Roma 9

1Kannia neketaddek kan y Cristo, kurug yaw nga kayan ku, marik malladdud/mabbusid, en ya konsensiak nga pammorayan ya Espiritu Santo, anahutan na pay nga kurug yaw, 2nga kuru nelot/nafulotan ya dandam ku, en kanakanayun nga matakit ya futuk, 3gafu ta awayyak zinan ikiddaw nga yakan mismu, meged/mebanu/melunud en megungay kan y Cristo para kan ya wawwahik, ira ya kasijudiok. 4Israelita kami, en nebilang na kami y Afu Dios kan anak na. Ikami ya iniddannan na kan kedayaw na, kan ya taratu na ira, kan ya dorob na, kan ya tabba na ira, en kan ya fustu nga addayarayaw mi kan iggina. 5Ikami ya gakagaka ya unna nga mekakua nga ginafu mi ira, en kidaha mi ya Cristo. Y Afu Dios nga makapangngua kan ngammin, madayarayaw zinan kan awan na nga panda. Amen. 6Ngam mari na awayya kan mari matumpal ya kinahi y Afu Dios nga kuan na. On, gafu ta, ya totolay kan ya nasion ya Israel, mari na kan ikami ngammin ya mebilang kan kurug nga Israelita ira. 7En mari na kan ikami ngammin nga gakagaka y Abraham ya mebilang kan kurug nga gakagaka na. On, gafu ta kunna kan ya Sagrado nga Turak, "Ya gakagaka y Isaac nattaruk, ira ya mebilang kan kurug nga gakagakam." 8Ya ikayat na nga kayan, bakkan kan ira nay nga ne-anak kan ya negagangay nga ke-anak ya tolay ya mebilang kan anak ira y Afu Dios, nu azzi ya totolay nga mabbalin kan gakagaka y Abraham megafu kan ya netabba y Afu Dios kan iggina, ira laman ya mebilang kan kurug nga gakagaka na. 9Kunna tiaw ya netabba na kan iggina, "Kan kunna tiaw nga tiempo kan ya mappanget nga dahun, mattoli nak, en hinnian/asan ngin lalaki nga anak y Sara." 10Bakkan kan yan laman. Kattu nafurutan y Rebeca megafu kan ya isa nga tolay, y Isaac nga ginafu mi, 11maski mari peba ne-anak ya anak na ira onu nangngua kan hanna laman nga napia onu narakat/napot, hinnian kinahi y Afu Dios tase nanawag nga ya nesimmu kannia nepammanakam da, nesimmu segun kan ya dana pinalano na, mari megafu kan ya kiningngua ra, nu azzi megafu kan y Afu Dios nga namili kan ya isa. 12Ya kunna nga nakkahi kan y Rebeca, "Passerbian ya kaka ya uzzan na nattaruk." 13Kunna kan ya Sagrado nga Turak, "Pinilik y Jacob, ngam ne-ammarik y Esau." 14Hanna ya makahi tera gafen? Makahi tera kazze/pano nga mari natunung y Afu Dios? Mari na awayya! 15On, gafu ta kunna nga nakkahi kan y Moises, "Ikallak ku ya ikayat ku nga ikallak, en kallakkan ku ya ikayat ku nga kallakkan." 16Gaggafen, nanawag nga, ya kuan y Afu Dios, mari maddepende kan ya uray ya totolay onu kan ya bannabannag da, nu azzi maddepende kan ya allak na pe laman. 17Neturak kan ya Sagrado nga Turak yaw nga nepekahi na kan y Moises kan y Faraon nga kunna, "Pinappatul ta ka, tase ipasingan ku ya pakapangnguak kannia angngiyusak kan ikaw, senannu mepakammu ya ngahan ku kan ya interu mundo." 18Gaggafen, nanawag nga ikallak na ya ikayat na nga ikallak, en pataggatan na ya giffutuan ya totolay nga ikayat na nga pataggatan. 19Maffugab hinnian tolay kan ikayu nga mamovut kan yakan, "Nu kunna tian mamba ya kuan na, ka-am ta paliwatan na peba ya tolay? On, gafu ta innia kazze ya makefuwad kan ya uray na?" 20Innia ka pay nga manabatabbag kan y Afu Dios? Awayya na kazze nga kayan ya gannud nga napanday kan ya namanday kan iggina, "Ka-am ta pinanday nak kan kunna tiaw?" 21Kakurruan na, ya minammanday kan banga, hinnian paka-awayya na nga manggaddua kan ya tangapakkal nga pila, en pandayan na ya isa nga parte na kan rumienta nga espesial ya ke-usan na, en ya isa pay nga parte na kan rumienta nga me-usa kan kagalgaw. 22Megitta kan yan pay ya kukukuan y Afu Dios kan ya totolay. Maski ikayat na nga ipasingan ya lussaw na en ipakammu na ya pakapangngua na, kan ya nelot nga pasensia na, inattamman na ira nay nga ikalussaw na nga naparan nga makastigo, 23en kuan na yan tase ipakammu na ya nerulay nga kedayaw na kan ya totolay nga mepangngat nga ikallak na nga dana pinarepara na tase meddannan da kan kedayaw, 24ikayat ku nga kayan, ittera nga inakkulan na, mari laman kan ikami nga Judio, nu azzi maski ikayu pay nga mari Judio. 25Kunna tiaw ya nepeturak y Afu Dios kan y Oseas nga profeta kattun, "Ira nay nga marik totolay, kayan ku nga totolek iran, en iggina nga marik inayat, kayan ku nga ayatan ku igginan." 26Neturak na peba nga kunna, "Kan ya mismu lugar nga nangikayanan na kan yaw kan ira, 'Bakkan kan ikayu ya totolek,' makahi ra nattaruk kan 'anak ira ya Dios nga siggamatolay.' " 27Nesikisikan y Isaias nga kinahi yaw nga me-annung kan ikami nga Israelita, "Ya bilang ya gakagaka y Israel, maski megitta kan ya karu ya ginat kan ya dappit ya bebay, pilippipia laman kan ira ya mapalliad, 28gafu ta manganannuan laman ya angngitumpal y Afu Dios kan ya ammanunut na kan ya totolay kan ya utun lusak." 29En kunna tiaw pay ya neturak y Isaias nga profeta kattun, "Y Afu Dios nga makapangngua kan ngammin, nu mari na zinan nefera ya dudduma kan ya gakagaka tera nga Israelita ira, nabbalin zinan ya nasion tera kan megitta zinan kan ya totolay kan ya siudad ya Sodoma en megitta ra zinan pay kan ya totolay kan ya siudad ya Gomorra." 30Hanna gafen ya ikayat ku nga kayan kan yan? Ikayu nga mari Judio, maski mari nu sinafataful ya kebilang nu kan natunung, nalawat nu yan ngin megafu kan ya angngurug nu. 31Ngam ya kagittak nga Israelita ira, sinafataful da ya kebilang da kan natunung megafu kan ya ammaraparulot da kan ya dorob, ngam mari ra natafulan. 32Ka-am ta mari ra natafulan? Gafu ta sinafataful da yan megafu kan ya kinikkingngua ra, mari megafu kan ya angngurug da. Kuenta gafen neduffu ra kan ya batu nga nesikadulan da, 33Kunna kan ya Sagrado nga Turak, "Ginan dak. Mangikkua/Mangippay nak kan batu kan Sion nga keduffuan ya totolay, batu nga kesikadulan da. Ngam ya innia laman nga mangurug kan iggina, mari mapasiranan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\