1 CORINTIOS 1

1Ine' in Pablo, as kat molol in ti' vok apóstolil ti' u Jesucristo, tan a'e' nisa' u Tiixhe' svi'. As at u qitz'in qatzike' u Sóstenes tzitza' sunk'atz. 2As tuk untz'ib'a b'en u u'uje' sete, jank'al ex uve' nemol etib' ti' enachat Tiixh tu u tename' uva' Corinto, as ex uva' txaael ve't ex ta'n Aak, as ek'uchtaj ve'te' uva' txaael ve't ex ta'n Aak. As jit kuxh sete ni vaq'kat b'en u u'uje'. Pet antu unjoltu unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman u Jesucristo, k'uxh katil kuxh atkat unq'a uxhchile', tan Aake' u Kub'aale'. As Aake' viB'aal unq'a qitz'in qatzike' skajayil. 3A' u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la aq'on vib'a'nile' seti'aj ti' uva' b'a'n etatine' sevatzaj. 4As ni vaq' ta'ntiixh te u Kub'aal Tiixhe' seti' sb'enameen, as ti' u nimla b'a'nile' uva' kat taq' Aak seti', ex uva' at ve't ok ex k'atz u Kub'aal Jesucristo. 5As ib'a'nil kuxh Aak as nimal b'a'nil kat etillu ve'te', tan ti' uva' kat alax ve't viyol Aake' sexo'l. As at ve't etxumb'al sta'n, 6tan kat yak'in ve't u yole' tu vetaanxelale' uva' kat kuchus sete ti' u Cristoe'. 7As tul uva' ye'xnaj ul u Kub'aal Jesucristo vatz u tx'ava'e' unpajte, as ye'l uma'toj b'a'nil nisa'vit seti', tan aya'l chit ek'u'l netx'eb'one' ti' u tuleb'al Aake'. 8As Aake' la lochon ex ti' uva' k'ujle'l ve't ek'u'l ti' Aak la ib'ane' techal la ul Aak unpajte, aq'al uva' ye'l epaav la chee vatz Aak tu u q'iie' uva' la ul Aak ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil. 9As k'ujleb'al k'u'l chite' u Tiixhe' uva' kat molon ve't ex ti' etok k'atz viK'aol Aake', u Kub'aal Jesucristo, tan la chit itzojpisa u Tiixhe' kam uva' kat tal Aak. 10As nunb'eya sete, vitz'in vatzik, tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristoe', ti' uva' vatzuloj chit eyolone' sevatzaj. As ye' kuxh ijatx tib' evatz. Pet eela chit vetxumb'ale' sevatzaj la ib'ane' kam uva' la tal etaama. 11Pet tuk val sete, vitz'in vatzik, uva' kat ul tal ka'l unq'a tatin u Cloé sve uva' jit eela eyolon sevatzaj. 12As ni vab'i uva' at unjolol ex ni alon uva': «Echen o' k'atz u Pablo,» ch'ex netal svi'. As at unjoltu ex ni alon uva': «Echen o' k'atz u Apolo,» ch'ex netale'. As at unjoltu ex ni alon uva': «Echen o' k'atz u Cefas,» ch'ex netale'. As at ex ni alon uva': «Echen o' k'atz u Cristo,» ch'ex netale'. 13¿As jatva'l q'i elnal vitenam u Cristo stuul uva' netale'? ¿Moj in uva' kat kam in vatz u kuruse' seti'? As tul kat ku' ve't ex xe' a', ¿as ma tuk' vunb'iie' kat ku'kat ex? 14As ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' uva' ye'l uma'toj ex kat vaq' ku' ex xe' a'. Pet ta'n kuxh u Crispo tuk' u Gayo kat vaq' ku' xe' u a'e'. 15Esti'e' ye'l umaj ex la alon uva' kat vaq' ku' ex xe' u a'e' tuk' vunb'iie'. 16As k'uxh ta'n kuxh kat vaq' ku' unq'a tatin u Estéfanas xe' u a'e', as ye' ni tul sunk'u'l asoj kat vaq' ku' uma'toj uxhchil xe' u a'e'. 17Tan ye'l in chajel koj in ta'n u Cristoe' ti' vaq'at ku' unq'a uxhchile' xe' a'. Pet kat ichaj in Aak ti' valat u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename'. As tul kat val isuuchil u yole' sexo'l, as jit unq'a yole' uva' kat val sete uva' ni tal unq'a uxhchile' uva' at itxumb'al, tan vatz unq'a uxhchile' as ye'l itxa'k vikameb'al u Cristo vatz u kuruse'. 