Roma 16

1Hinnian/Asan wahi tera nga umang kan ikayu nga mangngahan kan Febe. Minasserbi iggina kan ya iglesia kan ya siudad ya Cencrea. Itadag ku nga napia iggina. 2Alaban nu iggina nga tolay y Afu Jesus kan ya mepangngat nga angngalaba ya totolay y Afu Dios, en uffunan nu iggina kan hanna laman nga pakawahan na, gafu ta aru ya inuffunan na, en isa nak pay kan ira nga inuffunan na. 3Diot ku kan y Priscila en y Akila nga matawa nga kakavulun ku nga masserbi kan y Jesu Cristo. 4Nesubu/Nesibba ra ya angat da para kan yakan, en bakkan kan yakan laman ya mappabalat kan ira nu azzi ngammin ya iglesia ya mari Judio ira. 5Diot ku pay kan ya iglesia nga marammung kan ya balay ra. Diot ku pay kan y Epeneto nga ideddukan ku. Kan ya probinsia ya Asia, iggina ya unu-unna nga nangalawat kan y Cristo. 6Diot ku pay kan y Maria nga nabbannabannag nga nasserbi kan ikayu. 7Diot ku pay kan y Andronico en y Junia nga kagittak nga Judio nga nekarsel pay kattun kan kagittak. Madumudumug da nga nabon nga mangipalapalappat kan ya napia nga dumug, en mas peba unna ra nga nangurug pay kan y Cristo annek/ngam kan yakan. 8Diot ku pay kan y Ampliato nga ideddukan ku kan ya neketadday na kan y Afu Jesus. 9Diot ku pay kan y Urbano nga kagitta tera nga masserbi kan y Cristo, en kan y Estakis nga ideddukan ku. 10Diot ku pay kan y Apeles nga napurba ya angngurug na kan y Cristo. Diot ku pay kan y Aristobulo en ya kabbalay na ira. 11Diot ku pay kan y Herodion nga kagittak nga Judio. Diot ku pay kan y Narciso en ya kabbalay na ira nga netadday kan y Afu Jesus. 12Diot ku pay kan y Trifena en y Trifosa nga masserbi kan y Afu Jesus. Diot ku pay kan y Persida nga ideddukan ku nga nabbannabannag nga nasserbi kan y Afu Jesus. 13Diot ku pay kan y Rufo nga napinipia ya asserbi na kan y Afu Jesus, en kan ya ina na nga ibilang ku nga inak pay. 14Diot ku pay kan ira Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, en kan ya wawwahi tera kan pangurug nga hinnian kan ira. 15Diot ku pay kan ira Filologo, Julia, y Nereo en ya wahi na nga babay, en kan y Olimpas en kan ngammin nga totolay y Afu Dios nga hinnian kan ira. 16Makkarakikkiddiot kayu nga maggurwahi kan nasantuan nga amma. Ngammin ya iglesia ira y Cristo, ipe-addet da ya diot da kan ikayu. 17Wawwahik ira, ikikkiddok kan ikayu nga mappalan/memuhud kayu kan ya totolay nga mappagurungay en mappaliwat kan ikayu nga tumuriya kan ya kurug nga tuldu nga ginilammu nu, en arayyuan nu ira. 18Ya totolay nga mangngua kan kunna tian, bakkan kan y Afu tera nga Jesu Cristo ya serbian da nu azzi ya ikayat ya gibbaggian da pe laman. Ilohot da ya totolay nga nalohon nga mabensi kan ya ergo ra ira nga namit en napia ya kagina ra. 19Madumudumug ngammin ya totolay ya ammaraparulot nu kan ya kurug nga ergo, en mayayat nak megafu kan ikayu, ngam ikayat ku nga masirib kayu kan ya napia, en kan awan nga ammu nu kan ya narakat/napot. 20Y Afu Dios nga paggafanan ya imamak, pangaffutan na kayu kan y Satanas kan mari mabbayag. Pare zinan ta hinnian ya allak y Afu tera nga Jesu Cristo kan ikayu. 21Y Timoteo nga katrabahuan ku nga massesserbi kan y Afu, en ira Lucio, Jason, en y Sosipatro nga kagittak nga Judio, ipedatang da ya diot da kan ikayu, 22Yakan y Tercio nga pinatturak y Pablo kan ngammin ira yaw, diot ku kan ikayu nga netadday kan y Afu Jesus. 23Y Gayo nga pakipaddianan ku en makabbalay kan ya parammungan mi nga iglesia kanniaw, ipedatang na pay ya diot na kan ikayu. Y Erasto nga tesurero ya siudad en y Cuarto nga wawwahi tera, ipedatang da pay ya diot da kan ikayu. 24Pare zinan ta hinnian ya allak y Afu tera nga Jesu Cristo kan ikayu ngammin. Amen. 25Dayarayawan tera y Afu Dios. Hinnian pakapangngua na nga mamasikan kan ya angngurug nu segun kan ya napia nga dumug nga me-annung kan y Jesu Cristo nga ipalapalappat ku segun kan ya kepakammu ya sekreto nga plano y Afu Dios nga mari nammuan kattun kan nabayag nga tiempo. 26Ngam kan sangaw, nepakammu na yan nga plano na kan kagitta ya dana nepeturak na kan ya profeta ira. Sangaw, segun kan ya mandu ya mannanayun nga Dios, nepakammu ngin kan ngammin nga nasion ira tase mabbalin kan hinnian totolay nga mangurug en parulotan da. 27Ya isissa laman nga masirib nga Dios, iggina ya madayarayaw kan awan na nga panda megafu kan y Jesu Cristo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\