ya neddan na kan iggina, assesserbi, masserbi iggina; nu attuldu, mattuldu iggina; 8nu pamasikan kan ya angngurug, pasikannan na; nu angngiddan, vukat ya ima na; nu ammoray, talakkurruan na ya ammoray na; en nu angngikallak, mangikallak iggina kan napia nga nonot. 9Mari zinan appen napia/aginpipia ya ayat nu. Ikalussaw nu ya narakat, ngam ayatan en vuluvulunan nu ya napia. 10Makkara-aya-ayat kayu kan napafutu nga akkara-aya-ayat nga maggurwahi kan pangurug. Ya kada isa kan ikayu, mas ikakua na zinan ya kataggirisa annek kan iggina pe laman. 11Mari nu mattalatalakag, nu azzi mallallappat kayu. Sesserbian nu y Afu Jesus. 12Maggaragarassia kayu megafu kan ya agginnanama nu. Pasensian nu ya ziyariyat nu. Kanakanayun, maddasal kayu. 13Mangibillay kayu kan ya kagitta nu nga totolay y Afu Dios nga hinnian/asan pakawahan da. Siggaparan kayu nga mangalaba kan ya totolay nga mari nu ammu. 14Idasal nu kan y Afu Dios kan bendisionan na ira nay nga manattazzi kan ikayu. On, idasal nu ira, en mari nu iged/ibanu/ilunud ira. 15Makipaggaragarassia kayu kan ya maggaragarassia ira, en makipakkarandam kayu pay kan ya marandam ira. 16Makkara-ana-anahut kayu. Mari nu mappakatanang, nu azzi metattadday kayu kan ya totolay nga alinak ya kekuentan da. Mari nu ibilang kan mas masirib kayu annek kan ya ikattolay nu ira. 17Nu hinnian mangngua kan narakat kan ikayu, mari nu balattan kan narakat, nu azzi kuan nu lahud ya ibilang ngammin ya totolay kan napia. 18Ya relasion nu kan ya ikattolay nu, nu maddepende kan ikayu, nu awayya na, makipemamak kayu kan ngammin nga totolay. 19Ideddukan ku ira, mari nu mabbalat, nu azzi porrian nu, gafu ta ya lussaw y Afu Dios ya mabbalat. Kunna kan ya Sagrado nga Turak, " 'Kuak ya abbalat; yakan ya mabbalat,' kunna y Afu." 20Imbes kan ya abbalat nu, kuan nu yaw nga kayan na kan ya Sagrado nga Turak, "Nu mabisin ya kontram, pakanan mu. Nu mawwaw iggina, penuman mu. On, gafu ta, kannia angnguam kan yan, mapasiranan iggina." 21Marim makiyaffut kan narakat, nu azzi affutan mu ya narakat kannia aggangnguam kan napia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\