Roma 13

1Ya kada isa kan ikayu, mawag kan tumuluk kan ya totolay kan ya gubiernu nga mammoray. On, gafu ta awan nga mammoray nga mari naggafu ya paka-awayya na kan y Afu Dios, en ya maddaggun nga mammoray ira, sinunnak y Afu Dios. 2Gaggafen, ya innia laman nga manuriya kan ya mammoray ira, ya sinunnak y Afu Dios ya turiyan na. En ya manuriya ira, ira mismu ya kegafanan ya kakastigo ra pe laman. 3On, gafu ta, ya mammoray ira, mari ra pattalawan ya maka-angngua ira kan napia nu azzi ya maka-angngua ira kan narakat/napot. Nu ikayat mu nga awan nga attalom kan ya mammoray, maka-angngua ka kan napia, en ikakua na ka. 4On, gafu ta serbidor y Afu Dios iggina para kan ya pammakapianan mu. Ngam nu mangngua ka kan narakat, mattalaw ka zinan, gafu ta hinnian/asan serbi ya paka-awayya na nga mangastigo. On, gafu ta iggina ya serbidor y Afu Dios nga mangastigo kan ya innia laman nga mangngua kan narakat. 5Mawag gafen kan tumuluk ka kan ya mammoray ira, mari megafu laman ta mattalaw ka nga makastigo, nu azzi megafu pay ta ammum kan ya konsensiam nga yan ya mepangngat nga kuan mu. 6En yan pay ya gafu na kan mappaga kayu kan ira kan bienes/vuwit, gafu ta kuenta sesserbian da y Afu Dios kannia angngua ra kan yan nga trabahu ra. 7Iddan nu ya mepangngat nga annungan nu kan ngammin nga mammoray ira. Pagan nu ya bienes ya gissueldowan nu en ya gillusakkan nu kan ya pappagan nu zinan kan bienes. Ikakua nu en dayawan nu ya iddannan nu zinan kan kekakua en kedayaw. 8Awan zinan nga gatut nu kan ya innia laman fera laman kan yaw, mawag kan makkara-aya-ayat kayu nga kuenta akkarapagapagatut nu nga mari mamanda. On, gafu ta, ya innia laman nga mangayat kan ya ikattolay na, naparulot nan ya dorob. 9Ira yaw ya dudduma/karruan nga dorob: "Marim mamabay onu makilalaki. Marim mamatay. Marim makkokot. Marim keluhan ya kukua ya ikattolem." Ira yaw en ya dudduma peba nga dorob, mesipat ya kebalinan da ngammin kan yaw, "Ayatan mu ya ikattolem kan kagitta ya angngayat mu kan ya baggim pe laman." 10Ya innia laman nga mangayat kan ya ikattolay na, awan nga narakat nga kuan na kan iggina. Ya innia laman nga mangayat kan ya ikattolay na, naparulot nan ya dorob. 11Mawag kan mas kukukuan nu ira yan gafu ta ammu nu mamba ya maddaggun nga situasion tera. Mawag kan mas mallallappat kayun nga massesserbi kan y Afu Dios nga alale malukag kayun gafu ta mas aranni ngin ya kapalliad tera annek/ngam kattu gafu nga nepangngurug tera. 12Mappanget nga mamanda ya gabi, en mappanget nga mamegafu ya algaw. Immangan tera gafen ngin ya maka-angngua kan narakat nga makamakua kan kokopan/kallap, en tallian tera yan kan ya angnga-angngua tera kan napia. 13Mattolay teran kan ya mepangngat nga kuenta mattolay tera kan nawag, en mari teran nga metadday kan ya narakat nga langalangan, melellaw, mamabay onu makilalaki, mattapatapang, makiggungut onu mappassil, 14nu azzi parrian nu y Afu tera nga Jesu Cristo nga alale isinnun nu iggina, en mari nu panonotan ya ammagustu nu kan ya ikayat ya gibbaggian nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\