18As ye'l kuxh itxa'k u yole' ti' vikameb'al u Cristo vatz u kuruse' te unq'a uxhchile' uve' ech ib'en tu u k'axk'oe'. Pet ech koj o' uva' niq'alpu o' u Tiixhe', tan tuk' viyak'il u yole' niq'alpukat o' Aak. 19Tan tz'ib'amal kan uma'l u yol uva' ech ni tal ile': Tuk unsotzsa ve't vitxumb'al unq'a uxhchile' uve' nije'sa tib' ta'n vitxumb'ale'. As la veesa iq'ii vitxumb'al unq'a uxhchile' uve' at itxumb'al ni tale', ti'k u yole'. 20¿As kam kat itx'ol unq'a uxhchile' tuk' vitxumb'ale'? ¿As kam kat itx'ol unq'a uxhchile' uve' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'? ¿As kam kat itx'ol unq'a uxhchile' uva' ootzin tetz unq'a yole' uva' ni tuch vatz u tx'ava'e' cheel? Tan kat teesa u Tiixhe' iq'ii unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' skajayil uve' b'a'n te unq'a tename'. 21Tan tuk' kuxh vitxumb'al u Tiixhe' as kat tal ve't Aak b'axa uva' ye' la itx'ol unq'a tename' tootzit ve't Aak tuk' vitxumb'ale'. As k'uxh jit kuxh latz' u b'a'nla yole' uve' ni talpu ti' u Jesús te unq'a tename', as b'a'n te Aak uva' la q'alpul ve't unq'a tename' vatz vipaave' ti' inimat u b'a'nla yole' uva' la paxsal xo'l unq'a tename'. 22As a' ni tal unq'a tiaal Israel uva' la til chajnaj uma'l u k'uchb'al tetz tijle'm u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a jit tiaal Israel, tan a' kuxh u vatz tx'ava'illa txumb'ale' nichuk chajnaj uva' nim talchu vatz chajnaj. 23Pet u yole' uva' nu kupaxsa, as a'e' ni tale' uva' la ootzil ve't u Tiixhe' ta'n u Cristo uva' kat kam vatz u kuruse'. Ech koj unq'a tiaal Israel, tan la yan vitxumb'al chajnaje' ta'n u b'a'nla yole' uva' ni tale'. As jit kuxh yol u yole' te unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 24Pet ech koj o', jank'al o' uva' molomal ve't o' ta'n u Tiixhe', k'uxh o' tiaal Israel as k'uxh jit o' tiaal Israel, tan a' vikameb'al u Cristo k'uchb'al tetz viyak'il u Tiixhe'. As k'uchb'al tetz vib'a'nil vitxumb'al Aake'. 25As k'uxh ye'l itxa'k vitxumb'al u Tiixhe' vatz unq'a tename', as ye'xhkam la txakon sti' uva' ni tale', as ye'l umaj vatz tx'ava'illa txumb'al la lejon ti' vitxumb'al Aake'. 26As etitz'ataj, vitz'in vatzik, kam uva' b'anik eta'n tul uva' kat imolo ex u Tiixhe', tan ka'lik kuxh ex uve' atik etxumb'al ti' u vatz tx'ava'illa txumb'ale'. As ka'lik kuxh ex uve' atik etijle'm xo'l unq'a emoole'. As ka'lik kuxh ex uve' nim eyolb'ele' xo'l vemoole'. 27Pet kat itxaa ex Aak, k'uxh ye'lik etxumb'al vatz unq'a tename', aq'al uva' la el iq'ii unq'a uxhchile' uva' at itxumb'al uve' ni tale'. As kat itxaa ex Aak uva' ye'l etijle'm ati ti' teesal iq'ii unq'a uxhchile' uva' at tijle'm uva' ni tale'. 28As a' unq'a uxhchile' uva' kat itxaa Aak uva' ni tixvale' tuk' unq'a uxhchile' uva' ye'l iq'ii ni toksale' ti' teesal iq'ii unq'a uxhchile' uva' nije'sa tib', 29aq'al uva' ye'xheb'il la ije'sa ve't tib' vatz u Tiixhe'. 30Tan tuk' vib'a'nil u Tiixhe' kat toksakat ve't ok o' Aak k'atz u Jesucristo. As a' u Jesucristo aq'ol tetz kutxumb'al ta'n u Tiixhe'. As Aak oksan qetz jikla aamail. As ye'l ve't kupaav at vatz u Kub'aal Tiixhe', tan chooel ve't u kupaave' ta'n u Jesucristo, 31aq'al uva' ech la kub'ane' eche' uve' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ab'il uva' la toksa je' iq'ii ti' vitxumb'ale' as a' la etoksakat ve't eq'ii ti' u Kub'aale', ti'k u yole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\