Roma 2

1Ikaw, maski nu innia ka, nu panunutan mu ya ikattolem, kuenta panunutan mu ikaw pe laman, gafu ta, ikaw nga mamanunut, kukukuan mu mamba pay ya megitta kan ya kukukuan da. Gaggafen, marim mefera. 2Ammu tera nga natunung ya ammanunut y Afu Dios kan ya totolay nga maka-angngua kan ira yan nga narakat/napot nga ganagannud. 3Ikaw nga mamanunut kan ya maka-angngua ira kan ira yan nga narakat, ngam kukukuan mu mamba ya megitta kan ya kukukuan da, abbattan mu kazze/pano nga malissian mu ya ammanunut y Afu Dios? 4Onu awan kazze laman ngin nga angngikuentam kan ya kadakal ya angngikallak, aggatattam en appasensia na? Marim kazze ammu nga, ya gafu na kan ikallak na ka, tase megiya ka nga mabbabawi kan ya liwaliwat mu? 5Ngam megafu kan ya taggat ya futum en kan ya zim nga abbabawi, ama-amungan mu ya gazzit na kan ikaw, en ipasingan na nattaruk yan nga gazzit na kan ya algaw nga angngipakammu na kan ya natunung nga ammanunut na kan ngammin nga minalliwat. 6Balabalattan na nattaruk ya kada tolay segun kan ya kinikkingngua na pe laman. 7Ira nay nga manafataful kan ya ke-atanang en kekakua ra en kan ya angat da nga awan na nga panda, en kukukuan da yan nga mari ra molang nga maka-angngua kan napia, iddan na ira yan kan ira nattaruk. 8Ngam ya totolay nga manutturiya kan ya napia en mari mamaraparulot kan ya kurug, nu azzi vuluvulunan da ya narakat, nelot/nafulotan ya lussaw en gazzit na kan ira nattaruk. 9Azziyariyat en addarandam ya lumabbet nattaruk kan ngammin nga totolay nga maka-angngua kan narakat, unna kan ya Judio ira en kan ya mari Judio ira pay. 10Ngam iddannan y Afu Dios kan dayaw, kekakua en imamak ngammin ya maka-angngua kan napia, unna kan ya Judio ira, en kan ya mari Judio ira pay, 11gafu ta mari na mappadumuruma. 12Ngammin nga totolay nga malliwat nga awan kan ya paka-awayya ya dorob na, makastigo, maski awan da kan ya paka-awayya na. En ngammin ya totolay nga malliwat nga hinnian/asan kan ya paka-awayya ya dorob, makastigo segun kan ya dorob. 13Ira nay nga mamaraparulot kan ya nemandu kan ya dorob y Afu Dios, ira ya ibilang na kan natunung, bakkan kan ira nay nga maggina laman. 14Ya mari Judio ira nga awan kan ira ya dorob y Afu Dios, nu negagangay nga kukukuan da ya ganagannud nga nemandu kan ya dorob na, maski awan kan ira ya dorob na, ya angnga-angngua ra kan yan, mabbalin kan ya dorob da. 15Kannia angnga-angngua ra kan ya neturak kan ya dorob. ipasingan da nga hinnian kan ya giffutuan da ya ikayat nga kayan ya dorob. Umanahut pay ya gikkonsensian da nga kurug yan. Ya ginnonotan da, nu dudduma/karruan, paliwatan da ira, en nu dudduma, defensan da ira. 16On, ibilang y Afu Dios ira kan natunung nattaruk kan ya algaw nga appapanunut na kan y Jesu Cristo kan ya sekreto ira nga hinnian kan ya futu ya kada tolay. Kan ya napia nga dumug nga ipalapalappat ku, nepakammu na nga yan ya kuan na. 17Ngam ikaw, kayan mu mamba nga Judio ka. Mammakatalak ka mamba kan ya kasan mu kan ya paka-awayya ya dorob y Afu Dios. Ilagalagom mamba ya relasion mu kan y Afu Dios. 18Ammum ya uray na, en umanahut ka mamba kan ya kapianan, gafu ta natulduan ka kan ya dorob na. 19Siguradu ka mamba nga ikaw pe laman ya mangigiya kan ya vulaw ira, en ikaw ya kuenta nawag kan ira nay nga hinnian kan ya kokopan/kallap, 20Siguradu ka mamba nga ikaw pe laman ya mattabarang kan ira nay nga mari fustu ya appanapanonot da, en ikaw ya mattuldu kan abbing ira, gafu ta hinnian kan ikaw ya dorob, en hinnian kan ya dorob ngammin ya pakakammu en kurug. 21Ikaw nga mattuldu kan ya ikattolem, ka-am ta marim tulduan ya baggim pe laman? Ipalapalappat mu mamba nga mari zinan makkokot ya totolay, ngam makkokot ka mamba. 22Kayan mu mamba nga mari ra zinan maddallaw, ngam maddallaw ka mamba. Ikalussom ya rebultu ira, ngam makkokot ka mamba kan ya templo nga dian da. 23Ilagalagom mamba nga hinnian kan ikaw ya dorob y Afu Dios, ngam ipasapasiran mu mamba iggina kannia annuriyam kan ya dorob na. 24Kunna kan ya Sagrado nga Turak, "Ya mari Judio ira, paraparakattan da y Afu Dios megafu kan ikayu." 25Nu paraparulotan mu ya dorob, hinnian kuenta ya nekakugit mu. Ngam nu turiyan mu ya dorob, nabbalin kan alale marim nakugit. 26Gaggafen, ya innia laman nga mari nakugit, nu kukukuan na ya mandu ira kan ya dorob y Afu Dios, mari na ibilang kazze iggina kan nakugit ngin? 27Gaggafen, ya innia laman nga mari nakugit, ngam paraparulotan na ya kayan ya dorob, kuenta panunutan na ka nga maski hinnian kan ikaw ya neturak nga dorob en ya nekakugit mu, turiyan mu mamba ya dorob. 28Ya kurug nga Judio, bakkan kan ya tolay nga Judio kan ya masingan kan ya liwan ya baggi na laman; en ya kurug nga nekakugit, bakkan kan ya masingan nga nekakugit ya parte laman ya baggi na. 29Ngam ya kurug nga Judio, iggina ya tolay nga Judio kan ya kononaggan na, en ya kurug nga nekakugit na, nakua kan ya futu na. Trabahu ya Espiritu Santo yan, mari megafu kan ya neturak nga dorob. Ya innia laman nga kunna tian ya nekakugit na, mari maggafu ya kedayaw na kan totolay nu azzi kan y Afu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\