Roma 7

1Wawwahik ira, mari nu kazze/pano ammu nga hinnian/asan paka-awayya ya dorob kan ya innia laman nga tolay nu aggamatolay peba iggina? Ammuk nga ikayu ngammin, mantindian nu ya me-annung kan ya dorob. 2Ya pangi-angngarrian ku kan yan, ya innia laman nga babay nga nakitawa ngin, neturak kan ya dorob nga mari na awayya nga igungay ya atawa na nu aggamatolay peba ya atawa na. Ngam nu matay ya atawa na, masueltan igginan kan ya dorob nga me-annung kan ya nepaggatawa ra. 3Gaggafen, nu makitadday iggina kan tanakkuan nga lalaki nga aggamatolay peba ya atawa na, nepeturak y Afu Dios kan ya dorob na nga kuenta makidallaw iggina. Ngam nu natay ngin ya atawa na, nasueltan igginan kan nay nga dorob, en nu makitawa iggina manin kan tanakkuan, mari na kuenta makidallaw. 4Kunna tian pay kan ittera, wawwahik ira, kattu kuenta nesipat tera nga netangepatay kan y Cristo nga kuenta parte ira ya baggi na, kuenta natay teran nga nasueltan pay kan ya dorob. Awayya na gafen ngin nga makitadday tera kan tanakkuan, iggina y Cristo nga napaginnolay, senannu kanakanayun nga sesserbian tera y Afu Dios nga arig mavvunguvunga tera para kan iggina. 5Kattu nattolay tera peba segun kan ya negagangay nga katakatolay tera, ya narakat/napot nga akkelug ira nga natuntusak megafu kan ya dorob, nattrabahu ra kan ya parte ira ya gibbaggian tera, en marresulta kan patay. 6Ngam ya maddaggun nga situasion tera, nasueltan teran kan ya dorob nga kuenta natay teran nga nasueltan kan ya nangigalut kan ittera. Ya resulta na, ya assesserbi teran kan y Afu Dios, mari na kan segun kan ya dana nga neturak nga dorob, nu azzi segun kan ya bahu nga attolay teran megafu kan ya Espiritu Santo. 7Hanna gafen ya makahi tera? Makahi tera kazze nga ya dorob, liwat? Mari na awayya. Ngam kurug nga marik zinan nammuan nu hanna ya ibilang y Afu Dios kan liwat nu mari zinan nepakammu ya dorob na. Marik zinan nammuan nga ibilang y Afu Dios ya assamsam/ahagum kan liwat nu mari zinan neturak yaw kan ya dorob, "Marim massamsam." 8Ngam megafu kan yan nga dorob, nakatiansa ya liwat nga mappakua kan yakan kan ngammin nga ganagannud nga assamsam. On, gafu ta, nu awan nga dorob, awan nga paka-awayya ya liwat nga arig natay. 9Nattolay nak kattun nga awan nga ammuk kan me-annung kan ya dorob. Ngam kattu nammuan kun ya dorob, kuenta natolay ya liwat, 10en natay nak kun. En ya dorob nga mangiddan zinan kan angat, patay laman ngin ya neddan na kan yakan. 11Kattu nakatiansa ya liwat megafu kan ya dorob, arig nelohot na yakan, en ne-usa na ya dorob nga pamatay na kan yakan. 12Nanawag gafen nga nasantuan ya dorob, en ya kada bilin na, nasantuan, natunung en napia. 13Hanna gafen ya makahi tera? Makahi tera kazze nga, ya napia nga dorob y Afu Dios, yan ya kegafanan ya ipappatek? Mari na awayya. Ngam arig ne-usa ya liwat ya napia nga dorob na nga pamatay na kan yakan, tase mepakammu kan nanawag nga ya liwat, kurug nga liwat, en kunna tian pay, megafu kan ya dorob, mammuan nga nelot/nafulotan ya dakkut ya liwat. 14Ammu tera nga na-espirituan ya dorob, ngam tolay nak laman nga nalaku kan ya paka-awayya ya liwat. 15Marik mantindian ya kukukuan ku, gafu ta bakkan kan ya ikayat ku ya kukukuan ku, nu azzi ya ikalakalussok, yan ya kukukuan ku. 16Nu kukukuan ku ya marik ikayat nga kukukuan, nanawag gafen nga umanahut nak nga napia ya dorob. 17Gaggafen, nanawag pay nga bakkan kan yakan ngin ya maka-angngua kan yan nu azzi ya liwat nga hinnian kan ya baggik. 18On, gafu ta ammuk nga awan nga pakapangngua ya baggik nga mangngua kan napia, gafu ta maski ikayat ku ya mangngua kan napia, marik makua. 19On, gafu ta marik kukukuan ya napia nga ikayat ku nga kukukuan, nu azzi ya narakat nga marik ikayat nga kukukuan, yan ya kukukuan ku lallaman ngin. 20Kannia angnga-angnguak kan ya marik ikayat nga kukukuan zinan, nanawag nga bakkan kan yakan ngin ya maka-angngua kan ira yan nu azzi ya liwat nga hinnian kan ya baggik ya maka-angngua. 21Nammuan ku gafen yaw nga prinsipio: maski ikayat ku ya maka-angngua kan napia, narakat lallaman ngin ya kukukuan ku. 22Kan ya kononaggan ya futuk, umanahut nak nga napia ya dorob y Afu Dios. 23Ngam matenap ku nga hinnian tanakkuan nga pakapangngua kan ya parte ira ya baggik nga manuriya kan ya dorob y Afu Dios nga hinnian kan ya nonot ku, en mamaresu kan yakan kan ya pakapangngua ya liwat nga hinnian kan ya parte ira ya baggik. 24Anakkue/Pakallallak nak gafu ta kunna tiaw ya situasion ku. Innia ya makapalliad kan yakan kan yaw nga baggik nga mangituntul kan yakan kan patay? 25Mappabalat nak kan y Afu Dios gafu ta palliaran nak megafu kan y Afu tera nga Jesu Cristo. Kunna tiaw gafen ya situasion ku: kan yakan pe laman, paraparulotan ku ya dorob y Afu Dios kan ya nonot ku, ngam kan ya baggik, vuluvulunan ku mamba ya pakapangngua ya liwat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\