1 CORINTIOS 10

1As a' ni vale', vitz'in vatzik, uva' ye' la sotz sek'u'l ti' uva' kat ib'an unq'a q'esla b'aalae' na'ytzan, tan nikat ixaan ve't jaq' u suutz'e'. As kajayil chit kat pal tu u mar ta'n u Tiixhe'. 2As unvatzul kuxh ve't unq'a tename' tuk' u Moisés kat ib'ana, tan eela kuxh stuk' uva' kat ku' unq'a tename' xe' u a'e', tul uva' kat ijaj tib' u mar. As kat pal ve't unq'a tename' sxo'l. As atik u suutz'e' stiib'a. 3As kajayil chit unq'a tename' kat echb'un u maná uve' kat taq' ku' tzan u Tiixhe' tu almika'. 4As kajayil chit unq'a tename' kat uk'an u a'e' uva' kat el ch'u'l tu u sivane' ta'n u Tiixhe', tan xekelik ve't u Cristo ti' u tename'. As ech ve't tatin u Cristo sxo'l eche' tatin u sivane' uva' kat el ch'u'l u a'e' stuul. 5As k'uxh ech kat ib'an unq'a tename', as nimal unq'a tename' uva' ye'l u Tiixhe' kat chiib' sti'. Esti'e' uva' ye' saach unq'a tename' kat paleb'en u k'axk'oe' tu u tzuukin tx'ava'e'. As kat kam ve'te'. 6As jank'al unq'a vee' uva' kat ib'an unq'a q'esla kub'aale' as k'uchuvatze' nib'an kan sukuvatz, aq'al uva' ye' la qitz'a kub'anat unq'a va'lexhe' eche' uve' kat ib'an unq'a tename' na'ytzan. 7As etoksak iq'ii unq'a tze' tiixhe' eche' uve' kat ib'an unq'a tename' na'ytzan, tan ech ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan: Kat xoneb' ve't unq'a tename' ti' itx'a'ne' as ti' tuk'a'e' vatz u tze' tiixhe'. As tul kat b'a'nxi as kat txakpu ve'te' ti' ib'anat u va'lexe' svatzaj, ti'k u yole'. 8As ye' la kuyansa qib' sukuvatzaj eche' uve' kat ib'an unjoltu unq'a tename', tan kat iyansa tib' unq'a naje' tuk' unq'a ixoje'. As tu kuxh uma'l q'ii as vinaj oxva'l mil (23,000) unq'a tename' uva' kat kam ta'n u Tiixhe'. 9As ye' la uch qulsat ivi' u Kub'aal Tiixhe' eche' uve' kat ib'an unjoltu unq'a tename' na'ytzan, tan kat kam ve'te' ta'n unq'a tx'i'latxooe'. 10As ye' la etal u va'lexhla yol ti' u Tiixhe' eche' uva' kat ib'an unjoltu unq'a tename' na'ytzan, tan kat ul ve't uma'l u ángel ti' iyatz'at ve'te'. 11As jank'al unq'a vee' uva' kat ib'an unq'a q'esla kub'aale' na'ytzan, as k'uchuvatze' kat ib'an kan sukuvatz, tan tz'ib'amal kan ti' ib'eyal sqe jank'al o' uva' nik ilon vib'a'nil u Jesucristo. 12Esti'e' ni val sete, as echab'ataj chit ek'ujb'a't etib' jank'al ex uva' ni alon uva' ye' la eb'ane' eche' uve' kat ib'an unq'a q'esla kub'aale', as la chit etil je' etib' ti' uva' ye' la paavin ex. 13Tan jank'al uve' ni tul seti' ti' uva' la paavin ex sta'n, as eche' unq'a vee' ni tul ti' unjoltu unq'a tename' ti' uva' la paavini. Pet k'ujleb'al k'u'le' u Tiixhe'. Tan tul uva' la ul u va'lexhe' seti' uva' la aq'on ku' ex tu paav as ye' la oleb' ex sti' nenache'. As Aake' la lochon ex ti' etel vatz u paave', aq'al uva' ye' la oleb' u paave' seti'. 14Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik, uva' xo'n ex sve. Eteesataj etib' k'atz unq'a tze' tiixhe'. 15As ni val unq'a yole' sete uva' jank'al ex uva' at etxumb'al. As etitz'ataj je' etib' ti' u yole' uve' ni val sete. 16As k'uchu vatze' nib'an u vino eche' u b'a'ne' uve' ni tal u Tiixhe' sqe. As ech u vino eche' vikajal u Cristoe', tan a' vikajal Aake' ni b'anon uva' vatzul ve't o' sukuvatzaj. As ni qaq' ve't ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As u paane' uva' kat kujatx sukuxo'l, as k'uchu vatze' nib'ane' eche' uva' kat ib'an vichi'ol Aake' tul kat k'axb'isali. Esti'e' uva' unvatzul ve't o' sukuvatzaj. 17As uma'l kuxh u paane' nu kujatx sukuxo'l. As uma'l kuxh ve't qatin k'atz u Cristo, k'uxh nimaleen kuxaane', tan uma'l kuxh ve't u paane' nu kutx'a'e'. 18As qitz'ataj setuk' kam uva' nib'an unq'a tiaal Israel, tan unvatzul chit itxumb'al unq'a uxhchile' svatzaj tul uva' ni techb'ul unb'iil vichib'il unq'a txooe' uve' ma't ikame' vatz u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe'. 19As jit a' ni vale' uva' at iyak'il unq'a ichib'il unq'a txooe' uva' ni toksal vatz umaj tze' tiixh. As jit a' ni vale' uva' Tiixh unq'a tze' tiixhe'. 20As jank'al unq'a vee' ni toksal vatz unq'a tze' tiixhe' ta'n unq'a uxhchile' uve' ye' ootzin tetz u Tiixhe', as a' unq'a sub'ule' ninima. As jit u Tiixhe' ninima. As la val sete uva' ye' nunsa' uva' la ik'ul tib' vetxumb'ale' tuk' unq'a sub'ule'. 21As ye' la uchi uva' la etuk'a u vino uve' at tu u koopa ti' toksal iq'ii u Kub'aal Jesús, as tul la etuk'a u vino uva' at tu uma't u koopa ti' toksal iq'ii unq'a sub'ule'. As ye' la uchi uva' la tx'a'n ex vi' u meexha ti' toksal iq'ii u Kub'aal Jesús, as tul la tx'a'n ex vi' uma't meexha ti' toksal iq'ii unq'a sub'ule'. 22¿Pet moj a' netale' uva' la qulsa ivi' u Kub'aal Jesús, tul la kunima unq'a sub'ule'? ¿As la kol oleb' o' q'a ti' kukolat qib' vatz Aak? 23As ech ni tal u yol ile': «Kam uva' ni tal qaama uva' la kub'ane', as la uch kub'anata',» ti'k u yole'. As ati uva' jit u b'a'ne' la taq' sqe. As k'uxh ech ni tal u yole'. Pet jit kajayil la lochon o' ti' iyak'in u kutxumb'ale' ti' u qatine' k'atz u Tiixhe'. 24Esti'e' ni val sete uva' jit kuxh u qetze' la qitz'a, pet la kuchuk txumb'al ti' kub'anat b'a'nil te unq'a tename'. 25As u chib'e' uva' nik'ayile' tu unq'a k'ayib' chib'e' as la uch etechb'uta'. As ye'xhkam la etitz'a sti'. Pet eloq'taj. As etechb'utaj, 26tan ech ni tal uma't u yol ile': Tetz u Kub'aal Tiixhe' u tx'ava'e' tuk' unq'a vee' skajayil, ti'k u yole'. 27Asoj la tal umaj uxhchil uva' ye' ni niman u Tiixhe' uva' la b'en ex tx'a'on tikab'al, as kam u echb'ub'ale' la taq' sete as etechb'utaj skajayil. As ye'xhkam la etitz'a sti'. 28Pet asoj la alpu sete uva': «Kat oksal u echb'ub'ale' vatz u tze' tiixhe',» chaj ch'elel ex, as ye' la etechb'u aq'al uva' ye' la eyansa itxumb'al unq'a uxhchile' uve' kat ilon u va'lexhe', k'uxh ootzimal seta'n uva' tetz u Kub'aal Tiixhe' u vatz tx'ava'e' skajayil tuk' unq'a echb'ub'ale'. 29As ti' u uxhchile' uva' kat alon u yole' ni valkat u yole' sete, aq'al uva' ye' la yan etxumb'al. Pet kamal la etal je' sete uva': «¿Kam q'i uve' nib'anchu kusuuchil ti' vitxumb'al uma't u uxhchile'?» kamal chaj ex la etale'. 30As: «Ni qaq' ve't ta'ntiixhe' te u Tiixhe' ti' u echb'ub'ale'. ¿As kam q'i uva' la kuxh iyol ve't o' umaj uxhchil ti' qechb'ut u echb'ub'ale' uva' kat qaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'?» chaj ex la etale'. 31Pet la val sete, tan kam uva' la etechb'u moj kam uva' la etuk'a as moj kam uma'toj la eb'ane', as eb'antaj skajayil ti' etoksat iq'ii u Tiixhe'. 32As ye'l umaj txumb'al la eb'ane' uva' la yansan itxumb'al unq'a tiaal Israel tuk' unq'a jit tiaal Israel as tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' itenam Tiixh. 33As eche' uve' nunb'ane', tan nunya'lu vib' ti' uva' la chiib' ve't unq'a tename' skajayil ti' unq'a txumb'ale' uva' nunb'ane'. As jit kuxh vuntxumb'ale' ni voksa. Pet nunchuk txumb'al ti' unb'anat u b'a'ne' te unq'a tename' skajayil, ti' uva' la eesal unq'a uxhchil vatz vipaave'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\